course-details-portlet

PSYK4111 - Psykologisk forskningsmetode

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i forskningsmetoder og dens bruk i psykologisk forskning. Emnet gir en innføring i vitenskapelig metode og dens bruk i psykologisk forskning og omhandler hele forskningsprosessen; generering av forskningsideer, forskningsdesign (eksperimenter, kvalitative design etc.), datainnsamling (utvelging, intervju, observasjon, spørreskjema etc.), dataanalyse (deskriptiv statistikk, bivariate analyser, koding og kategorisering av tekstdata etc.) og rapportering og formidling av forskningsresultat. Etikk, regelverk og retningslinjer står også sentralt. Obligatorisk oppgave skal gi praktisk erfaring med analyse av data og rapportering og diskusjon av resultat.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har grunnleggende kunnskap om og fortrolighet med den vitenskapelige tankegangen og begrepsbruken innen kvalitativ og kvantitativ psykologisk forskning.
 • Studenten har kjennskap til gjeldende regelverk for forskning (NSD, REK, Lovdata) og om etikk sett i historisk perspektiv.

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende metodiske begreper i analyser av ulike typer psykologisk kunnskap og formidle dette skriftlig.
 • Studenten kan utarbeide enkle vitenskapelig tekster som følger formelle krav.
 • Studenten har kjennskap til hele forskningsprosessen og kan utføre grunnleggende analyser av forskningsdata og rapportere, formidle og diskutere psykologiske forskningsresultater.

Generell kompetanse

 • Studenten kan uttrykke seg skriftlig på en måte som tilfredsstiller grunnleggende krav til vitenskapelige standarder.
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff knyttet til psykologisk forskningsmetode, og vet hvilke forskningsdesign som passer til ulike kvantitative og kvalitative problemstillinger.
 • Studenten har innsikt i etiske utfordringer knyttet til forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, kollokvier. Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk innlevering

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSYR)

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 09.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 16
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 55
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 25.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU