Bakgrunn og aktiviteter

Siden årsskiftet 2017 har min organisatorisk plassering vært seniorrådgiver i rektors stab, med særlig ansvar for lederstøtte for Økonomi og eiendomsdirektøren. I rektors stab har jeg oppgaver knyttet til rådgivning og analyse for rektor og rektorat, bistand til strategiutvikling, organisasjon og systemutvikling, samt koordinering på tvers av enheter og funksjonsområder. 

Siden høsten 2017 har jeg jobbet med samlokalisering i Trondheim som følge av fusjonen. Prosjektet har som hovedmål å samlokalisere Lærerutdanningen og store deler av fellesadministrasjonen på Kalvskinnet, og å samle teknologifagene på Gløshaugen i løpet av 2020. I dette arbeidet er jeg hovedprosjektleder.

Fra vedtaket om fusjon i 2015 og frem til 2017 satt jeg i fusjonssekretariatet for fusjonsprosessen med etableringen av nye NTNU. Jeg hadde i dette særskilt ansvar for sikker drift mot årsskiftet i 2016, og var i prosjektledelsen for organisasjonsprosjektet for etablering av ny organisasjonsstruktur, bemanning og innplassering i ny struktur fra 2017.

Jeg har det meste av min yrkeskarriere ved NTH og NTNU. Jeg begynte ved Kjemiavdelingen, NTH i 1980, og jobbet på 80-tallet i tekniske stillinger, bla som teknisk glassblåser. På 90-tallet gikk jeg over til administrativt arbeid, først som tillitsvalgt på heltid for NTL, og senere som saksbehandler med personaladministrasjon i Personalavdelingen, og etterhvert med organisasjonsutvikling og prosjektledelse i Organisasjonsavdelingen. Etter reorganiseringen av fellesadministrasjonen i 2007 jobbet jeg i Personalavdelingen, dels med lov og avtaleverk og bistand til fakultetene og avdelingene med oppfølging av ulike personalsaker, dels arbeidet jeg med organisasjonsutvikling og prosjektgjennomføring innen lønns og HR-området. I 2012 gikk jeg over til stilling i Økonomi og eiendomsområdet hvor jeg var organisatorisk knyttet til Driftsavdelingen. Jeg bisto driftssjefen med saksbehandling, lederstøtte, samt med å lede og drive frem ulike organisasjonsutviklingstiltak og andre prosjekter i Driftsavdelingen, og bisto Økonomi og eiendomsdirektøren med lederstøtte, og gjennomføring av ulike prosjekter i hele Økonomi og eiendomsområdet. Jeg satt som ledd i dette i begge ledernes ledergruppe.

På 2000-tallet arbeidet jeg hovedsakelig med prosjektledelse og prosessanalyse på ulike organisasjonsutviklingsprosjekter, så som innføring av elektronisk saksbehandlingssystem (ePhorte), bedre økonomiprosesser (LØF2010), innføring av nytt lønns- og personalsystem (Paga), gjennomgang av HR-prosessene (HR-prosjektet) og bedre identitetsforvaltning (IAM-prosjektet). Fra 2012 jobbet jeg med lederstøtte og prosjekter innen Økonomi og eiendomsområdet, herunder prosjekt for utvikling av virksomhetsstyring (BEVISST), utvikling av medarbeiderskap og strategisk kompetanseutvikling for økonomi og eiendomsområdet, innføring av ny parkeringsordning ved NTNU og oppfølging av NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse.

Etter overgangen til administrative oppgaver har jeg komplettert min tekniske fagbakgrunn med videreutdanning på NTNU, bla innen samfunnsfag, og har også tatt  fag i arbeidsrett.