Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Opptak og opptakskrav

Hopp til seksjon:

Søke opptak

I basismodulen og spesialiseringsmodulen tar du ett og ett kurs. Du binder deg ikke til mer enn ett kurs om gangen, og stort sett kan du ta kursene i den rekkefølgen du selv ønsker. Det er ditt eget ansvar å passe på at du får en kurskombinasjon som godkjennes for opptak til avsluttende masteroppgave.

Søke opptak til kurs:

  1. Gå inn på nettsiden til kurset du vil søke på
  2. Klikk på "Søk dette kurset nå" på kursets nettside

Søknadsfrist: 15. november for kurs i vårsemesteret og 15. mai for kurs i høstsemesteret.

Når du har full ført åtte kurs (fire i basismodulen og fire spesialiseringskurs), kan du søke opptak til masteroppgaven.

Opptakskrav

  1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
  2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Dersom du er i tvil om du fyller kravene til opptak, kan du be om en vurdering av opptaksgrunnlaget (pdf) ditt.

Du kan søke fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Dersom du har videreutdanning fra tidligere kan du søke om å få denne godkjent i mastergraden.

Les om regler for:

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.


Svar på søknaden

Vi starter arbeidet med opptaket etter søknadsfristen og sender deg e-post med beskjed om du er tatt opp eller ikke. I og med at det er mange kurs med samme søknadsfrist vil dette ta litt tid, og vi vil prioritere opptaket på de kursene som starter først.


Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Forbehold om tilstrekkelig antall deltakere

Dersom det er færre enn sju deltakere kan kurset blir avlyst. Det kan være aktuelt å tilby alternativ gjennomføring for studenter som er avhengig av å få tatt kurset i henhold til planlagt studieprogresjon.


Dokumentasjon

For å vurdere din søknad trenger vi dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.

Informasjon om spesifikke opptakskrav står på nettsiden til det enkelte kurset. 

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut på Søknadsweb for NTNU VIDERE

Krav til dokumentasjon

Alle sidene i vitnemålet eller karakterutskriften må være kopiert, kun forsiden av vitnemålet er ikke gyldig.

Ved krav om relevant arbeidserfaring må gyldig tjenestebevis eller arbeidsbekreftelse være datert og signert av arbeidsgiver. Arbeidsforhold må dokumenteres med stillingstype, og det skal komme tydelig frem hvilke arbeidsoppgaver stillingen innebærer. Stillingsandel og varighet må spesifiseres hvis det er krav om arbeidserfaring av en viss varighet. Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Dokumentasjonen din trenger ikke være bekreftede kopier, men kopiene må være i A4-format og av god kvalitet. 

Navneskifte

Dersom du har skiftet navn og noen av eller alle dine vitnemål/attester viser annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen vedlegges (navnebevilgning, vigselsattest e.l.)

Dokumentasjon blir kontrollert

Du er selv ansvarlig for at den innsendte dokumentasjonen er riktig. All dokumentasjon blir kontrollert av saksbehandlerne, og du kan bli bedt om å legge fram originaler. Hvert semester vil et tilfeldig utvalg av dokumentasjon fra søkere bli kontrollert direkte mot institusjonen som har utstedt dokumentet.

Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister studieplassen.

Falsk dokumentasjon rammes av straffelovens paragraf 166 og paragraf 182, og blir alltid politianmeldt.