course-details-portlet

PSYK4417 - Sosial-, samfunns- og kulturpsykologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet er et fordypningskurs i sosial-, samfunns- og kulturell psykologi. Emnet vil fokusere på utvalgte tema slik som holdningsdannelse og -endring, sosial persepsjon og slutninger, beslutninger og valg, fellesskapsfølelse, tilhørighet, sosial ekskludering, interkulturelle og intergrupperelasjoner, rasisme, xenofobi/fremmedfrykt og diskriminering, samt globalisering og mangfold, og språk som et sosialt verktøy. Emnet vil utvikle studentens forståelse for hvordan mental helse og psykososialt velvære varierer på tvers av grupper og kulturer, og anvendeligheten av sosial- og samfunnspsykologiske teorier på tvers av kulturer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenten har inngående teoretisk, empirisk og anvendt kunnskap om noen av hovedtemaene innen sosial-, samfunns- og kulturpsykologi
 • Studenten har inngående kunnskap om bruk av metoder og datakilder innen de tre ovennevnte feltene.
 • Studenten har bred kunnskap om hvordan psykisk helse og psykososiale prosesser kan variere innenfor og mellom samfunn og kulturer.
 • Studenten har bred kunnskap om hvordan språk og kultur påvirker kommunikasjon, samhandling og samarbeid.
 • Studenten forstår virkningen, utfordringene og mulighetene ved globalisering i utformingen av interkulturelle samfunn.
 • Studenten kjenner til sentrale strategier i samfunns- og sosiale intervensjoner for å fremme psykososial mental helse og velvære.

Ferdigheter:

 • Studenten kan analysere og reflektere kritisk over teorier, metoder og empiriske funn fra sosial-, samfunns- og kulturpsykologi
 • Studenten kan formidle sentrale tema innenfor de tre fagfeltene. Studenten er bevisst på hvordan kulturelle og sosiale forskjeller henger sammen med forskjeller i psykisk helse og psykososiale prosesser og kan analysere disse forskjellene.
 • Studenten kan sammenligne teorier og tilnærminger innen de tre ovennevnte feltene og kan identifisere forskjeller og likheter i deres hovedfokus.
 • Studenten kan analysere de forskjellige systemene individer og samfunn faller inn under.
 • Studenten er bevisst på relevansen samfunn, mangfold, interkulturelle relasjoner, akkulturasjonsprosesser og migrasjon har i utviklingen av psykososiale intervensjoner.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan anvende kunnskap fra sosial-, samfunns- og kulturpsykologi for å bidra til nytenkning og problemløsning.
 • Studenten forstår hvordan individers tenkning og handlinger er formet av tiden, stedet og samfunnet de lever i, og også hvordan mennesker kan forme sin egen kontekst gjennom sine egne individuelle og kollektive handlinger.
 • Studenten kan formidle og diskutere kunnskap fra de tre ovennevnte feltene til andre disipliner, medstudenter, spesialister og til allmennheten.
 • Studenten anerkjenner mangfold i sitt profesjonelle arbeid (dvs. alder, kjønn, språk, kultur, sosioøkonomisk bakgrunn), og handler og kommuniserer respektfullt i hensyn til menneskers integritet, verdighet og autonomi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSYR)

Forkunnskapskrav

PSY1004, PSY1014, PSY1124, PSY1127, PSYPRO4114, PSYK4127 eller tilsvarende

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY2014 7.5 HØST 2023
PSYPRO4314 7.5 HØST 2023
PSYPRO4414 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
24.05.2024

Innlevering
31.05.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU