Opptak

Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Opptak

Søknadsfrist

15. mai 2024 1. november 2024

Slik søker du opptak

Du søker opptak til ett og ett emne i masterprogrammet. Når du har fullført tilstrekkelig antall emner, kan du søke om opptak til masteroppgaven.

Du binder deg ikke til mer enn ett emne om gangen, og stort sett kan du ta emnene i den rekkefølgen du selv ønsker. Du må selv passe på at du får en emnekombinasjon som godkjennes for opptak til avsluttende masteroppgave.

Slik søker du opptak på emner

Søknadsfrist: 15. mai for emner som går i høstsemesteret og 1. november for emner som går i vårsemesteret. 

Kurs for høstsemesteret gjøres søkbare vanligvis i månedsskiftet mars/april og for vårsemesteret i månedsskiftet september/oktober. Det vil derfor i deler av året ikke være tilgjengelige kurs som er åpne for søking.


I basismodulen og spesialiseringsmodulen tar du ett og ett kurs. Du binder deg ikke til mer enn ett kurs om gangen, og stort sett kan du ta kursene i den rekkefølgen du selv ønsker. Det er ditt eget ansvar å passe på at du får en kurskombinasjon som godkjennes for opptak til avsluttende masteroppgave.


Vi har stor søkermasse som innebærer at du ikke er garantert plass selv om du er kvalifisert for opptak. Dette gjelder særlig kursene i spesialiseringen i Relasjonell ledelse. Kursene i spesialiseringene i Organisasjon, samfunn og endring og Prosjektledelse og samhandling, samt kursene i basismodulen har ofte flere søkere enn plasser. Vi oppfordrer derfor søkere til å være tidlig ute, og ta høyde for at det kan ta lengre tid enn planlagt å fullføre en eventuell mastergrad. Les mer om rangering av søkere lenger ned på siden.


Når du har fullført åtte kurs (fire i basismodulen og fire spesialiseringskurs), kan du søke opptak til masteroppgaven.

Opptakskrav

Du må dokumentere at du har:

  1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
  2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Krav til dokumentasjon

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.

Innpassing av tidligere utdanning

Du kan søke fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Dersom du har videreutdanning fra tidligere kan du søke om å få denne godkjent i mastergraden. Les mer:

Svar på søknaden

Vi starter arbeidet med opptaket etter søknadsfristen og sender deg beskjed om du er tatt opp eller ikke. I og med at det er mange kurs med samme søknadsfrist vil dette ta litt tid, og vi vil prioritere opptaket på de kursene som starter først.

Forbehold

Dersom det er færre enn ti deltakere kan kurset blir avlyst. Det kan være aktuelt å tilby alternativ gjennomføring for studenter som er avhengig av å få tatt kurset i henhold til planlagt studieprogresjon.