EVU-Kurs


Medarbeiderdrevet innovasjon - med endringsarbeid på egen arbeidsplass

Start: 01.01.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: VL6506

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.


Kurset omhandler teoretiske og praktiske sider ved medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Her inngår perspektiver, teorier og modeller som belyser vilkår for MDI. Kunnskapsbidragenes ulike rammeverk og verktøy anvendes for å forstå hvordan MDI kan utformes på egen arbeidsplass. I dette inngår å identifisere, planlegge, gjennomføre og analysere endringsarbeid på egen arbeidsplass.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og ledelsesutvikling og læring i organisasjoner og samfunn.

Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap

  • studentene har spesialisert, praktisk og forskningsbasert kunnskap om betydningen av medarbeiderdrevet innovasjon for organisasjon og ledelse
  • studentene har innsikt i kunnskapsbidrag som gir grunnlag for planlegging og gjennomføring av MDI

Ferdigheter

  • studentene kan anvende kunnskapen fra emnet til å lede, delta i og legge til rette for MDI som en kollektiv prosess

Generell kompetanse

  • studentene forstår betydningen av medarbeiderressursen for organisasjonens evne til å utvikle og fornye seg

 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert og gjennomføres som to samlinger med forelesninger, gruppearbeid, presentasjon av studentarbeider og plenumsdrøftinger. Deltakerne tilegner seg kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse gjennom utprøving, refleksjon og dialogbasert undervisning. Mellom de to samlingene utarbeider deltakerne en skriftlig mellomoppgave basert på pensum og egne erfaringer.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024

Merk at de fysiske samlingene i Trondheim er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ eller digital gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på minst 80% av samlingene.

Eksamensbeskrivelse

Emneoppgave.

Eksamenskrav:

Obligatorisk presentasjon av mellomoppgave (skisse for initiering, planlegging og gjennomføring av MDI ved egen arbeidsplass)

Obligatorisk oppmøte på samlingene (minst 80 %)

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensuminformasjon kommer senere.

 

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Marit Rismark, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 73 59 28 56
Epost: marit.rismark@ntnu.no
Oscar Amundsen
Astrid Margrethe Sølvberg

Kontakt

Linda Bjørgan, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev