Undervisning

Organisasjon og ledelse - masterstudium

Undervisning

Emne gjennomføres normalt med to samlinger av to eller tre dagers varighet. Samlingene utgjør en viktig læringsarena og består av forelesninger og faglige diskusjoner. 

Samlinger for emner innen samme modul legges kollisjonsfritt. Hvis du ønsker å ta emner på tvers av moduler, må du undersøke om tidspunkt for samlinger og eksamen kolliderer. Tidspunkt for samlingene publiseres før søknadsfrist. 

Mellom samlingene er det et obligatorisk øvingsopplegg. Innholdet i dette avhenger av emnets egenart og vil variere. Alle emne avsluttes med hjemmeeksamen etter siste samling.


Må jeg ta emnene i en bestemt rekkefølge?

Stort sett kan du ta emnene i den rekkefølgen du selv ønsker, og studere i det tempoet som passer for deg. En generell anbefaling er at du starter med basismodulen dersom du har tenkt å ta hele mastergraden, men dette er ikke et krav. Noen av spesialiseringene har krav eller anbefalinger om rekkefølge og sammensetning av emner. Forøvrig kan du gjennomføre emnene i basismodulen og spesialiseringsmodulen i den rekkefølgen du ønsker, men du må ha gjennomført begge modulene før du starter på masteroppgaven.


Arbeidsbelastning

Et emne på 7,5 studiepoeng er beregnet til omlag 200 arbeidstimer. To emner tilsvarer halv studieprogresjon. En generell anbefaling er å ikke ta mer enn to emner per semester dersom du har full jobb og andre forpliktelser. Masteroppgaven er beregnet til ca. 800 arbeidstimer og du har ett år på å fullføre. Vi anbefaler at du avtaler med arbeidsgiver og familie før du tar fatt på denne!