NTNU vedtar overordna prinsipper om arbeidsplass, læringsareal og knutepunkt.

Nyheter november 2018

NTNU vedtar overordna prinsipper om arbeidsplass, læringsareal og knutepunkt.

Rektoratet har besluttet overordnede retningslinjer for utformingen av fremtidens areal ved NTNU. Vedtaket sier noe om hva som prioriteres, men ikke hvordan det blir til slutt.

Illustrasjon: Arealfordelingen besluttes som grunnlag for videre arbeid. Det skal være overlapp mellom alle arealkategorier og mellom funksjoner for å hente fram de beste effektene for NTNU.

Skrevet av: May Brit Leirtrø Røstad og Christel Vindenes

Arealkonseptet i seg selv og beslutningene er komplekse og mangefasetterte. Vedtaket omhandler arealfordeling, prinsipper om utforming og om nødvendig videre arbeid.

Beslutningene om arealfordeling

Det er sentralt i vedtaket at:

 • Læringsarealene samles i klynger av hensiktsmessig størrelse.
 • Man vil sikte mot ett sentralt knutepunkt for hver by, med flere mindre knutepunkt basert på tema, geografi eller lignende, i et nettverk knyttet til dette.
 • Det tas sikte på faste arbeidsplasser.

 

Beslutningene om prinsipper for utforming innebærer:

 • Tydelig sonering.
 • Hierarkisk nettverk.
 • Åpne grensesnitt.
 • Fleksible løsninger.
 • Overlapp av funksjoner.
 • Mellomrom med mening.
 • Plass til identitet.

 

Beslutning om nødvendig videre arbeid

 • Ytterligere presisering av innhold i knutepunktarealer.
 • Videre avklaringer av konkrete behov knyttet til læringsarealer og for arbeidsplassrelatert areal.
 • Beskrivelse av involvering og sikre at NTNU har kompetanse i forhold til bruk og konkretiseringer av nye arealer i kommende faser.
 • Utredninger knyttet til forskning- og spesialarealer og arealer til samarbeidspartnere og studentvelferd.
   

Beslutningene som styringsverktøy
Beslutningene er på overordna nivå og er et styringsverktøy på hva vi vil prioritere. Det gir ikke et endelig svar på hvordan de ulike løsningene blir. Man ser at det er komplekse faglige sammenhenger og mange ulike målgrupper å ta hensyn til. Arbeidet med arealkonsept tas derfor videre på ulike nivå og måter. Konkrete beslutninger kommer derfor i en senere fase, men ved å nå fastsette rammene, er vi kommet et godt stykke på vei i hvordan NTNU skal jobbe videre med areal i nybygg og ombygginger fremover.

Grundig arbeid bak beslutningsprosessen.
I forlengelsen av arbeidet med campussamling, har eksterne rådgivere jobbet med å se nærmere på hvilke areal universitetet trenger, og fordelingen av disse. Det har vært en omfattende prosess, og et viktig arbeid for at NTNU skal nå sine mål. I ferdig rapport (tilsendt rektor 1. juni 2018) beskrives behov, prinsipp og fordeling mellom arbeidsplass, læringsareal og knutepunkt på et overordnet nivå.

Rapporten har vært på høring i organisasjonen, samt til eksterne aktører. Høringsinnspillene er vurdert og ivaretatt som del av beslutningsgrunnlaget. Rektor har blitt bedt om å gjøre vurdering av fordeling og organisering av framtidige arealer, med bakgrunn i rapport for arealkonsept, politiske rammer, høringsinnspill og NTNUs egne kvalitetsmål for campusutvikling.

Du kan lese rapporten i sin helhet her:

Arealkonsept for Campus NTNU (skjermvisning)

Har du spørsmål om dette arbeidet? Kontakt oss gjerne på campusutvikling@ntnu.no