Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsutbytte

Læringsutbytte for spesialiseringen:

Relasjonsledelse; Coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling

Etter fullført spesialisering skal deltakeren forstå betydningen av og kunne anvende relasjonsledelse som en sentral del av sitt lederskap.

Kunnskaper

Studenten

  • har avansert praktisk-teoretisk og forskningsbasert kunnskap om relasjonsledelse; veiledning, coaching, motivasjon, team og ledelse i et utviklingsperspektiv
  • har spesialisert kunnskap om hva som skaper inspirerte og motiverte medarbeidere og forstår betydningen av egen læringsinnsats og egne verdier i sammenheng med utvikling av medarbeidere, team og organisasjoner

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre coaching og veiledning i ledelse med relasjonelt oppmerksomt nærvær, og inspirere og motivere til læring og utvikling av den enkelte medarbeider, teamet og organisasjonen
  • kan planlegge og vurdere kritisk og konstruktivt utviklingsbehov og læringstiltak som kan iverksettes
  • kan fasilitere og lede prosesser for å nå utviklingsmål for medarbeidere, team og organisasjoner

Generell kompetanse

Studenten

  • forstår avansert kunnskap og kan anvende denen på en nyskapende måte i relasjonsledelse; veiledning, caching, motivasjon, team og ledelsesutvikling
  • kan legge til rette for et godt arbeidsmiljø basert på avansert kunnskap om relasjonsutvikling og gjensidighet i relasjoner