EVU-Kurs

Medarbeiderdrevet innovasjon - med endringsarbeid på egen arbeidsplass

Kvinne i samtale med flere kolleger i et kontorlandskap. Laptop på bordet.

Foto: Mostphotos.

Start: 04.04.2024
Slutt: 28.11.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: VL6506

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet "Medarbeiderdrevet innovasjon - med endringsarbeid på egen arbeidsplass" handler om teoretiske og praktiske sider ved medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Her inngår perspektiver, teorier og modeller som belyser vilkår for MDI. Kunnskapsbidragenes ulike rammeverk og verktøy anvendes for å forstå hvordan MDI kan utformes på egen arbeidsplass. I dette inngår å identifisere, planlegge, gjennomføre og analysere endringsarbeid på egen arbeidsplass.

Målgruppe

Emnet passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og ledelsesutvikling og læring i organisasjoner og samfunn.

Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap

 • studentene har spesialisert, praktisk og forskningsbasert kunnskap om betydningen av medarbeiderdrevet innovasjon for organisasjon og ledelse
 • studentene har innsikt i kunnskapsbidrag som gir grunnlag for planlegging og gjennomføring av MDI

Ferdigheter

 • studentene kan anvende kunnskapen fra emnet til å lede, delta i og legge til rette for MDI som en kollektiv prosess

Generell kompetanse

 • studentene forstår betydningen av medarbeiderressursen for organisasjonens evne til å utvikle og fornye seg

 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert og gjennomføres som to samlinger med forelesninger, gruppearbeid, presentasjon av studentarbeider og plenumsdrøftinger. Deltakerne tilegner seg kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse gjennom utprøving, refleksjon og dialogbasert undervisning. Mellom de to samlingene utarbeider deltakerne en skriftlig mellomoppgave basert på pensum og egne erfaringer.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim.

 • Første samling: 4.-5. april 2024
 • Andre samling: 25.-26. september 2024

Merk at de fysiske samlingene i Trondheim er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ eller digital gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på minst 80% av samlingene.

Eksamensbeskrivelse

Eksamen er en emneoppgave med innleveringsfrist 28. november 2024 kl. 14.00.

Eksamenskrav:

 • Obligatorisk presentasjon av mellomoppgave (skisse for initiering, planlegging og gjennomføring av MDI ved egen arbeidsplass)
 • Obligatorisk oppmøte på samlingene (minst 80 %)

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensumbøker du selv må kjøpe er:

 • Amble, N., Amundsen, O. & Rismark, M. (2020) Medarbeiderdrevet innovasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Amundsen, O. (2021) Drømmeorganisasjonen. Åtte ting ledere bør vite om endring og innovasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Lave, J. & Wenger, E. (2003) Situeret læring og andre tekster. København: Hans Reitzels Forlag (De første 170 sidene i boken er pensum)
 • Vestergaard, B. (2020) Involverende endringsledelse. Få medarbeiderne med deg. Oslo: Cappelen Damm

Diverse fagartikler kommer i tillegg.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I studieavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Marit Rismark, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 73 59 28 56
Epost: marit.rismark@ntnu.no
Oscar Amundsen, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Astrid Margrethe Sølvberg, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Kontakt

Linda Bjørgan, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev