EVU-Kurs


Kvinne sitter foran en datamaskin. Foto.

Foto: Yayimages/Ikostudio

Forskningsdesign og forskningsmetode

Start: 19.01.2023
Søknadsfrist: 01.11.2022

Sted for samlinger: Nett

Pris: 10855 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SOS6516

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet gir en generell innføring i metoderelaterte tema som er relevante i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Det gis generell og fagspesifikk veiledning i tilknytning til utvikling av egen prosjektskisse. 

 

Kurset kan inngå i basismodul eller spesialisering i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i. 

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er ikke anbefalt å ta som første kurs i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende de nettbaserte ressursene som tilbys til alle.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske heldigitale samlinger våren 2023:

Første samling: 19. - 20. januar

Andre samling: 16. - 17. mars

Samlingene vil foregå via Zoom.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Rapport som beskriver "pilotstudie". Innleveringsfrist: 28. april.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger. Gjennomføre og presentere en prosjektskisse for eget (tentativt) prosjekt. Innleveringsfrist: 13. mars.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Christoffersen (2021): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Abstrakt forlag

Anbefalt tilleggslitteratur:

Ringdal, Kristen (2018): Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget

Tjora, Aksel (2021): Kvalitativ forskning i praksis. Oslo: Gyldendal akademisk

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 10855 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Dette kurset vil du ikke angre på å ta! Å forstå hvordan man kan forske på egen praksis er tidsbesparende. (Kursdeltaker høsten 2020)

Kurset ga på en engasjerende måte innblikk i forskningsdesign og metode, og ble for min del en meget nyttig erfaring og prosess for å konkretisere prosjektbeskrivelse mtp. forestående masteroppgave. Jeg er nå veldig klar for videre arbeid, og å ta eksamen ble derfor en smart måte å få den nødvendige fremdriften jeg trengte. (Kursdeltaker høsten 2020).

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Arild Blekesaune, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Epost: arild.blekesaune@ntnu.no
Hilde Bjørkhaug, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev