EVU-Kurs

Kulturforståelse og mangfold

Menn og kvinner i samtale rundt en globus, en kvinne peker på noe på globusen.

Å legge til rette for mangfold i arbeidslivet kan vise seg å være en god investering.
Foto: Lars Erik Berg/NTNU

Start: 23.09.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SANT6501


Norsk arbeidsliv får i stadig større grad krav om å håndtere og legge til rette for mangfold. Årsakene er bl.a. innvandring, internasjonalisering og større oppmerksomhet omkring de positive effektene ved å legge til rette for at folk er forskjellige.

Dette emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i kulturforståelse som redskap til å håndtere mangfold og internasjonalisering. Kulturforskjeller og forskjellighet i arbeidslivet innebærer utfordringer, men også muligheter. Målet er å gjøre deg som framtidig leder eller kollega rustet til å håndtere dette på en god måte.

Kurset kan inngå i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i organisasjon, samfunn og endring.


Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Målgruppe

Emnet er aktuelt både for offentlig og privat sektor, og innen mange ulike bransjer og fagfelt.  

Innhold

Emnet fokuserer på kultur og mangfold i organisasjoner spesielt, men også i samfunnet for øvrig. I undervisningsopplegget tar vi utgangspunkt i den sosio-kulturelle konteksten i deltakernes organisasjoner. Vi tilbyr begreper og verktøy for å analysere og forstå mangfold og forskjellighet på flere nivå, og legge til rette for gode samarbeids- og kommunikasjonsprosesser i egen organisasjon. 

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2024:

  • Første samling: 23. - 24. september
  • Andre samling: 28. - 29. oktober

Det er obligatorisk oppmøte på 50% av samlingsdagene. Vi anbefaler oppmøte på alle samlingsdager for best mulig læringsutbytte.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform: Oppgave etter siste samling som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer. Innleveringsfrist: 9. desember 2024.

Eksamenskrav: Minimum 50% oppmøte på samlingene og godkjent innlevering av øvingsoppgave.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

 

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Jens Olgard Dalseth Røyrvik, Førsteamanuensis, Institutt for sosialantropologi
Epost: jens.royrvik@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev