Fase 1 - Visjon

Fase 1 - Visjon

– Hva ønsker NTNU å oppnå?

Våren 2016 utarbeidet vi det strategiske grunnlaget for NTNUs campusutvikling videre. Arbeidet bygger på tidligere strategier og visjoner for NTNUs campus.

To hovedaktiviteter ble gjennomført i denne fasen:

1. Utarbeidelse av et kvalitetsprogram for campusutvikling.

Les mer: Kvalitetsprogram – NTNU Campusutvikling 2016 - 2030

2. Utredning av hvor campus i Trondheim skal utvides (overordnet lokalisering).

Les mer: Lokalisering NTNU Campus Trondheim

Fasen ble avsluttet med en høringsperiode i forkant av styrets vedtak 26. oktober 2016.

Om prosessen

Arbeidet ble ledet av Carl Fredrik Lutken Shetelig, dekan ved Fakultet for arkitektur og design.

Det ble innhentet kompetanse og innspill til arbeidet gjennom:

 • Arbeidsmøter med Arbeidsgruppe visjon og lokalisering.
 • Målverksted med arbeidsgruppen, NTNUs styre og Prosjektstyret.
 • Fremtidsverksted med studenter og ansatte.
 • Plangruppe for helhetlig by- og campusutvikling.
 • Arbeidsmøter med og rapporter fra fagmiljø på og utenfor NTNU.

Les mer: Involvering i fase 1

Les mer: Høringssvar fase 1

Kvalitetsprogram for campusutvikling

I Kvalitetsprogrammet finner du prinsipper og kriterier for de egenskaper NTNUs campus skal ha. Det er måldokumentet for all videre utvikling og utforming av campus på NTNU.

Dokumentet ble ferdig 8. juli 2016, og var på høring i organisasjonen i august og september 2016. Det ble vedtatt i NTNUs styre 26. oktober 2016.

Overordnet lokalisering

I første fase så vi de første konturene av den overordnede lokaliseringen; hvor campus i det lange løp skal utvides og NTNU skal bygge nytt.

Kunnskapsdepartementet leverte en Konseptvalgutredning (KVU) for samling av campus i 2014. Med den påfølgende Kvalitetssikringen (KS1) ble det utledet tre alternativer for å lokalisere tyngdepunktet for utbygging i Trondheim; nordover, vestover eller sørover. I alle tre alternativene står Gløshaugen og Øya fast som tyngdepunkter på campus.

Campusprosjektet leverte rapporten med anbefaling om overordnet lokalisering 8. juli 2016, med en påfølgende høring i august og september 2016.

Med grunnlag i rapporten la rektor frem følgende tilrådning til Kunnskapsdepartementet, vedtatt i NTNUs styre 26. oktober 2016:

 • Nye bygg for samlet campus i Trondheim lokaliseres i vest – Elgeseter. 
 • Vitenskapsmuseet utvikles med nye magasin og formidlingsareal på Kalvskinnet. 
 • Eksisterende leieavtaler på Kalvskinnet beholdes i avtaleperiodene og arealer sør på Gløshaugen nord for jernbanen beholdes som kapasitetsbuffer.

 

Arbeidsgruppe - Visjon og lokalisering

Arbeidsgruppe - Visjon og lokalisering

Våren 2016 var arbeidsgruppen for visjon og lokalisering satt sammen for å bidra i utarbeidelsen av kvalitetsprogram og rapport om overordnet lokalisering. 

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid da de to dokumentene ble levert 8. juli 2016.

 • Fredrik Shetelig, dekan AB
 • Marit Reitan, dekan SVT
 • Geir Øien, dekan IME
 • Reidar Andersen, direktør VM
 • Terje Meisler, dekan FT
 • Kristian Steinnes, Forskerforbundet
 • Øystein Risa, Tekna
 • Kristian Sjøli, Studenttinget
 • Morten Djupdal, Studenttinget
 • Unni Steinsmo, SINTEF
 • Knut Solberg, SiT
 • Anne Reinton/Amund Aarvelta, Trondheim Kommune
 • Espen Susegg, SIVA
 • Tor Åm/Åge Lien, St. Olavs hospital