Karriere for HF-studenter

Tidligere studenter i privat næringsliv

Tekstforfatter

Navn: Kaja Falck-Ytter

Utdanning: Mastergrad i nordisk språk og litteratur

Arbeidssted: Visma

"Om du følger gnisten, vil det gi deg glede, motivasjon og arbeidslyst både i studietid og arbeidsliv."

Tekstforfatter

Navn: Kaja Falck-Ytter

Utdanning: Mastergrad i nordisk språk og litteratur

Arbeidssted: Visma

"Om du følger gnisten, vil det gi deg glede, motivasjon og arbeidslyst både i studietid og arbeidsliv."

 

Kaja Falck-Ytter

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien din?

Jeg jobber i dag som tekstforfatter i Visma. Det vil si at jeg har ansvar for at det vi produserer av innhold, er forståelig og godt og at budskapet når ut til kundene våre på best mulig måte. Tidligere jobbet jeg i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også var en av informantene mine da jeg skrev masteroppgave. Da jeg leverte oppgaven, lyste de tilfeldigvis ut en stilling i avdelingen som har ansvaret for arbeidet med prosjektet Klart språk i staten.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

I jobben som tekstforfatter, er nettopp det å ha språkfaglige ferdigheter helt grunnleggende. Du må vite hva som skiller en dårlig tekst fra en god tekst, og hva konkret som skal til for å forbedre kommunikasjonen. Du må være genuint opptatt av språk og formidling, og får virkelig bruk for språknerden i deg. Gjennom studiene - og særlig masteroppgaven min - fikk jeg den nødvendige kompetansen og verktøyene for å jobbe med tekst og formidling. 

Jobben i departementet var også veldig tekstbasert. Vi lager utredninger, analyser og faglig underlag til politikerne. Vi skriver utkast til taler og kronikker. Vi utarbeider strategier og stortingsmeldinger. Mye av det vi produserer, skal formidles og forstås av noen som ikke har samme faglige bakgrunn som oss, og det stiller krav til oss om å formulere oss på en faglig, god og forståelig måte. Gjennom studiene ble jeg bevisst hvordan man kan bruke språket som verktøy for forståelse og god formidling, og det har jeg stor nytte av i jobben min i dag. Den generelle analytiske evnen man får gjennom arbeid med masteroppgave er i tillegg stor verdi i jobben min, der mye handler nettopp om å ha en analytisk og fagig tilnærming til ulike politikkområder.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Jeg vil anbefale alle som er interessert i språk, tekst og formidling å starte på Nordisk eller Allmenn litteraturvitenskap. Det er mange ulike fagområder du kan fordype deg i, og uansett hvilken vei du velger, vil det gi deg et solid og godt fundament som du vil ha nytte av uansett hvilket yrke du velger. Et råd fra meg er å ikke tenke altfor strategisk når du skal velge studier og fag, men kjenn mer etter hva som faktisk interesserer deg og hva som gir deg gnist. Om du følger gnisten, vil det gi deg glede, motivasjon og arbeidslyst både i studietid og arbeidsliv.

Hva skrev du master-/hovedoppgave om?

Kaja valgte å skrive masteroppgaven sin om "Klarspråk". Målet med Klarspråk er å gjøre brev, skjema og tjenester fra staten klare og forståelige, slik at folk skjønner hva staten skriver til dem, og staten slipper å bruke tid og penger på å oppklare misforståelser. Dette skaffet henne blant annet en jobb i departement. 

Tekstforfatter i DigitasLBi

Navn: Mia Katrine Nilsen

Utdanning:

Arbeidssted: Tekstforfatter i DigitasLBi

"Jeg bruker ikke så mye direkte kunnskap fra studiene i arbeidshverdagen min, men hadde nok ikke fått denne jobben dersom jeg ikke hadde utdanning innen media"

Tekstforfatter i DigitasLBi

Navn: Mia Katrine Nilsen

Utdanning:

Arbeidssted: Tekstforfatter i DigitasLBi

"Jeg bruker ikke så mye direkte kunnskap fra studiene i arbeidshverdagen min, men hadde nok ikke fått denne jobben dersom jeg ikke hadde utdanning innen media"


Hva jobber du med?

Mia Katrine Nilsen

Jeg jobber som tekstforfatter i det internasjonale mediebyrået DigitasLBi som har sitt norske kontor i Trondheim. Vi jobber med søkemotoroptimalisering, som vil si synlighet på nett for ulike kunder.
Jeg skriver innhold til nettsider og drifter blogger på kundenes hjemmesider, samt korrekturleser andres tekster og jobber med oversettelse.

Hva er det beste ved jobben din?

At jeg får jobbe i et kreativt miljø, med mange ulike kunder fra en rekke ulike felt. Jeg liker å gjøre research og produsere tekst.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter studiene var jeg selvstendig næringsdrivende i ca et halvt år. Jeg jobber frilans som journalist, drev med en del markedsføringsarbeid innen teaterfeltet og jobbet med krisekommunikasjon. 
Jeg begynte å se på aktuelle jobber etterhvert, søkte på en utlysning og fikk den stillingen jeg har i dag.

Ta på deg verv og bygg nettverk. Gjør en god jobb med alt du gjør, da blir du lagt merke til, noe som kan føre til en jobb senere.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Hovedjobben min består i tekstproduksjon, noe jeg har god erfaring med fra studiet. Jeg må også i høy grad være selvgående i min jobb, og det var jeg vant med fra studier ved universitetet. Jeg bruker ikke så mye direkte kunnskap fra studiene i arbeidshverdagen min, men hadde nok ikke fått denne jobben dersom jeg ikke hadde utdanning innen media. Likevel tror jeg det er arbeidserfaringen min og personlig egenskaper som veide tyngst da jeg søkte jobb.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet deltid gjennom hele studietiden og har vær aktiv i frivilligheten på Samfundet hele tiden. Der har jeg hatt både styreverv og lederverv. Summen av dette tror jeg hadde stor betydning for å få jobb, da det viser høy arbeidskapasitet og engasjement.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ta på deg verv og bygg nettverk. Gjør en god jobb med alt du gjør, da blir du lagt merke til, noe som kan føre til en jobb senere.

Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

Navn: Christine Danielsson

Utdanning:

Arbeidssted: Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

"Mye handler nok om rett utdannelse og rett bekjentskap"

Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

Navn: Christine Danielsson

Utdanning:

Arbeidssted: Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

"Mye handler nok om rett utdannelse og rett bekjentskap"


Hva jobber du med?

Christine Danielsson

Jeg jobber med alt fra bestilling av kontorrekvisita til administrativ støtte i styrearbeid i bedriften. Jeg er selskapets personal- og kontoransatt, så jeg har mange forskjellige oppgaver. Primært har jeg ansvaret for alt innad på bygget hva gjelder rekvisita, kantine, bestillinger av ulike slag m.m. I tillegg har jeg ansvaret for personalarkivet, dvs. ajourhold av personalmapper, registrere endringer i ansattforhold som lønn eller stillingsgrad. Jeg er på mange måter bedriftens "alt-mulig-dame", med en rekke små eller store ansvarsområder.

Hva er det beste ved jobben din?

Variasjonen i arbeidsoppgavene. Samt det innsynet i hvordan en bedrift som vår drives. Da jeg har mye kontakt med personallederne, og er støtte i arbeidet opp mot styrene, får jeg nyttig kunnskap og erfaring på dette feltet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg jobbet først i noen mnd som rekrutterer i et bemanningsselskap, før jeg søkte på denne stillingen. Jeg trivdes i den forrige jobben, men kjente at administrasjonskonsulent var en mer utdanningsspesifikk jobb, og ga meg i tillegg bredere erfaring. 

Jeg søkte, kom inn på intervju, og fikk jobben. Jeg kjente personlig hun som var HR-ansvarlig i sjefen min sin tidligere bedrift, så det var gjennom henne jeg ble anbefalt. Mye handler nok om rett utdannelse og rett bekjentskap.

Jeg tror også at det gjelder å være litt "på" i jobbsøkingsprosessen. Ring, send e-post og vis interesse. Det verste du kan få er et "nei"

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg får benyttet meg av tverrfagligheten som studiet, både på bachelor- og masternivå, har gitt meg. Da arbeidsoppgavene er varierte pluss at jeg samarbeider med personer i hele bedriften, gjør at samarbeid og forståelse er viktig. Det erfarte jeg spesielt på masterprogrammet, og jeg har dratt dette inn i arbeidet mitt i dag. Jeg drar i tillegg nytte av å kunne skrive brukbart norsk, både hva gjelder rettskriving og formuleringsevne, da deler av jobben er å formulere felles e-poster, skrive konkrete referat og korrekturlese en del papirer.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde sommerjobb som hjelpepleier på sykehjem i en del år, kombinert med studier og en aktiv fritid som håndballspiller. Det siste året før ferdigstilte studier jobbet jeg i Skandiabanken og som arrangementansvarlig for Studentlekene 2013. Begge disse stillingene ga meg svært nyttig erfaring, som jeg tror var avgjørende for min jobbsøknad.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Kombiner jobb med frivillig verv/deltidsjobb. Arbeidserfaring er gull verdt!  Jeg tror også at det gjelder å være litt "på" i jobbsøkingsprosessen. Ring, send e-post og vis interesse. Det verste du kan få er et "nei". 

Associate i Great Place to Work

Navn: Astrid Trondal

Utdanning:

Arbeidssted: Associate i Great Place to Work

"Forsøk å bli skikkelig god i minst én ting. Det er vanskelig å skille seg ut som generalist."

Associate i Great Place to Work

Navn: Astrid Trondal

Utdanning:

Arbeidssted: Associate i Great Place to Work

"Forsøk å bli skikkelig god i minst én ting. Det er vanskelig å skille seg ut som generalist."


Hva jobber du med?

Astrid Trondal

Great Place to Work® er et globalt ledende konsulent- og analyseinstitutt som hjelper organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. Gjennom utvikling av bedriftskulturer med høy tillit, hjelper vi virksomheter og organisasjoner over hele verden.

Great Place to Work bidrar til et bedre samfunn ved å hjelpe organisasjoner til å bli bedre arbeidsplasser

Jobben min er todelt, jeg jobber med markedskommunikasjon (50 %) og som prosjektansvarlig (50 %).

Arbeidet innenfor markedskommunikasjon handler om alt som har med eksternkommunikasjon på vegne av selskapet å gjøre, det være seg nettsider, sosiale medier, arrangementer etc.

Å være prosjektansvarlig innebærer at jeg følger en kunde fra kontrakten signeres, underveis i informasjonsinnsamlingsarbeidet (medarbeiderundersøkelse og lederpraksisundersøkelse + kulturanalyse), analyse av data og til slutt presentasjon for kunde.

Hva er det beste ved jobben din?

Great Place to Work er et lite selskap i form av antall ansatte, så friheten er stor til å gjøre det en har lyst til. I og med at jobben er todelt er hverdagen passe mangefassettert, og jeg får jobbe med mange ulike oppgaver og utfordringer.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg leverte masteroppgaven i mai 2014, og hadde sommerjobb frem til august. Søkte mange forskjellige jobber den påfølgende høsten, blant annet hos Great Place to Work. Fikk tilbud om fast ansettelse fra og med 1. desember 2014.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Evnen til å kunne trekke ut essenser blant store mengder data er essensielt i denne jobben. Forståelse innenfor translasjonsbegrepet (STS) er også svært nyttig i arbeidet når vi kommuniserer noe av det samme budskapet til mennesker i vidt forskjellige bransjer.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Det at jeg hadde verv som leder for Markedsføringsgjengen på Samfundet samt deltidsjobb i kommunikasjonsavdelingen i Studentsamskipnaden hadde nok noe å si for at jeg ble innkalt til intervju.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Forsøk å bli skikkelig god i minst én ting. Det er vanskelig å skille seg ut som generalist.

Kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF

Navn: Ida Rambæk

Utdanning:

Arbeidssted: Kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF Byggforsk

"I jobben har jeg fått mulighet til å utvikle meg faglig og forme min egen stilling. I dag har jeg drømmejobben!"

Kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF

Navn: Ida Rambæk

Utdanning:

Arbeidssted: Kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF Byggforsk

"I jobben har jeg fått mulighet til å utvikle meg faglig og forme min egen stilling. I dag har jeg drømmejobben!"

Ida Rambæk, fotoIda Rambæk var usikker på om det ville være interessant for en filolog å jobbe i en teknologibedrift, men i dag mener hun at hun har drømmejobben i SINTEF Byggforsk.

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Nå jobber jeg som kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF Byggforsk. Arbeidsoppgavene mine er blant annet å hjelpe forskere med å formidle sin kunnskap til byggenæringen og til media, og å markedsføre SINTEFs produkter og tjenester på nett og i sosiale medier.

Etter utdannelsen ble jeg vitenskapelig assistent og etterhvert stipendiat i et forskningsprosjekt om oversettelse, men oppdaget at jeg ønsket å jobbe med flere kolleger rundt meg, ha mer varierte oppgaver og høyere tempo i arbeidshverdagen. Jeg var heldig og fikk jobb som markedskonsulent i fagbokforlaget Unipub (nå Akademika) hvor jeg hadde tatt oppdrag som korrekturleser mens jeg studerte. Som markeds-konsulent lagde jeg pressemeldinger og annonser, og jeg hadde mye kontakt med media og kunder. Vikariatet var veldig viktig for veien min videre, ikke minst fordi jeg lærte noe om hvilken type arbeidsoppgaver jeg trives med. Stillingen i SINTEF Byggforsk ble utlyst på vanlig måte, og erfaring fra forlag i tillegg til utdannelsen min var avgjørende for at jeg fikk jobben.

Før jeg så stillingsannonsen, ante jeg ikke at SINTEF drev med forlagsvirksomhet, og jeg lurte litt på om det ville være interessant for en filolog å jobbe i en teknologibedrift. Heldigvis blir jeg lett engasjert i nye fagområder, og jeg har daglig stor glede av å bidra til at kunnskap om for eksempel energivennlige bygg blir formidlet til media og myndigheter på en forståelig måte. Jobben jeg har i dag er ikke den samme som ble utlyst for ni år siden, og jeg har fått mulighet til å utvikle meg faglig og forme min egen stilling. I dag er jobben blitt min drømmejobb!

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

En stor del av jobben min består i å gi innspill og forbedre tekster andre har skrevet. For å kunne gi gode tilbakemeldinger til en forfatter, må man først og fremst være en god og oppmerksom leser, og gjennom studiene fikk jeg masse erfaring med tekstanalyse. Studerer man fremmedspråk og oversettelse, lærer man også hva som kjennetegner det norske språket, og den kunnskapen bruker jeg aktivt når jeg arbeider med tekster. Å delta i og lede kollokviegrupper var også en fin mulighet til utvikling, og mer sosialt enn å sitte på lesesalen. Når man hjelper andre til å skrive bedre, blir man også bedre selv!

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Fordyp deg i noe som engasjerer deg. Da blir det både morsommere og enklere å fullføre studiene, og det øker sjansen for at de blir relevante for deg senere.

Studerer du fremmedspråk, lærer du veldig mye mer enn et fremmed språk. Det å ha en analytisk tilnærming til tekst, er avgjørende når man arbeider med formidling, uavhengig av hva som skal formidles.

Hva skrev du hovedfagsoppgave om?

Jeg har alltid vært opptatt av både språk og litteratur, og ved å skrive hovedoppgave om litterær oversettelse fikk jeg kombinert begge interessene. Jeg sammenlignet to norske oversettelser av den klassiske tragedien Phèdre av Racine, og undersøkte hvordan metaforer og metonymier i originalteksten var blitt oversatt til norsk. Den oversettelsen som ble best mottatt av det norske publikumet, hadde gjennomgående tatt større hensyn til norske leseres kunnskaper om mytologi, og til det norske språkets rytme og særegenhet.

Informasjonsrådgiver i Innoco AS

Navn: Monica Michelsen

Utdanning:

Arbeidssted: Informasjonsrådgiver i Innoco AS

"Engasjer deg i studentfrivilligheten! Du erverver unik kunnskap, samt knytter verdifulle kontakter for veien videre"

Informasjonsrådgiver i Innoco AS

Navn: Monica Michelsen

Utdanning:

Arbeidssted: Informasjonsrådgiver i Innoco AS

"Engasjer deg i studentfrivilligheten! Du erverver unik kunnskap, samt knytter verdifulle kontakter for veien videre"


Hva jobber du med?

Monica Michelsen

Informasjon, kommunikasjon og presse.

Hva er det beste ved jobben din?

Muligheten til å skrive, behandle informasjon og arbeide tverrfaglig i team.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Det tok litt tid, men jeg ble kjent med sjefen der jeg jobber nå via en bekjent i studentavisen i Trondheim (Under Dusken).

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker evnen til å tilegne meg og bearbeide informasjon, samt mer spesifikke visuelle og kommunikative kunnskaper.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, satt som nestleder og var journalist i Under Dusken.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Engasjer deg i studentfrivilligheten! Du erverver unik kunnskap, samt knytter verdifulle kontakter for veien videre.

Senior saksbehandler i Lindorff AS

Navn: Hans Magnus Fuhr Ellingsen

Utdanning:

Arbeidssted: Senior saksbehandler i Lindorff AS

"Alle vervene mine kom godt med som bidrag til at jeg fikk jobben i Lindorff AS"

Senior saksbehandler i Lindorff AS

Navn: Hans Magnus Fuhr Ellingsen

Utdanning:

Arbeidssted: Senior saksbehandler i Lindorff AS

"Alle vervene mine kom godt med som bidrag til at jeg fikk jobben i Lindorff AS"


Hva jobber du med?

Hans Magnus Fuhr Ellingsen

I dag jobber jeg som Senior saksbehandler for Lindorff AS. Avdelingen min heter utleggspant hvor jeg daglig behandler arbeidsoppgaver i forbindelse med vanlig kundekontakt, økonomiske saker forbundet med pant i eiendom, bil, løsøre m.m. Jeg vurderer økonomi, fremtidige økonomiske utsikter, enten sammen med kunder, advokater, NAV m.m. Videre behandler jeg forespørsler per telefon, mail og lignende. 

Jeg har vært ansatt i Lindorff AS siden jeg avsluttet bachelorgraden min. Tidligere jobbet jeg på DNB sin fagavdeling innen Lindorff konsernet.

Hva er det beste ved jobben din?

Variasjonen i hverdagen. Både skriftlig og muntlig korrespondanse enten med kunde, advokater, tingretten m.m. Godt arbeidsmiljø og fremtidsutsikter. Gode arbeidsvilkår og gode kollegaer.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

En enkel telefon og to dybdeintervju.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Generelle muntlige og skriftlige egenskaper. Men føler også min forståelse for media og hvordan den enkelte tenker kommer fram i jobben. I tillegg har jeg fått faglig dybde i hvordan forstå medietekster og andre tekster etter analyseoppgaver gjennom studiene. Videre bruker jeg også kompetansen på mindre oppdrag som jeg frivillig tar på meg via jobb og andre kollegaer.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg var med i studentmediene/Under Dusken, samt er en av gründere til linjeforeningen på Medievitenskap. Alle vervene mine kom godt med som bidrag til at jeg fikk jobben i Lindorff AS. Uansett er det gullverdt å ha frivillige verv med seg på CV-en.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

  • Bruk telefonen aktivt og vær engasjert i den jobben du ønsker. 
  • Bruk god tid og skriv en god CV.
  • Bruk kjente og gjerne kom i kontakt med kollegaer til venner/foreldre eller andre i den/de bedriftene du ønsker å søke om jobb. 
  • Ikke gi opp selv om du skulle få avslag.
  • Ser du fremtids/utviklingsmuligheter innen en bedrift du starter i, vær engasjert og vis interesse for dette i stedenfor å hige etter å kun "finne" drømmejobben. Alle må starte et sted.
  • Ta etterutdanning og/eller meld deg på kurs i den bedriften du får jobb i.
  • Vær allsidig. Det er en rekke private bedrifter og offentlige institusjoner som trenger råd/veiledning eller lignende selvom du ikke nødvendigvis jobber eksakt med det du er utdannet som.

EU-rådgiver for SINTEF

Navn: Christina Wår Hanssen

Utdanning:

Arbeidssted: EU-rådgiver for SINTEF

"Min praktiske erfaring kombinert med den faglige kunnskapen om EU som jeg tilegnet meg gjennom studiene utgjorde veien til jobb etter studiene"

EU-rådgiver for SINTEF

Navn: Christina Wår Hanssen

Utdanning:

Arbeidssted: EU-rådgiver for SINTEF

"Min praktiske erfaring kombinert med den faglige kunnskapen om EU som jeg tilegnet meg gjennom studiene utgjorde veien til jobb etter studiene"


Hva jobber du med?

Christina Wår Hanssen

EU er en av SINTEFs hovedkunder, i form av at forskere i SINTEF søker om midler gjennom EUs rammeprogrammer. Min hovedoppgave er å hjelpe forskerne med å søke slike midler fra EU. I tillegg jobber jeg strategisk med SINTEFs tilnærming til EU, og i mindre grad med å forsøke å påvirke utformingen av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Sistnevnte gjøres stor sett via europeiske interesseorganisasjoner, eller gjennom at SINTEF får eksperter inn i komiteene som utformer de forskjellige delene av programmet. Jeg bistår noen av disse ekspertene.

Hva er det beste ved jobben din?

At den er så allsidig, og at jeg hele tiden får nye utfordringer.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Som del av studiene hadde jeg praksis i Brussel hos Trøndelags Europakontor. Etter at jeg var ferdig med praksisen fortsatte jeg å jobbe deltid for kontoret hjemme i Trondheim/Trøndelag mens jeg fullførte studiene. Erfaringene jeg fikk fra denne jobben hadde mye å si for at jeg fikk den jobben jeg har i dag. I tillegg har jeg jobbet mye frivillig ved siden av studiene (på Studentersamfundet) og tilegnet meg nyttig erfaring med prosjektarbeid og ledelse. Min praktiske erfaring kombinert med den faglige kunnskapen om EU som jeg tilegnet meg gjennom studiene utgjorde veien til jobb etter studiene. Det og at jeg meldte meg inn i alle tenkelige jobbsøkerdatabaser, sendte inn ca. 60 jobbsøknader, samt aktivt fulgte opp jobbmuligheter.

Vær pro aktiv! Oppsøk bedrifter du kunne tenke deg å jobbe i og forsøk å få et møte med noen hos dem.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Min EU-kompetanse ligger i grunn for det meste av det jeg gjør i jobben min. Spesielt viktig har det vært å ha kjennskap til hvordan policy utvikles i EU. Dette er fordi rammeprogrammet for forskning og innovasjon er et politisk instrument som er bygget på forskjellig policy. Når SINTEFs forskere søker om midler fra programmet er en del av jobben min å gjøre de oppmerksom på dette slik at de kan svare på policy-utfordringene som ligger til grunn for utlysningen de søker på, og slik øke sjansene for å lykkes.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja. Jeg var praktikant ved Trøndelags Europakontor i Brussel. Deltidsstilling for samme kontor etter at praksisen var over. Forskjellige lederverv ved Studentersamfundet (ISFiT, UKA etc.).

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Vær proaktiv! Oppsøk bedrifter du kunne tenke deg å jobbe i og forsøk å få et møte med noen hos dem. Selv om bedriften ikke har noen utlysninger ute akkurat nå kan det være at de har tanker om å lyse ut noe snart, og da står du sterkere hvis du allerede har noen kontakter i bedriften. Vær bevist på din egen kompetanse og lær deg å selge den inn (og deg selv) til potensielle arbeidsgivere. Kompetansen din utgjør mer enn bare det faglige du har lært deg under studiene. Følg opp søknader du har sendt, men ikke mas. Og sist men ikke minst, registrer deg i alle mulige jobbsøkerdatabaser og vær tålmodig.