Spesialisering Organisasjon, samfunn og endring

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Spesialisering: Organisasjon, samfunn og endring


Ønsker du å forstå dagens organisasjonsliv og kunne bidra til å lede endrings- og utviklingsprosjekter i kunnskapsorganisasjoner? I denne spesialiseringen lærer du å analysere og forstå utfordringer knyttet til omstilling, utvikling og nyskaping. Du får grunnleggende innsikt i hvordan organisasjoner og institusjoner formes av både ytre omgivelser og indre forhold.


Emnene som inngår i spesialiseringen er: 

  • Bærekraftig omstilling
  • Demokratisk innovasjonsledelse og bærekraftig organisasjonsutvikling
  • Offentlige organisasjoner, samfunnsstyring og politikk
  • Sikkerhet og organisasjon
  • Kulturforståelse og mangfold

Emnene undervises vanligvis en gang i året, enten høst eller vår. 

I tabellen under ser du hvilke(t) emne(r) du kan søke nå.


EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Organisasjon, samfunn og endring - under kursliste

Hvorfor velge denne spesialiseringen

Kursene passer for ledere eller de som ønsker å kvalifisere for leder- eller rådgiveroppgaver i linje, stab eller prosjekter, særlig i kunnskapsintensive virksomheter. 

Virkeligheten som dagens organisasjoner og ledere må forholde seg til, preges av endring. Markedene og konkurransen skifter, og reformer og ombygging av organisasjonene er blitt "den nye normalen". Nye prosesser, metoder og teknologier introduseres i raskt tempo,  og forventningene til utvikling av nye tjenester og produkter er store,  og ofte skjer endringene i former som det ikke er lett å forutse. Organisasjonene som lykkes under slike betingelser, håndterer kontinuerlig utvikling, tilrettelegger for nye arbeidsformer, medvirkning og deltakelse, forstår og utnytter avansert teknologi, stimulerer til nyskaping, forstår sikkerhetsutfordringer og har ledere som skjønner samspillet med dagens velutdannede arbeidstakere. Dette gjelder både innenfor privat, offentlig og frivillig sektor.


Skal spesialiseringen inngå i en mastergrad?

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges fra kursene over. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering. Kurs i spesialiseringene undervises vanligvis en gang i året.

Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Kurset er obligatorisk fra og med studieåret 2022/2023. Kravet gjelder ikke for studenter som har fullført kursdelen av programmet innen vårsemesteret 2022.

Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i. 

Endringer fra og med studieåret 2023/2024:

  • SOS6505 Innovasjon og innovasjonsledelse går ut av programmet
  • SOS6509 skifter navn fra Organisasjonsutvikling, ledelse og læring til Demokratisk innovasjonsledelse og bærekraftig organisasjonsutvikling. Det faglige innholdet er tilnærmet likt

Denne spesialiseringen het tidligere Innovasjon og endringsledelse.

Forkunnskaper

For alle kursene er det anbefalt at du har forkunnskaper tilsvarende kurset Organisasjon og endring (SOS6502) som tilbys i basismodulen. Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) er obligatorisk for de skal ta mastergrad i denne spesialiseringen fra og med studieåret 2022/2023. Kravet  gjelder for alle som ikke har fullført kursdelen av programmet innen utgangen av vårsemesteret 2022.


Faglig tilhørighet

Spesialiseringen er et samarbeid mellom Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Institutt for sosiologi og statsvitenskap har overordnet ansvar for spesialiseringen.


Læringsutbytte for spesialiseringen Organisasjon, samfunn og endring