Studiets oppbygning

Psykologutdanning

Studiets oppbygning

Psykologutdanningen varer i seks år og leder frem til graden cand.psychol. Dette danner grunnlaget for å oppnå autorisasjon som psykolog.

Utdanningen integrerer psykologisk teori og praksis gjennom hele studieløpet og du lærer hvordan det anvendes i møte med pasienter.

Allerede i første semester av studiet introduseres studentene for kliniske problemstillinger, rolleforventning, egne forutsetninger m.v. gjennom emnet Klinisk praktikum, som følges opp i ytterligere tre semestre med øvelser og diskusjoner knyttet til grunnleggende ferdigheter innen kommunikasjon, testing, anamneseopptak og diagnostikk. De første semestrene består ellers av grunnleggende emner og fordypning i basale disipliner samt klinisk og anvendt bruk av disse. Fra semester 8 får studentene terapiopplæring gjennom å utføre terapi med pasienter, under veiledning av psykologspesialist. Det skjer i instituttets tre universitetsklinikker med høyt kvalifiserte psykologspesialister og vitenskapelig ansatte.

Siste semester består av 26 ukers hovedpraksis på et arbeidssted som NTNU samarbeider med. Når du er i praksis, får du hele tiden veiledning av erfarne psykologer.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som får opptak studieåret 2023/2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4301 Psykologrollen 1 - forståelse, ferdighetsopplæring og praksis 7,5
PSYK4111 Psykologisk forskningsmetode 7,5
PSYK4127 Innføring i sosialpsykologi 7,5
PSYK4128 Innføring i personlighetspsykologi 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4302 Psykologrollen 2 - forståelse, ferdighetsopplæring og praksis 7,5
PSYK4110 Psykologiens historie og akademisk formidling 7,5
PSYK4122 Innføring i kognitiv psykolgi 7,5
PSYK4123 Innføring i biologisk psykologi og genetikk 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4303 Psykologrollen 3 - forståelse, ferdighetsopplæring og praksis 7,5
PSYK4121 Psykiske lidelser 7,5
PSYK4125 Innføring i utviklingspsykologi 7,5
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4417 Sosial-, samfunns- og kulturpsykologi 15
PSYK4328 Fordypning i personlighetspsykologi 7,5
Flere valg Valgfritt emne (f. eks psykologiemnet PSYK4421 - Ferdighetstrening og psykoterapi) 7,5
     

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4419 Kognitiv nevrovitenskap - teori, empiri og anvendelse 15
PSYK4317 Kvantitativ metode 2 7,5
PSYK4318 Kvalitativ metode 2 7,5
MH2002 Tverrfaglig samhandling - områdeemne innen studieområde medisin og helse for psykologstudenter (går over to semester)  
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4304 Psykologrollen 4 - forståelse, ferdighetsopplæring og praksis 7,5
PSYK4420 Utviklingspsykologi og utviklingspsykopatologi - teori, empiri og anvendelse 15
MH2002 Tverrfaglig samhandling - områdeemne innen studieområde medisin og helse for psykologstudenter (går over to semester) 7,5

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4600 Utredning og behandling 1 - klinikkforberedende kurs for klinisk nevro-, barn- og voksenpsykologi 15
PSYK4520 Arbeid, organisasjon og ledelse 7,5
PSYK4428 Anvendt og klinisk personlighetspsykologi 7,5
Åttende semester (vår) 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4601 Utredning og behandling 2 - klinisk barne- og ungdomspsykologi 15
PSYK4602 Klinisk praksis 1 - barn og unge 7,5
PSYK4521 Forebygging, helsefremming, system og forvaltning 1 7,5

 

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4603 Utredning og behandling 3 - klinisk voksenpsykologi 15
PSYK4604 Klinisk praksis 2 - voksne 7,5
PSYK4701 Hovedoppgave – seminar, kvalitativ og kvantitativ metode 7,5
Tiende semester (vår) 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4605 Utredning og behandling 4 - klinisk nevropyskologi 7,5
PSYK4606 Klinisk praksis 3 - nevropsykologi 7,5
PSYK4522 Forebygging, helsefremming, system og forvaltning 2 15

 

6. år

Ellevte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4700 Hovedoppgave 30
Tolvte semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYK4800 Hovedpraksis 30

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Skikkethet i psykologutdanningen

Skikkethet i psykologutdanningen

Skrive og levere hovedoppgave

Skrive og levere hovedoppgave

Før du begynner på hovedoppgaven må du fylle ut og levere en hovedoppgaveavtale. Studenter som skriver hovedoppgave sammen, må levere søknad hver for seg.

Her finner du hovedoppgaveavtalen og hvordan du fyller ut og leverer den: 

Studentavtaler - Hjemmeside (sharepoint.com)

NB! Skal du skrive en hovedoppgave som krever godkjenning av REK/NSD må du legge inn en beskjed om det i et av fritaksfeltene i avtalen.
Frist for å sende inn hovedoppgaveavtale er 15. februar.

Mal for prosjektbeskrivelse

Hvis du  ønsker å se på tidligere innleverte hovedoppgaver kan disse finnes på NTNU Open

  • Veiledning er obligatorisk.
  • Studenten har krav på 25 timers veiledning – inkludert for- og etterarbeid. Dersom to studenter skriver sammen har man krav på til sammen 30 timer, og når tre studenter skriver sammen, tilsammen 35 timer.
  • Veiledningen gjelder for den perioden man skriver hovedoppgave, primært i semester 10 og 11. Den totale rammen på veiledningstimer er uavhengig av om gjennomføringen av hovedoppgaven tar lengre tid enn normert.
  • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke annet er avtalt.

TverrPraks - Tverrfaglig samarbeidslæring. Læringsaktivitet for sisteårsstudenter i helse- og sosialprofesjonsutdanningene ved NTNU, obligatorisk aktivitet som skal gjennomføres i forbindelse med hovedoppgaven.

Studenter i kull 2018 skal levere hovedoppgavene i Inspera Assessment mellom 17. og 31. januar 2024. 

Studenter som ikke blir ferdige innen 31. januar vil få anledning til å levere mellom 17. april og 1. mai. 

Studenter i kull 2019 og alle senere kull skal levere hovedoppgaven mellom 17. november og 1. desember. 
 

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)