EVU-Kurs

Demokratisk innovasjonsledelse og bærekraftig organisasjonsutvikling

Kvinne med langt hår i lyst rom. Foto.

Foto: Anne Line Bakken

Start: 17.09.2024
Slutt: 02.12.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SOS6509


I dette kurset lærer du om organisasjon og ledelse i forhold til bærekraftig organisasjons- og samfunnsutvikling i lys av utfordringene i vår tid. Med utgangspunkt i den norske modellen og dens fokus på demokratisk innovasjonsledelse utvikler studentene kunnskap om endringsprosesser, organisatorisk kunnskap og læring, og bygger forståelse og ferdigheter knyttet til organisasjonsanalyse og organisasjonsutvikling.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Kurset kan inngå i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i organisasjon, samfunn og endring.

Til og med vårsemesteret 2023 het kurset Organisasjonsutvikling, ledelse og læring.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med ledelse og organisasjon i kunnskapsintensive virksomheter.

Innhold

Faglig innhold

  • Nyere teorier om organisasjon og ledelse
  • Bærekraftig organisasjonsutvikling i den norske modellen
  • Demokratisk organisering og ledelse av endringsprosesser og innovasjon
  • Organisasjonslæring og ledelse i kunnskapsintensive organisasjoner
  • Verktøy for organisasjonsanalyse

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har innsikt i sentrale teorier om organisasjon og ledelse, organisasjonsanalyse og bærekraftig organisasjonsutvikling, spesielt i forhold til den demokratiske norske arbeidslivsmodellen.

Ferdigheter

Studenten kan anvende relevante begreper og teori for å analysere, forstå og arbeide med utfordringer i tilknytning til organisasjon og ledelse.

Generell kompetanse

Studenten kan være leder eller rådgiver i organisasjonsspørsmål.

 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i form av forelesninger og diskusjoner i to samlinger á to dager. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med en øvingsoppgave, fortrinnsvis med utgangspunkt i utfordringer i egen virksomhet. Øvingsoppgaven er en "foroppgave" til den endelige prosjektoppgaven, og skal leveres før andre samling. Arbeidet gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

SOS6502 Organisasjon og endring eller tilsvarende.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2024.

  • Første samling: 17.-18. september
  • Andre samling: 22.-23. oktober

Det er obligatorisk oppmøte på 50% av samlingsdagene. Vi anbefaler oppmøte på alle samlingsdager for best mulig læringsutbytte. Digital deltakelse er ikke mulig.

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. 

Innleveringsfrist er 2. desember 2024 kl. 14.00.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave med frist 20. oktober.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensumbøker:

Amundsen, Oscar og Trond Kongsvik (2016) Endringskynisme. 2. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk.

Clegg, Stewart, Kornberger, Martin, Pitsis, Tyrone & Matt Mount (2019) (5.ed) Managing and Organizations, An Introduction to Theory and Practice. London: SAGE

Røvik, Kjell Arne (2007) Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget (kap. 1-13).

Schiefloe, Per Morten (2021) Organisasjonsanalyse. Bergen: Fagbokforlaget

Amundsen, Oscar (2021) Drømmeorganisasjonen. Åtte ting ledere bør vite om endring og innovasjon. Oslo: Gyldendal.

Anbefalt tilleggslitteratur:

Kuvaas, Bård og Anders Dysvik (2016) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM. Bergen, Fagbokforlaget (kap. 2, 3, 4, 10).

Mintzberg, Henry (2011) Managing. Harlow: Prentice-Hall (kap. 1-4).

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Nyttig kurs, gir god innsikt i hvordan analysere organisasjoner. (Kursdeltaker, våren 2022)

Flinke forelesere. Gode samlinger. Veldig god veiledning. (Kursdeltaker, våren 2022)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Emil Røyrvik, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Epost: emil.royrvik@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Linda Bjørgan, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev