course-details-portlet

MH2002 - Tverrfaglig samhandling - Områdeemne innen studieområde medisin og helse for psykolog-studenter

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Dette er et områdeemne innen studieområdet medisin og helse. Emnet skal gi studenter fra ulike helseprofesjoner innsikt i hva det betyr å samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter. I tillegg gir emnet studentene et praktisk og teoretisk grunnlag for å drive faglig samarbeid og initiere slik samhandling.

For å oppnå dette skal studentene, som kommer fra ulike studieprogram, lære om, fra og med hverandre. I dette emnet vil studentene jobbe med tverrfaglig samhandling i ulike kontekster.

Fokuset er på tverrfaglig samhandling generelt, i tillegg inkluderes temaer som kommunikasjon, etikk, lovverk, likeverdige tjenester, helse- og sosial system og helsepolitikk, inkludering og ikke-diskriminering inkludert samers status som urfolk, barn og unge, risikovurdering, forbedringskunnskap, nytenking og innovasjon og digital samhandling.

Emnet er tilsvarende MH2001.

Læringsutbytte

Læringsutbyttene dekker tema innenfor alle de felles læringsutbyttebeskrivelsene i § 2 i Forskrift for felles rammeplan for Helse- og sosialfag (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353), på det nivået som trengs for å kunne delta i tverrfaglig samhandling .

Kunnskap: Studenten:

 • Kjenner til hva samhandling innen helsetjenesten innebærer, inkludert samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer.
 • Kjenner til hvordan tverrfaglig arbeid kan styrke samhandlingen med brukere, pasienter og pårørende.
 • Kjenner til helse- og sosialpolitikk, kan oppdatere sin kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere og anvende dette i tverrfaglig samhandling.
 • Kjenner til inkluderings-, likestillings- og ikke-diskriminerings- tiltak, og har kunnskap om hvordan tverrfaglig samhandling kan bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
 • Kjenner til samers rettigheter, og har kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk.
 • Kjenner til sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer og kjenner til hvordan man kan identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer.
 • Kjenner til hvordan tverrfaglig arbeide kan brukes for å ivareta barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og for å sikre deres medvirkning og rettigheter både som pasienter og pårørende.
 • Kjenner til hvordan tverrfaglig samarbeid kan brukes i nytenkning og innovasjonsprosesser som kan anvendes innen helsetjenesten. -kjenner til metoder for vurdering av risiko for uønskede hendelser og hvordan dette kan følges opp på en systematisk måte i tverrfaglig samarbeid.

Ferdigheter: Studenten:

 • Kan delta i tverrfaglig arbeid som krever at man tilegner seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis og dokumentere og formidle dette.
 • Kan anvende egen profesjonskompetanse til kunnskapsdeling, i likeverdig samspill med andre profesjonsutøvere inkludert tverrprofesjonell kartlegging av pasient/bruker.
 • Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse, generelt og som kan oppstå i tverrfaglig samhandling spesielt.
 • Kan bidra til tjenesteinnovasjon og kjenner til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i tverrfaglige team.
 • Kan benytte digitale verktøy som fremmer samarbeid og tverrfaglig samhandling.

Generell kompetanse: Studenten:

 • Er bevist sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og hvordan dette kan anvendes i tverrfaglig samhandling, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering.
 • Kan reflektere over egen og andre profesjoner sin rolle i tverrprofesjonell samhandling / tverrprofesjonelle team.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen har en progresjon i tre trinn. Trinn 1 og 2 på høstsemesteret og trinn 3 i vårsemesteret.

Det er to hovedaktiviteter med ulike læringsformer:

a) Timeplanfestede obligatoriske felles undervisningsdager for alle studenter (anslagsvis to dager i hvert av trinnene 1 og 2, og 5 dager i trinn 3).

b) Studentdrevne obligatoriske oppgaver i tverrfaglige grupper som ikke er timeplanfestet.

Undervisningen er felles for emnene MH2001 og MH2002.

Mesteparten av arbeidet i emnet foregår i grupper med studenter fra ulike studieprogram. Arbeidet i gruppene er ledet av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

 • Trinn 1
 • Trinn 2
 • Trinn 3 - TverrSam
 • Trinn 3 - TverrPraks
 • Trinn 3 - Innovasjon/nyskaping

Mer om vurdering

Emnet vurderes med bestått/ikke bestått. Det er 5 ulike arbeider som må være bestått for å få emnet bestått. I trinn 1 og 2 er det ett arbeid i hvert trinn, i trinn 3 er det 3 arbeider. Et arbeide inkluderer flere obligatoriske aktiviteter som deltagelse i timeplanfestede aktiviteter og gruppearbeid, samt ulike innleveringer. Detaljert informasjon om krav for godkjenning blir gitt i starten av det semesteret der de obligatoriske aktivitetene blir gjennomført. Hvert arbeid vektes 20% og alle arbeidene må godkjennes og være bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Ved ikke bestått kan en enkelt delvurdering (arbeid) tas opp uten at alle delvurderinger (arbeid) må gjentas. Eventuell klage på karakter kan fremsettes etter hver enkelt delvurdering (arbeid).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)
Psykologutdanning (CPSYR)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Tilgang til emnet forutsetter studierett ved profesjonsstudium psykologi (Trondheim), NTNU. Andre studenter kan tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Lære bok: Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid av Anita Iversen og Nanna Hauksdottir (2021), Gyldendal. I tillegg vil utvalgte artikler og digitale ressurser bli benyttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kondenserte mediers fysikk
 • Helsevitenskap
 • Audiologi
 • Bioingeniør
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Psykologi
 • Radiografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU