Karriere for HF-studenter

Tidligere studenter med egen bedrift / freelancere

Oversetter

Navn: Solveig Skartsæterhagen

Utdanning:

Arbeidssted: Egen bedrift

"Tysk er også et smart valg fordi man får særkompetanse som ikke så mange har, og man blir attraktiv på arbeidsmarkedet."

Oversetter

Navn: Solveig Skartsæterhagen

Utdanning:

Arbeidssted: Egen bedrift

"Tysk er også et smart valg fordi man får særkompetanse som ikke så mange har, og man blir attraktiv på arbeidsmarkedet."

 

Solveig Skarsæterhagen. PortrettfotoHva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

I løpet av masterstudiet våkna interessen for oversetting. Samtidig som jeg avslutta arbeidet med masteroppgaven høsten 2006, søkte jeg på jobber i oversettingsbransjen og fikk raskt jobb i et oversetterbyrå. Tyskoversettere er en ganske sjelden rase, så firmaet var veldig fornøyd med å få en tyskoversetter til. Siden jeg ikke hadde erfaring fra oversettingsarbeid, starta jeg i en slags trainee-stillling, slik at jeg kunne lære å bruke ulike CAT-verktøy (Computer Assisted Translation), oversettelsesminner, termbaser og andre arbeidsmetoder og verktøy som oversettere bruker. Jeg gikk ganske raskt over i en stilling som fast oversetter. Hverdagen som oversetter er både variert og til dels uforutsigbar. Det er stadig nye prosjekter med ulike temaer, og som oversetter er det en stor fordel å kunne litt om alt. Man kommer borti enormt mye forskjellig, alt fra steinknusere til biler, forretningsstrategier og leker. Og det er stadig nye temaer og nye verktøy/dataprogrammer og metoder å sette seg inn i, så man får hele tiden testa evnen til å sette seg raskt inn i nytt stoff. Etter cirka fire år som alt-mulig-oversetter, skifta jeg jobb til et annet oversetterbyrå som spesialiserer seg på blant annet IT-oversetting. Der jobba jeg mer spesialisert med én stor programvarekunde, og jeg hadde både oversetter- og prosjektlederoppgaver. Med seks års erfaring fra oversetterbransjen valgte jeg å starte opp som selvstendig næringsdrivende oversetter høsten 2013. Jeg er fortsatt litt i startgropa med å etablere virksomheten, og holder på å bygge opp en kundebase. Jeg har fått en del jobber gjennom kontakter i oversettingsbransjen, og jobber med å utvide til kunder i utlandet også. Fordelen i denne bransjen er at veldig mye foregår via e-post og Internett, så sted er ingen begrensning. Man trenger bare en PC, programvare og Internett – så kan man jobbe nesten hvor som helst. Det gir også en enorm frihet å være sin egen sjef og kunne legge opp arbeidsdagen som man vil, og det er fint å kombinere med barn og familieliv.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker språkkunnskapene hver dag i jobben min. Både grammatikk, – kanskje særlig setningsanalyse og kasuslære, samt ordforråd, forståelse og semantikk er fint å ha i bagasjen når man skal oversette. Jeg jobber hovedsakelig med oversetting fra tysk til norsk, men oversetter også fra engelsk, dansk og svensk. Tyskstudiene har ikke bare gitt meg ferdigheter i tysk språk, men de har også gjort meg mer oppmerksom på mitt eget morsmål og på språk generelt, og jeg har blitt mer bevisst på å uttrykke meg presist og riktig på norsk også. Jeg har også god nytte av de mer generelle ferdighetene man lærer i studietida, som å lete etter informasjon (og vite hvor man skal lete), vurdere kilder, skumlese materiale, plukke ut det som er relevant og evnen til logisk tenkning.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Gjør det! Hvis du er interessert i språk, er det et spennende studium. Miljøet er også hyggelig og oversiktlig – man drukner ikke i mengden, men får mye og kyndig oppfølging fra forelesere og veiledere. Tysk er også et smart valg fordi man får særkompetanse som ikke så mange har, og man blir attraktiv på arbeidsmarkedet. Personer med tyskkompetanse er nesten mangelvare, så det trengs flere med master i tysk! Jeg tror også språk i kombinasjon med for eksempel økonomi eller samfunnsfag kan være smart, da har man både språkkompetanse og annen faglig kompetanse, og stiller enda sterkere. En masteroppgave i tysk trenger jo heller ikke å handle om tysk grammatikk eller litteratur, den kan like gjerne dreie seg om politikk, kultur eller historie – slik at man kombinerer språk med andre fag.

Snakk tysk så mye du kan, utnytt alle sjanser du har til å bruke språket. Ikke vær redd for å si noe feil, min erfaring er at det ikke gjør noe. Engelsk er overalt rundt oss, men tysk kommer vi ikke like ofte borti til daglig. Skaff deg kontakt med tyskere, enten via universitetet eller på egenhånd. Da jeg studerte ved NTNU, ble det arrangert Tandem-treff, og jeg hadde stort utbytte av å snakke tysk med tandempartneren samtidig som jeg skulle lære bort norsk. Det ga nye perspektiver både på tysk kultur og på eget språk og egen kultur. Jeg hadde tandempartnere under utenlandsoppholdet i Berlin også, og det var veldig hyggelig og lærerikt.

Reis til Tyskland (eller andre tyskspråklige land), bli kjent med tyskere, det gir kjennskap til kulturen på en helt annen måte enn man får på universitetet. Ta deler av studiet i utlandet (så mye du kan), reis på språkkurs, for eksempel sommerkurs i regi av DAAD.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev masteroppgave innenfor tysk språk/grammatikk om en setningskonstruksjon som kalles "absolutt akkusativ". Det er et ganske snevert tema, og jeg fikk et skikkelig dypdykk i tyske setningskonstruksjoner – samtidig som jeg lærte mer generelle ferdigheter som å finne relevant informasjon, analysere tekst, systematisere materiale, trekke slutninger og formulere selve avhandlingen på tysk. Det er nok særlig arbeidsmetodene og det å jobbe selvstendig med et prosjekt over lang tid som har vært nyttige erfaringer fra masteroppgaven.

Frilansskribent, forfattar og føredragshaldar

Navn: Kristin Fridtun

Utdanning: Mastergrad i nordisk språk og litteratur

Arbeidssted: Frilans

"Kvar einaste dag dreg eg nytte av studiet på eit eller anna vis."

Frilansskribent, forfattar og føredragshaldar

Navn: Kristin Fridtun

Utdanning: Mastergrad i nordisk språk og litteratur

Arbeidssted: Frilans

"Kvar einaste dag dreg eg nytte av studiet på eit eller anna vis."

Kristin FridtunHva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

I skrivande stund er eg fri fugl! Eller meir presist: frilansskribent, sakprosaforfattar, føredragshaldar, korrekturlesar og så bortetter. Då eg var ferdig med masteroppgåva våren 2011, gjekk eg inn i eit vikariat i Stadnamntenesta i Språkrådet. Same hausten skulle eg gje ut ei populærvitskapleg språkbok på Samlaget, så eg hoppa i det og vart frilansar på heiltid. Arbeidsveka mi kan sjå slik: Ein dag sit eg heime på Lillehammer og skriv på ein artikkel, neste dag held eg føredrag om Ivar Aasen på ein vidaregåande skule i Tønsberg, så er eg i Trondheim og held nynorskkurs for lærarstudentar, så les eg korrektur på ei diktsamling, så skriv eg vidare på artikkelen. Eg trivst godt, jamvel om det er eit usikkert og lite lønsamt arbeid.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Det er så godt som alfa og omega. Kvar einaste dag dreg eg nytte av studiet på eit eller anna vis. Mykje av jobben min går ut på å forenkla og formidla det eg sjølv lærte på nordisk, som når eg kåserer om norsk språkhistorie eller skriv eit lite stykke om morosame runeinnskrifter. Likevel: Studiet har mest av alt gjeve meg naudsynte reiskapar og eit godt grunnlag å stå på, slik at eg på eiga hand kan fordjupa meg i språklege og litterære emne på forsvarleg vis. Det same gjeld allmenn litteraturvitskap og latin, som eg studerte attåt nordisk. Det er ein fryd å få arbeida vidare med desse faga. Sant å seia kjenner eg meg som student enno, berre at eg no får betalt for det eg skriv - og at eg slepp eksamen.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Dersom norsk var eit av favorittfaga dine på skulen, vil du ha stor glede av nordisk-studiet. Det er i alle fall røynsla mi. Og så vil eg ta opp att det rådet som eg sjølv fekk, då eg var fersk student: Engasjer deg, gjerne i noko som har med språk/litteratur å gjera, anten det no er fagutval, tidsskrift, skrivekurs, ein organisasjon. I fyrstninga var eg skeptisk til alt slikt, eg ville helst sitja for meg sjølv og lesa pensum ... Så vart eg dregen inn i det likevel, og aldri har eg angra. Til dømes hadde eg neppe vore skribent og forfattar om det ikkje var for Studentmållaget i Nidaros. Og til slutt: Nordistar er utruleg trivelege folk!

Hva skrev du masteroppgave om?

Eg vart tidleg dregen mot det norrøne språket, og deretter mot den norrøne litteraturen, så eg skjøna fort at det var norrøn filologi eg skulle fordjupa meg i. Med god hjelp frå rettleiaren min fann eg ut at eg skulle granska ei såkalla etter-klassisk islendingesoge, Króka-Refs saga. Det er ei fantastisk tekst, full av action og sprelske påfunn! Men desse "seine" islendingesogene har lenge vore lite påakta, og i oppgåva mi prøver eg grovt sagt å finna ut kvifor det er slik, mellom anna ved å studera resepsjonen av soga og sjangersystemet og kanon for den norrøne litteraturen. Sidan eg aldri har greidd å avgjera om eg er mest interessert i språk eller litteratur, var denne oppgåva midt i blinken: Eg fekk arbeida med litterære emne og samstundes auka kjennskapen min til det norrøne språket.

Frilansjournalist, oversetter og manusforfatter

Navn: Guro Kulset Meråkerås

Utdanning:

Arbeidssted: Eier og leder av MeraMedia

"Å lese mye velskrevet språk gir godt språk."

Frilansjournalist, oversetter og manusforfatter

Navn: Guro Kulset Meråkerås

Utdanning:

Arbeidssted: Eier og leder av MeraMedia

"Å lese mye velskrevet språk gir godt språk."

Guro Kulset Meråkerås portrettfoto

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Min første jobb innen formidling fikk jeg som en direkte følge av språkstudiene. Sommerjobben som tysk- og engelskspråklig guide på museum førte til tilbud om jobb som prosjektleder med ansvar for utvikling av nye formidlingsmetoder. I hovedfagsoppgaven min hadde jeg identifisert enkeltfaktorer som gjør visse bøker og sjangre til bestselgere. Nå skulle jeg gjøre museet jeg jobbet ved til en "bestselger". Det var en aha-opplevelse: Kompetansen jeg hadde tilegnet meg som hovedfagsstudent i tysk var bredere enn jeg hadde tenkt. Siden har jeg tatt oppdrag som oversetter og som manusforfatter i tyske lærebøker, men i all hovedsak har jeg jobbet med formidling på norsk. De siste åtte årene har jeg vært selvstendig næringsdrivende journalist, tekstforfatter og kursholder i enkeltpersonforetaket MeraMedia. 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

"Har du hovedfag i tysk litteratur!? Så utrolig sært! Har du no´ bruk for det. da?" Som journalist i norskspråklig presse får jeg ofte dette spørsmålet. Svaret er ja. Jeg har bruk for kunnskapene og ferdighetene jeg tilegnet meg som tyskstudent. 

Å lese mye velskrevet språk gir godt språk. Å oppleve variert språk gjør at du får større ordforråd. Å konsentrere seg om korrekt språk gjør at du blir opptatt av å luke ut skrivefeil og dårlige setninger. Å diskutere litteratur gir deg øvelse i å formulere og formidle tanker, betraktninger og meninger. Å ta hovedfag, eller master, gjør at du blir vant til å ta inn store mengde informasjon, bearbeide den, hente ut hovedpunktene, og deretter formulere din egen tekst.

Alt dette har jeg stor nytte av i hverdagen som journalist. At jeg som student jobbet med fremmedspråk, er en bonus. Det gjør at jeg har tilgang på tyske kilder når jeg måtte behøve det. 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Til dere som teller på knappene og vurderer tysk, vil jeg si dette: Med mindre du skal bli lærer eller oversetter, er det faktisk ikke så viktig HVILKET fag du tar master i. Det som teller, er å finne et fag du er motivert for å studere. For jobber du hardt, og blir dyktig til å tilegne deg kunnskap, har du lært det viktigste du trenger i arbeidslivet. Om du øver deg på dette i tysk, engelsk, litteraturvitenskap eller noe annet, er faktisk underordnet når det kommer til stykket. Velg derfor et fag som DU synes er morsomt. Jeg elsket tyskfaget. Det fikk meg til å legge både hjerte og hjerne i studiene. På den måten ble jeg dyktig. Og dyktige folk vil arbeidslivet ha.

Daglig leder i Kunnskapsløypa AS

Navn: Jonas Langset Hustad

Utdanning:

Arbeidssted: Daglig leder i Kunnskapsløypa AS

"Film er håndtverk, og må utøves for å læres"

Daglig leder i Kunnskapsløypa AS

Navn: Jonas Langset Hustad

Utdanning:

Arbeidssted: Daglig leder i Kunnskapsløypa AS

"Film er håndtverk, og må utøves for å læres"


Hva jobber du med?

Jonas Langset Hustad

Jeg driver filmselskapet Kunnskapsløypa som spesialiserer seg på film om forskning og teknologi. Jeg jobber med drift og salg, men produserer også mye av filmene selv. Da tar jeg varierte (og gjerne flere) roller, inkludert manus, regi, foto og klipp.

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg lager film! Jeg får utforme filmprosjekter helt fra idéstadiet, gjennom innspilling og til de siste finjusteringene i klippen. Jeg jobber med oppdragsgivere jeg føler kommuniserer noe viktig med filmene, som NTNU, Technoport og Mat fra Hagen. Jeg får stadig sjansen til å leke meg med mediet og lære nye ting.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Veien begynte underveis i studiene, da Marie Lauvås stiftet Kunnskapsløypa og hyrte meg inn til å produsere film. I slutten av studiene hadde vi et godt etablert samarbeid, og jeg fikk sjansen til å ta over selve driften.

Gjør ting ved siden av! Bli med i Studentmediene, se etter muligheter for samarbeid og filmproduksjon med menneskene rundt deg.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker alt jeg har lært i den praktiske delen av studiene, samt all kompetanse jeg har opparbeidet meg ved siden gjennom frivillig arbeid og freelancing. Filmvitenskapen er også nyttig for en dypere forståelse av mediet, og noe av realfagdelene jeg har sveipet innom i valgfag har hjulpet meg i skildring av forskning og teknologi.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg var frivillig medlem i Student-TV i tre år, noe som har vært ekstremt viktig både med tanke på kompetanse og kontaktnettverk. Mitt ene semester som underredaktør har også forberedt meg (litt) til administrasjonsdelen av jobben jeg nå har. Jeg freelancet også aktivt for en rekke arbeidsgivere, noe som gav meg helt nødvendig arbeidserfaring.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Gjør ting ved siden av! Bli med i Studentmediene, se etter muligheter for samarbeid og filmproduksjon med menneskene rundt deg. Film er håndtverk, og må utøves for å læres. Ikke la ideene forbli i hodet ditt, sett de ut i livet. Lær av det som går galt og kos deg med det som går bra. Plag erfarne folk med spørsmål, google resten. Ikke få panikk.

