Våropptak 2020

Studier ved Det humanistiske fakultet

Våropptak 2020

Gruppe studenter og foreleser rundt et bord

2-årige masterprogram

Det humanistiske fakultet - studier

2-årige masterprogram

– Veien videre etter bachelor

Hvorfor velge et masterprogram?

- Et masterprogram bygger videre på bachelorprogrammet når det gjelder faglig dybde og spesialisering.

- På master kan du i større grad fordype deg i de delene av studiet du synes er mest interessante, særlig på masteroppgaven.

- Med en mastergrad i humanistiske fag har du flere muligheter i arbeidsmarkedet:

  • Du får en utdanning som kvalifiserer for en rekke yrker i privat og offentlig sektor. Bruk derfor studietiden til å øve opp ferdigheter i formidling og praktisk anvendelse av faget.
  • Med en master har du utdanning på høyere nivå. Mange arbeidsgivere krever en mastergrad på mange av de mest interessante jobbene.
  • En masterkandidat har gått mye mer i dybden av sitt fagfelt enn en bachelorkandidat, og kan brukes til mer omfattende oppgaver som krever analytisk kompetanse.
  • På de fleste masterprogrammene har du mulighet for å knytte kontakter i arbeidslivet underveis i studiet, for eksempel gjennom å skrive masteroppgaven i tilknytning til en bedrift, organisasjon eller innenfor offentlig sektor.

Fakultetets mastertilbud

Masterprogrammene nedenfor er kategorisert etter fellesnevnere som faglig innhold, karrieremuligheter og forventet læringsutbytte for studentene. Se våre studietilbud innen:

Historiefag

Masterutdanningen omfatter blant annet politikk og hverdagsliv, og gir slik innsikt i ulike sider av fortiden. Derfor studerer du også kulturelle og sosiale, politiske og økonomiske endringsprosesser. Masterstudiet kombineres med teori og metode, samt øvelse i å fremstille historisk stoff, og erfaring i å vurdere historisk stoff kritisk og selvstendig. Samtidig får du anledning til å fordype deg i noen utvalgte temaer eller perioder.

Masterutdanningen kvalifiserer for en rekke yrker hvor kompetanse og ferdigheter i kommunikasjon, formidling og analyse er fundamentalt:

Internasjonale masterprogram

Disse masterprogrammene undervises på engelsk, og du vil studere sammen med studenter fra mange ulike land:

Internasjonalisering

Disse masterprogrammene bygger opp internasjonaliseringskompetanse forstått som kompetanse i tilegnelse av ny kultur og fremmedspråk, samt bygge nettverk internasjonalt gjennom delstudier eller praksis/hospitering i utlandet. Dette, samtidig som du får en bred kompetanse i faget du studerer.

Masterutdanningen kvalifiserer også for en rekke yrker hvor kompetanse og ferdigheter i kommunikasjon, formidling og analyse er sentralt:

Kulturfag

Masterprogrammene gir deg mulighet til fordypning i gamle og nye problemstillinger, og til å etablere nye sannheter. Det gir innføring i vitenskapsteoretisk tenkning og vitenskapelige arbeidsmåter, og bygger opp kritisk holdning og evne til selvstendig arbeid.

Masterutdanningen kvalifiserer også for en rekke yrker hvor kompetanse og ferdigheter i kommunikasjon, formidling og analyse er vesentlig:

Mediefag

Masterkandidaten har tilegnet seg avansert kunnskap om fagets historie og utvikling og har inngående kunnskap om teorier og metoder innenfor det aktuelle mediefaget. Studiet gir både praktiske og teoretiske kunnskaper. Masterutdanningen kvalifiserer deg også for en rekke yrker hvor kompetanse og ferdigheter i kommunikasjon, formidling og analyse er nødvendig.

Praktisk-estetiske studier

Praktisk-estetiske masterprogram styrker dine evner til å tenke kritisk og kreativt ved å kombinere teori og praksis i faget du studerer på master. Masterutdanningen gir deg slik faglig fordypning på høyt nivå, og forbereder deg samtidig på praktisk yrkesutøvelse.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for yrker hvor kompetanse og ferdigheter i kommunikasjon og formidling er viktig:

Profesjonsrettede studier

Masterkandidater på profesjonsrettede program skal være godt kvalifiserte for profesjonsrettet arbeid etter endt mastergrad gjennom inngående kunnskap i sitt fagfelt.

Samtidig kvalifiserer også disse utdanningene for en rekke yrker hvor kompetanse og ferdigheter i kommunikasjon, formidling og analyse er viktig:

Språk og litteratur

Masterutdanning i språk og litteratur gir kompetanse i å forholde seg vitenskapelig til språklige og litterære fenomener. Litteraturstudier gir også kunnskap om hva skjønnlitteratur formidler ideologisk, politisk og kulturelt. Språkvitenskapen perfeksjonerer deg også i språkferdigheter. Fremmedspråkene gir mulighet for faglig fordypning i litteratur, språk eller kulturkunnskap. Et utenlandsopphold i løpet av studiet anbefales for å øve opp språklig og kulturell kompetanse.

Masterutdanningen kvalifiserer også for en rekke yrker hvor kompetanse og ferdigheter i kommunikasjon, formidling og analyse er viktig:

02 okt 2019