Læringsutbytte for Organisasjon, samfunn og endring

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte for Organisasjon, samfunn og endring

I spesialiseringen i Organisasjon, samfunn og endring skal studenten tilegne seg og lære å anvende et grunnleggende organisasjonsteoretisk begreps- og teoriapparat, generelt og i forhold til de spesifikke temaene som tas opp i de ulike emnene.

Generelt

Studenten...

 • har ervervet faglig innsikt og forståelse som gir grunnlag for å håndtere organisasjonsmessige utfordringer av ulik type, og for å arbeide som leder, rådgiver eller konsulent
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan man kritisk og konstruktivt kan analysere og forstå fenomener knyttet til organisering, endring og nyskaping i et samfunnsvitenskapelig perspektiv

Kunnskap

Studenten...

 • har kjennskap til sentrale begreper og teoretiske retninger innenfor organisasjonsfaget
 • har kunnskap om teorier og metoder som er relevante i forbindelse med organisasjonsendring og utviklingsprosjekter, særlig i kunnskapsintensive organisasjoner
 • har grunnleggende forståelse av hvordan innovasjon foregår og hvordan en kan stimulere til økt innovasjon i egen virksomhet
 • forstår sentrale trekk ved bærekraftig omstilling i organisasjoner og hvordan dette skjer i samspill mellom mange aktører
 • har grunnleggende kunnskap om hva som skaper sikre og robuste organisasjoner og hvordan en håndterer utfordringer knyttet til HMS
 • har god innsikt i sentrale sider ved offentlig politikk og administrasjon, samt viktige utviklingstrekk ved reformer og styring i offentlig politikk

Ferdigheter

Studenten...

 • kan legge opp og gjennomføre empiriske undersøkelser i organisasjoner ved bruk av kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • kan anvende relevant organisasjons- og ledelsesteori og modeller for å analysere og forstå utfordringer knyttet til omstilling, utvikling og nyskaping 
 • kan bidra kunnskapsbasert, konstruktivt og kritisk til omstillings- og endringsprosesser