Frilans sceneinstruktør, pedagog, manusforfatter og produsent

Navn: Carl Anders Hollender

Utdanning:

Arbeidssted: Frilans sceneinstruktør, pedagog, manusforfatter og produsent som selvstendig næringsdrivende

"Det eneste negative med å starte opp som frilanser er at det er en usikker økonomisk situasjon fordi man jobber med ulike prosjekter som ikke har noen fast finansiering"

Frilans sceneinstruktør, pedagog, manusforfatter og produsent

Navn: Carl Anders Hollender

Utdanning:

Arbeidssted: Frilans sceneinstruktør, pedagog, manusforfatter og produsent som selvstendig næringsdrivende

"Det eneste negative med å starte opp som frilanser er at det er en usikker økonomisk situasjon fordi man jobber med ulike prosjekter som ikke har noen fast finansiering"


Hva jobber du med?

Carl Anders Hollender

Jeg jobber med teaterprosjekter i det frie sceniske feltet som sceneinstruktør og manusforfatter. Jeg jobber også som instruktør/pedagog på kurs og workshops for skuespillere.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste ved jobben min er å møte andre mennesker i kunstneriske situasjoner, enten det er publikum ved en forestilling eller andre utøvere i en kreativ prosess. Det skapende teaterarbeidet sammen med andre er det beste med jobben, og å jobbe kunstnerisk og kreativt med temaer og prosjekter som jeg er interessert i. Innen teaterfeltet er det også min erfaring at det er veldig spennende å møte mennesker fra mange andre land.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Veien til denne jobben ligger åpen for alle som studerer drama/teater. Å være selvstendig næringsdrivende som frilanser det skjer av seg selv i det øyeblikket du ser bort fra faste stillinger og i stedet satser på prosjekter du selv brenner for, og sammen med andre som brenner for det samme. Det eneste negative med å starte opp som freelancer er at det er en usikker økonomisk situasjon, fordi man jobber med ulike prosjekter som ikke har noen fast finansiering. 

Selve valget om å jobbe som selvstendig næringsdrivende er formelt sett veldig enkelt, for du trenger bare din egen godkjenning for å starte. Men det er uoversiktlig og kaotisk å være gründer, og det er ensomt. Men mange steder finnes det organisasjoenr som samler gründere fra alle bransjer, næringsutvikling og så videre, så selv om du arbeider selvstendig så har du en tilhørighet blant mange andre i samme situasjon.

Det som har gjort at jeg har turt å prøve meg som frilanser er at jeg har satset sammen med, og samtidig med, andre kunstnere jeg har studert sammen med, og venner fra studietiden. 

Det som har gjort at jeg har turt å prøve meg som frilanser er at jeg har satset sammen med, og samtidig med, andre kunstnere jeg har studert sammen med, og venner fra studietiden. 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Den faglige kompetansen som teaterutøver er så klart den viktigste kompetansen. Erfaring fra gruppesamarbeid som student er også veldig betydningsfullt fordi teater er et kollektivt arbeid.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Nei. Derimot så er den faglige kompetansen som jeg utviklet gjennom å bruke mye tid på det faglige (praktiske) arbeidet som student, avgjørende for at jeg kan virke i det frie sceniske feltet, og ha fagkunnskap om det jeg arbeider med. 

Drama/teater er et praktisk fag, og ved NTNU er det flere emner med praktisk eksamen og mye praktisk-skapende arbeid enten i grupper eller individuelt. De praktiske og faglige kunnskapene og erfaringene i disse fagene er den viktigste kunnskapen du tar med deg i yrkeslivet, og det er også det som gjør deg til en ressursrik og kompetent fagperson i alle teater-relaterte jobber senere. 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Hvis du har muligheten til å overleve økonomisk på studielån, så lærer du å leve med et lavt forbruk og et lavt utgiftsnivå. Det er en veldig verdifull erfaring som kan gi deg noe økonomisk frihet og åpne opp for en tilværelsen som frilanser som en karrieremulighet etter fullførte studier. 

Booking agent for Polar Artist AS / Selvstendig næringsdrivende

Navn: Markus Sletten

Utdanning:

Arbeidssted: Booking agent for Polar Artist AS / Selvstendig næringsdrivende

"Erfaring som booker ved Studentersamfundet, UKA og Isfit på siden av studiene har vært mest relevant for jobben min så langt."

Booking agent for Polar Artist AS / Selvstendig næringsdrivende

Navn: Markus Sletten

Utdanning:

Arbeidssted: Booking agent for Polar Artist AS / Selvstendig næringsdrivende

"Erfaring som booker ved Studentersamfundet, UKA og Isfit på siden av studiene har vært mest relevant for jobben min så langt."


Hva jobber du med?

Markus Sletten

Jeg booker og organiserer konserter og turneer for band og artister innenfor indie-, rock- og pop-sjangrene. Jobber både i inn- og utland.

Hva er det beste ved jobben din?

Å se unge, lovende artister lykkes i et vanskelig marked.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg jobbet i ca 2 måneder med småjobber innenfor konserter, arrangement, sceneproduksjoner o.l, deretter 6 mnd som produksjonsansvarlig i Polar Artist før jeg ble agent.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Det har vært greit å ha erfaring med gruppearbeid, kildekritikk og akademisk skriving. Ellers har kunst- og filminteressen blitt mer som en hobby.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja. Erfaring som booker ved Studentersamfundet, UKA og Isfit på siden av studiene har vært mest relevant for jobben min så langt.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Søk et verv på siden av studiet.

Daglig leder i Tarandus AS

Navn: Runar Hole

Utdanning:

Arbeidssted: Daglig leder i Tarandus AS

"Ikke vær redd for å starte opp selv med det du har lyst til å drive med om du ikke finner drømmejobben"

Daglig leder i Tarandus AS

Navn: Runar Hole

Utdanning:

Arbeidssted: Daglig leder i Tarandus AS

"Ikke vær redd for å starte opp selv med det du har lyst til å drive med om du ikke finner drømmejobben"


Hva jobber du med?

Illustrasjonsbilde

Utvikle og drifte en kunnskapsbedrift.

Hva er det beste ved jobben din?

Stor frihet til å kunne bruke egne evner, kompetanse og kreativitet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg ville gjerne bo på landsbygda der jeg kommer fra, men der finns det få relevante jobber for meg.
Det er et voksende marked som etterspør fagkunnskap om natur, kultur og historie som ingen andre tilbyr lokalt. Jeg bestemte meg derfor for å startet et eget firma. På den måten kan jeg drive med det jeg har lyst til, og det som interesserer meg.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker vitenskapelig metoder som er lært under studiene i registrering og bearbeiding av data i arbeidshverdagen min. Jeg lærte også å bruke god skriftlig og muntlig framstillingsevne under studiene som er svært nyttig for å kunne jobbe på egenhånd. En del av fagkunnskapen som jeg lærte under studiene bruker jeg aktivt i jobben.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Finn ut hva du interesser deg for og velg en utdannelse etter det. Velg ut et tema innenfor utdannelsen som interesserer deg mest, og bruk litt tid på det selv om det går utenom pensum. Skriv og publiser noe av dette materialet i en setting som er relevant for samfunnet i dag, gjerne med en ny vri. Det er lærerikt, en får selvtillit fordi en har kunnskap om noe, og en kan senere vise til at en har gjort noe ekstra. Det er viktig å ha kunnskap som går i dybden så vel som i bredden. Ikke vær redd for å starte opp selv med det du har lyst til å drive med om du ikke finner drømmejobben.

Freelancemusiker

Navn: Silje Marie Bugjerde Bagge

Utdanning:

Arbeidssted: Freelancer for TSO, Trondheimsolistene, Trondheim kommunale kulturskole og Oslofjord Kammerfilharmoni

"Vit at det er krevende å være musiker uansett om du jobber freelance eller har fast jobb, men vit også at det byr på enormt mye glede og er svært givende"

Freelancemusiker

Navn: Silje Marie Bugjerde Bagge

Utdanning:

Arbeidssted: Freelancer for TSO, Trondheimsolistene, Trondheim kommunale kulturskole og Oslofjord Kammerfilharmoni

"Vit at det er krevende å være musiker uansett om du jobber freelance eller har fast jobb, men vit også at det byr på enormt mye glede og er svært givende"


Hva jobber du med?

Silje Marie Bugjerde BaggeJeg jobber som freelancemusiker, i bl.a Trondheim Symfoniorkester, Trondheimsolistene og Oslofjord kammerfilharmoni, i tillegg til å gjøre en rekke forskjellige spilleoppdrag. Har det siste halvåret hatt et prosjekt gående sammen med musikerkollegaer, med konserter på sykehjem, og har søkt Den kulturelle spaserstokken. Jeg har jobbet ved Trondheim kommunale kulturskole og vært fiolinlærer der med årsvikariater på mellom 25 og 37 % stilling de tre siste årene.

Hva er det beste ved jobben din?

Å spille musikk, jobbe med mennesker- særlig barn og eldre er noe jeg trives svært godt med. Å møte mennesker, være kreativ og være i stadig utvikling betyr mye. Samspill og samarbeid med dyktige musikere, både kollegaer og andre, i tillegg til å spille med artister, ha en variert hverdag med alt fra øving, konsert, undervisning, til turnè liv er arbeidsoppgaver jeg stortrives med. 

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg fikk gode kontakter i løpet av studietiden som jeg har fortsatt samarbeidet med etter endte studier. Oslofjord kammerfilharmoni tok jeg direkte kontakt med i fjor og på denne måten skaffer jeg ofte nye kontakter. Jeg ble godkjent vikar i TSO i 2012. I Trondheimsolistene deltok jeg som student, hadde faget Kammerorkesterspill under masterstudiene med praksis i orkesteret, og jobber der nå som freelancemusiker på prosjektbasis. Veien har på denne måten vært enkel, utfordringene går heller på å ha nok jobb jevnt over. Det blir ofte perioder med dobbel jobb eller helt rolige perioder. Kulturskolejobben ble jeg tipset om å søke etter å ha vært vikar i Øya strykeorkester, og søkte da på stillinger både ved Kulturskolen og i juniororkesteret der jeg jobbet i to år.

Vær aktiv med å skaffe kontakter. Du må oppsøke dem, det er ikke alltid de oppsøker deg.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker det jeg lærte gjennom studiet i musikerhverdagen. Evnen til å arbeide selvstendig som man fikk trent seg på da kommer godt med når nytt repertoar skal øves inn. Det man har deltatt på av samarbeidsprosjekter og samspill er gull verdt når man skal spille i nye sammenhenger/grupper og gjør forskjellige jobber. Man forholder seg til mennesker hele tiden, noe jeg ser på som positivt og som jeg fortsatt lærer mye av. Det at man har blitt undervist på instrumentet i så mange år (man starter jo gjerne som liten og det er mye læring før man kommer til studiet) har gitt meg god og solid kunnskap i faget, både i måter å undervise på og når det gjelder formidling. Dette bruker jeg også konkret i undervisningssammenheng. Refleksjon er en viktig del av musikkfaget og det bidrar til egne valg, kunstnerisk og personlig utforming på såvel undervisning som på eget spill. Når det gjelder teorifag er dette noe som har dannet bakgrunn for videre interesse og for en del av det utøvende.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet som musiker og fiolinlærervikar ved siden av studiene og dette har vært viktig for jobb etter studiene.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Bruk studietiden til det du virkelig ønsker å fordype deg i. Legg en plan, sett deg mål og jobb godt. Evaluèr, reflektèr og tenk underveis. Finn en hverdag du trives i som gjør at du kan holde det gående! Vit at det er krevende å være musiker uansett om du jobber freelance eller har fast jobb, men vit også at det byr på enormt mye glede og er svært givende. Vær aktiv med å skaffe kontakter. Du må oppsøke dem, det er ikke alltid de oppsøker deg. Vær positiv, vis at du er der, gjør alltid en god jobb. Ta valg som samsvarer med dine verdier. Se for deg dine ønsker for studie, jobb og videre karriere- jobb mot dette, lykke til!