course-details-portlet

PSYK4302 - Psykologrollen 2 - forståelse, ferdighetsopplæring og praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger og praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Øvinger og praksis 100/100

Faglig innhold

De fire Psykologrollen-emnene (til sammen 30 studiepoeng) tar sikte på å gi studentene kunnskap og erfaring med ulike typer psykologisk arbeid. Studentene skal også få bred kunnskap om, samt utvikle et reflektert forhold til betydningen av både personlige forutsetninger, relasjonell og faglig kompetanse for utøvelse av psykologrollen.

Emnerekken er sentral med henblikk på den løpende skikkhetsvurderingen, jfr. «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning», § 2 og 4. Løpende skikkethetsvurdering foretas gjennom hele studiet, da det angår studentens faglige og personlige forutsetninger for å fungere som helsepersonell.

Sentrale tema for Psykologrollen 2 vil være egenutvikling, empati, kommunikasjon, brukermedvirkning og systemforståelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenten har grunnleggende kunnskap om betydningen av kommunikasjonsferdigheter for utøvelsen av psykologfaget.
 • Studenten kjenner til helse- og velferdssystemets organisering.

Ferdigheter:

 • Studenten kan reflektere over betydningen av relasjonell kompetanse og kommunikasjonsferdigheter for utøvelse av psykologfaget.
 • Studenten kan reflektere over egne verdier, roller og egen fungering i møte med brukere og samarbeidspartnere.

Generell kompetanse:

 • Studenten har innsikt i forholdet mellom personlige forutsetninger og profesjonell kompetanse for utøvelsen av psykologfaget.
 • Studenten kan drøfte etiske dilemmaer knyttet til psykologfaglig arbeid.
 • Studenten har innsikt i hvordan menneskers integritet, verdighet og autonomi kan hensyntas i psykologfaglig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Med unntak av noen felles forelesninger er studentene delt inn i grupper på ca.10 studenter, som ledes av en faglærer og en studentassistent.

Samme gruppesammensetningen som i PSYK4301 - Psykologrollen 1. Aktiviteten i gruppene består av øvelser og drøftinger som er relatert til læringsmålene, samt for- og etterarbeid i forbindelse med praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % oppmøte
 • Innlevering av skriftlig arbeid
 • Presentasjon i gruppesamling

Mer om vurdering

Studenten har adgang til å ta emnet én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Ved stryk må emnet og all obligatorisk aktivitet tas på nytt. Emnet evalueres i henhold til "Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av praksis".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSYR)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4202 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger og praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Øvinger og praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU