EVU-Kurs

Coaching og veiledning som ledelsesverktøy

Coaching er en målrettet aktivitet som fokuserer på de gode utviklingsmulighetene både hos ledere og medarbeidere. Kurset gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid. Foto: Rune Petter Ness

Coaching er en målrettet aktivitet som fokuserer på de gode utviklingsmulighetene både hos ledere og medarbeidere. Kurset gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid. Illustrasjonsfoto: Yay Images, Wavebreakmedia.

Start: 10.09.2024
Slutt: 21.11.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: RAD6502


Kurset gir innsikt i hvordan coaching og veiledning kan anvendes i ledelse for å møte og bidra i de prestasjons- og relasjonsutfordringer som arbeidslivet krever. Coaching og veiledning i ledelse bidrar til å skape gode læring- og utviklingsprosesser med personer, grupper og organisasjoner.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og ledelsesutvikling og læring i organisasjoner og samfunn.

Innhold

Faglig innhold

Ledere i akselerasjons- og omstillingssamfunnet står overfor krevende oppgaver med hensyn til å skape gode læringsbetingelser i organisasjonen, opprettholde effektiv produksjon og samtidig fremme gode arbeidsmiljø basert på samarbeidsklima og gode relasjoner blant medarbeidere.

Kurset gir:

 • innsikt i hvordan coaching, mentoring og veiledning kan anvendes for å møte de prestasjons- og relasjonsutfordringer det moderne arbeidslivet krever
 • forståelse for hvordan coaching- og veiledningssamtaler kan skape grunnlag for empowerment og motivasjon for å utvikle seg. Coaching forstås som deltagelse i personer og gruppers utviklings- og læreprosess.
 • avansert kunnskap om metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid

Temaer

 • Coaching, veiledning og mentoring
 • Coaching: metoder, prosesser og relasjonskvalitet
 • Handlingskompetanse og praktisk orientering
 • Oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
 • Læring og ressursutvikling
 • Selvinnsikt og selvledelse

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to fysiske samlinger. Den første på to dager, den siste på tre dager. Det gis korte forelesninger og innlegg om teori og aktuelle temaer. Sentralt i kurset er at deltakerne selv skal utvikle ferdigheter i coaching, mentoring og veiledning. Det legges derfor til rette for læring og utvikling av erfaringskunnskap, hvor hele personen er i fokus med tanker, følelser og kroppsspråk. Det arbeides i små grupper (triader og dyader) for å trene på konkrete coaching- og veiledningsteknikker. Mellom samlingene gjennomfører deltakerne to coachingsamtaler i egen virksomhet og skriver en kort rapport. Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger på NTNU Kalvskinnet i Trondheim høsten 2024.

Første samling: 10.-11. september

Andre samling: 29.-30.-31. oktober

Klokkeslett er 09.00-16.00 alle dager.

Merk at de fysiske samlingene i Trondheim er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ eller digital gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på minst 80% av samlingene.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig individuell hjemmeeksamen som leveres ut på siste samlingsdag.

Innleveringsfrist er 21. november kl. 14.00.

Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjent oppgave (coachingrapport) mellom samlingene. 

Pensumlitteratur/kursmateriell

Foreløpig pensum (kan bli endringer):

Amundsen, S. (2023) Myndiggjort og sårbar. Empowerment i arbeid med mennesker. Cappelen Damm akademisk.

Kvalsund, R. (2020) Coaching: metode: prosess: relasjon. Tønsberg: Synergy Publishing. Kan bestilles hos: synergy.no/nettbutikk/ 

Kvalsund, R. (2006) Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag. Kan bestilles hos: synergy.no/nettbutikk/ 

Reinhard, S. (2021) Kort & godt om coaching. Dansk psykologisk forlag.

I tillegg inneholder pensumlisten noen artikler/kapitler som blir tilgjengelig i læringsstøttesystemet Blackboard.

Anbefalt tilleggslitteratur: 

Gjerde, S. (2022) Ledere og ledelse i utvikling. Refleksjon for problemløsning, innsikt og nytenkning. Fagbokforlaget.

Annen informasjon

Dette kurset har plass til 22 deltakere.

Praktisk informasjon og betingelser

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.   

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Dette er et kurs jeg virkelig vil anbefale uavhengig av hvilken jobb man har. Der man videreutvikler sine evner til å lytte, reflektere og stille gode spørsmål i enhver samtale. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Kurset er svært praktisk rettet og gjennom øvelser og refleksjon med de andre deltakerne omsettes teori til praksis - svært lærerikt og relevant. Takk! (Kursdeltaker, høsten 2022)

Lærer nyttige verktøy samtidig som en blir veldig godt kjent med seg selv. Det en lærer kan benyttes i alle aspekter i livet, i relasjon med venner, barn, familie, jobb og alt imellom. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Et nyttig kurs uansett hvor du befinner deg i livet, i jobb, uten jobb, imellom jobber. Med lederansvar, uten lederansvar, som kollega osv. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Camilla Fikse, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 73 59 04 70
Epost: camilla.fikse@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Linda Bjørgan, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev