Karriere for HF-studenter

Tidligere studenter innen undervisning og skole

Lektor på videregående skole

Navn: Maren Eika

Utdanning: Bachelorgrad i norsk som andrespråk

Arbeidssted: Sandvika videregående skole

"Da jeg var ferdig utdannet kunne jeg velge mellom flere jobbtilbud. Dette skyldes helt klart at norsk som andrespråk-kompetansen er ettertraktet."

Lektor på videregående skole

Navn: Maren Eika

Utdanning: Bachelorgrad i norsk som andrespråk

Arbeidssted: Sandvika videregående skole

"Da jeg var ferdig utdannet kunne jeg velge mellom flere jobbtilbud. Dette skyldes helt klart at norsk som andrespråk-kompetansen er ettertraktet."

Maren EikaHva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Nå jobber jeg som lektor på Sandvika videregående skole i Akershus. Jeg underviser i norsk på studiespesialisering og yrkesfag. I tillegg underviser jeg minoritetsspråklige elever som trenger tilrettelagt norskopplæring. I fjor underviste jeg også i programfaget "kommunikasjon og kultur". Jeg tok først en bachelor i nordisk, med fordypning i både nordisk og norsk som andrespråk. Etter dette tok jeg en master i nordisk språk, men andrespråksrettet, og jeg har senere tatt PPU deltid. Da jeg var ferdig utdannet kunne jeg velge mellom flere jobbtilbud. Dette skyldes helt klart at norsk som andrespråk-kompetansen er ettertraktet.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Når det gjelder norsk som andrespråk har jeg mye igjen for å ha studert det så grundig som jeg har. Jeg ser mønstre i hva de ulike elevene sliter med, jeg er glad jeg har lært mer om uttale og fonetikk enn jeg hadde på nordisk, samt at jeg er veldig glad for emnene om fremmedspråk-/andrespråkslæringsteori og om språklæring.

Dette tror jeg spesielt er emner jeg ville savnet om jeg hadde undervist minoritetsspåklige med kun nordiskkompetansen. Dessuten opplevde jeg norsk som andrespråk-studiet som veldig undervisningsrettet. Mye av det jeg lærte kan jeg bruke direkte.

Lektor i videregående skole

Navn: Helena Eracleous Hallgren

Utdanning:

Arbeidssted: Videregående skole

"Jobbtilbud som spansklærer kom lenge før jeg var ferdig utdannet lærer"

Lektor i videregående skole

Navn: Helena Eracleous Hallgren

Utdanning:

Arbeidssted: Videregående skole

"Jobbtilbud som spansklærer kom lenge før jeg var ferdig utdannet lærer"

Helena Eracleous HallgrenHva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

I dag er jeg lektor på videregående. Jeg underviser i spansk og engelsk. Etter en kort opphold i Mexico tok jeg 5-årig lektorutdanning med spansk og engelsk ved NTNU. Jobbtilbud som spansklærer kom lenge før jeg var ferdig utdannet lærer. 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

I min lærerhverdag har jeg stort behov for det jeg lærte det året jeg studerte spansk på NTNU. Foreleserne var gode didaktikere med innholdsrike forelesninger og både metodene og kunnskapen har jeg tatt med meg inn i jobben min.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Språk kan man ikke lære med skippertaksmetoden, man må være påkoblet og med hele veien.

Lektor på videregående skole

Navn: Ida Katrine Alver

Utdanning:

Arbeidssted:  Melhus videregående skole

"Tysk språk og det tyskspråklige kulturområdet er så spennende i seg selv, at det vil være en viktig ballast i yrkeslivet uansett yrkesvei!"

Lektor på videregående skole

Navn: Ida Katrine Alver

Utdanning:

Arbeidssted:  Melhus videregående skole

"Tysk språk og det tyskspråklige kulturområdet er så spennende i seg selv, at det vil være en viktig ballast i yrkeslivet uansett yrkesvei!"

 

Ida Katrine Alver. Portrettfoto.Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Siden jeg allerede hadde godkjent lærerutdanning da jeg skrev masteroppgaven min, begynte jeg å jobbe deltid ved Melhus videregående skole ved siden av studiene. Dette var udelt positivt, siden jeg hele veien var fast bestemt på at jeg skulle inn i læreryrket. Erfarne kolleger var en god støtte i arbeidet med masteroppgaven. Det midlertidige engasjementet ble forlenget, og nå har jeg jobbet her siden 2007. I tillegg til å undervise i tysk, underviser jeg også i norsk. Arbeidshverdagen er spennende, og det er svært givende å få jobbe med unge mennesker. I norsk underviser jeg i alt fra helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsfag, teknisk og industriell produksjon, elektrofag, restaurant- og matfag til idrettsfag og studiespesialisering. I tysk har vi sammensatte grupper fra studiespesialisering og idrettsfag.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

En solid fordypning i språk, i tillegg til den bredere allmennlærerutdannelsen, gjør at jeg føler meg kvalifisert til jobben jeg gjør. Selvsagt gjelder dette tyskundervisninga, men mange av emnene som inngikk i masterstudiet, er vel så nyttige når man underviser i norsk. Dette gjelder både språkvitenskapelige og litterære emner. At jeg hadde mulighet til å ta store deler av studiet mitt i målspråklandet, er også av betydning i jobben min. Å ha tyske kolleger i kontaktnettverket sitt gjør mulighetene for elevutveksling og samarbeid bedre.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Mitt viktigste råd til framtidige tyskstudenter er: Reis til et tyskspråklig område som et ledd i studiene, men sats ikke utelukkende på dette. En solid innføring i det tyske språket fra dyktige forelesere som har norske studenter som utgangspunkt, var for meg svært avgjørende for å kunne beherske språket på et høyt nivå og oppnå gode resultater i studiet. Sist men ikke minst: Tysk språk og det tyskspråklige kulturområdet er så spennende i seg selv, at det vil være en viktig ballast i yrkeslivet uansett yrkesvei!

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg begynte å studere tysk etter at jeg hadde fullført allmennlærerutdannelsen min. Først tok jeg et årsstudium i tysk, et videreutdanningstilbud for lærere i Trier i Tyskland. Studiet var i regi av NTNU, med forelesere fra NTNU og Universität Trier. Etter fullført årsstudium bestemte jeg meg for å gå videre med tyskstudiene; dette var noe jeg stortrivdes med. For å kvalifisere meg til mastergradsprogrammet, tok jeg 30 sp. gjennom Erasmusprogrammet ved Universität Trier. De første 30 sp. av mastergraden tok jeg også som erasmusstudent. Deretter fulgte et semester ved NTNU, før jeg var klar til å ta fatt på masteroppgaven (60 sp). Tittelen var «Zum attributiven Genitiv. Semantische Klassifizierung und kontrastive Analyse», altså en språkvitenskapelig oppgave som tok for seg ulike genitivskonstruksjoner og forekomsten av disse i ulike teksttyper. I tillegg undersøkte jeg hvordan disse konstruksjonene blir oversatt til norsk.

Lektor i videregående skole

Navn: Sigrid Lüllau

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i fransk, religion og etikk og sosiologi og sosialantropologi ved Verdal videregående skole.

"Å undervise i fremmedspråk i videregående skole er først og fremst veldig gøy!"

Lektor i videregående skole

Navn: Sigrid Lüllau

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i fransk, religion og etikk og sosiologi og sosialantropologi ved Verdal videregående skole.

"Å undervise i fremmedspråk i videregående skole er først og fremst veldig gøy!"

Sigrid Lüllau

Sigrid Lüllau bruker kreativiteten sin hver dag på jobben.

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Nå underviser jeg i fransk, religion og etikk og sosiologi og sosialantropologi ved Verdal videregående skole. Jeg har også undervist i fransk ved flere andre skoler, både videregående skoler og ungdomsskoler.

Som student hadde jeg blant annet jobb som guide på Stiklestad, hvor jeg fikk brukt språkkunnskaper i engelsk og fransk. Jeg vil også trekke frem utvekslingsoppholdet mitt ved Universitetet i Caen i Frankrike. Dette tilbudet fikk jeg som en del av fransk mellomfag. I dag har man muligheten til å ta et årsstudium i fransk på dette universitetet!

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Franskfaget har vært en døråpner for meg, og har flere ganger vært en utløsende faktor til at jeg har fått jobben jeg søkte på. Å undervise i fremmedspråk i videregående skole er først og fremst veldig gøy! I tillegg til fransk språk er også kulturkunnskap, historie og litteratur viktige deler av franskfaget i skolen.

Å være språklærer er et kreativt yrke som gir rom for stor variasjon i undervisningsmetoder. 

 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Jeg vil selvfølgelig anbefale språkinteresserte ungdommer å velge fransk. Jobb eller studér i Frankrike! I tillegg til at du lærer språket, blir du kjent med fransk kultur og tradisjon på en helt annen måte enn om du bare studerer på et norsk universitet. Å studere fransk, i kombinasjon med andre fag, gjør deg også attraktiv på arbeidsmarkedet. Fransk er verdens vakreste språk!

Hva skrev du hovedoppgave om?

Jeg skrev hovedoppgave innenfor fransk litteratur, nærmere bestemt om Marguerite de Navarre, en fremstående forfatter i den franske renessansen. Temaet var hvordan hennes hovedverk «L'Heptaméron» gjenspeilte hovedidéene i renessansehumanismen.

Marguerite de Navarre var opptatt av kvinnens stilling i samfunnet i brytningsfasen mellom middelalder og renessanse. Arbeidet med hovedoppgaven var et absolutt høydepunkt i studietiden min. Jeg synes det var interessant å fordype seg i så viktig periode i europeisk historie. Marguerite de Navarre var forut for sin tid, og tankene hennes fremstår aktuelle også i dag.

Det jeg lærte mest av var å jobbe selvstendig, søke informasjon og gjennom veiledning gjøre oppgaven til mitt eget produkt.

Lektor ved Blussvoll skole

Navn: Daniel Gauseth

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Trondheim kommune ved Blussuvoll skole

"Om man tenker på å arbeide i skolen - forsøk å få praksis så tidlig som mulig"

Lektor ved Blussvoll skole

Navn: Daniel Gauseth

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Trondheim kommune ved Blussuvoll skole

"Om man tenker på å arbeide i skolen - forsøk å få praksis så tidlig som mulig"


Hva jobber du med?

Daniel Gauseth

Jobber som lektor ved en ungdomsskole i Trondheim i fagene engelsk og samfunnsfag.

Hva er det beste ved jobben din?

Interaktiv læring med elever, og formidling av historiefaget.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Bachelor-grad med fordypning i engelsk og historie, fulgt av PPU, etterfulgt av mastergrad mens jeg arbeidet i skolen.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kunnskap fra studiene i historie gir faglig trygghet og muliggjør gode fordypningsoppgaver for elevene - f. eks ved å bruke mikrohistorie til å belyse noe i en større sammenheng. Erfaringsmessig er det lettere for elevene å få et forhold til en tidsepoke gjennom kjennskap til enkeltpersoners skjebne gjennom historien. Hva angår engelsk er kjennskap til det engelske samfunn, engelsk litteratur, tekst og prosaanalyse gode utgangspunkt for undervisning i engelsk både ved ungdomsskole og videregående.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Etter fullført bachelorgrad jobbet jeg deltid i skolen gjennom resten av studiene.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Om man tenker på å arbeide i skolen - forsøk å få praksis så tidlig som mulig. Dersom man ikke trives i klasserommet - som klasseleder og i relasjon med ungdom - velg bort læreryrket. Svaret på dette får man gjennom praksis i skolen.

Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Navn: Siri Sæther

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

"Vær forberedt på at arbeidslivet er noe annet enn å være student."

Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Navn: Siri Sæther

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

"Vær forberedt på at arbeidslivet er noe annet enn å være student."


Hva jobber du med?

Siri SætherJeg underviser i norsk og historie på påbyggslinja ved en videregående skole i Trondheim.

Hva er det beste ved jobben din?

Å ha en spennende og varierende arbeidshverdag, med mye kontakt med både elever og kolleger, der ingen dager er like.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg søkte på tre-fire stillinger ved videregående skoler i Trondheim, og fikk intervju ved to av dem. Jeg fikk jobben min, ved en av disse skolene, i juni 2014, samme måned som jeg var ferdig ved NTNU.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker både det spesifikt faglige og de mer generelle ferdighetene. Metoder, framstillingsevne og arbeidformer har jeg stort sett hentet fra PPU (praktisk-pedagogisk utdanning), mens det mer spesifikt faglige kommer fra nordisk og historie. Det er også mye jeg har måttet lære meg på nytt, som vi ikke har vært innom i studiene.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet som lærervikar, både for Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Manpower. Erfaringene har nok hjulpet meg både i å få jobb og i jobben generelt.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

- Vær forberedt på at arbeidslivet er noe annet enn å være student. Det tar tid å venne seg til arbeidshverdagen, alle nye inntrykk og nye forventninger som stilles til deg. Vær tålmodig og hold hodet kaldt, rutinene kommer etterhvert. 

Assistent i SFO

Navn: Jon Sverre Aase

Utdanning:

Arbeidssted: Assistent i SFO

"Ikke tenk at du er klar, eller ferdig utlært med en gang"

Assistent i SFO

Navn: Jon Sverre Aase

Utdanning:

Arbeidssted: Assistent i SFO

"Ikke tenk at du er klar, eller ferdig utlært med en gang"


Hva jobber du med?

Jon Sverre Aase

Jeg er assistent i SFO ved Skeie skole. Jeg jobber deltid. 

Hva er det beste ved jobben din?

Menneskene og samholdet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg trengte en jobb ved siden av masterstudiet jeg nå fullfører.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg forsøker så godt jeg kan å la barna være barn på deres egne premisser med fri lek, estetisk utfoldelse og åpne dialoger mellom alle involverte. Det er viktig å skape erfaringer basert på praksis, og relatere det til teori.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Dette er en deltidsjobb jeg har ved siden av studiene mine i dag. Så jeg er både i jobb og student.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Vær åpen, vær deg selv og jobb hardt for å by på deg selv i jobbsituasjoner. Folk er interessert i hva du kan bringe på bordet. Tenk samtidig prosessuelt, ikke tenk at du er klar, eller ferdig utlært med en gang.

Sangpedagog i Trondheim, Oppdal og Rennebu kommunale kulturskole

Navn: Lisa Nybrott

Utdanning:

Arbeidssted: Sangpedagog i Trondheim, Oppdal og Rennebu kommunale kulturskole

"Jeg er glad for at jeg har både musikkvitenskap og utøvende, for det gir meg mer bredde og tyngde i arbeidslivet."

Sangpedagog i Trondheim, Oppdal og Rennebu kommunale kulturskole

Navn: Lisa Nybrott

Utdanning:

Arbeidssted: Sangpedagog i Trondheim, Oppdal og Rennebu kommunale kulturskole

"Jeg er glad for at jeg har både musikkvitenskap og utøvende, for det gir meg mer bredde og tyngde i arbeidslivet."


Hva jobber du med?

Lisa Nybrott

Jeg jobber som sangpedagog i kulturskolen ca 70 prosent og utøvende resten av tiden.

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg elsker å jobbe med musikk og det er fint å kunne kombinere lærerstilling med utøvende virksomhet. Det å jobbe med å undervise i sang hjelper meg i mitt eget virke som musiker, ettersom jeg får reflektert masse rundt ulike elementer innenfor sang. Det aller beste er kanskje når elevene har konserter. Da blir jeg alltid så rørt og stolt - og blir minnt på hvorfor jeg driver med det jeg gjør.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Det var ganske enkelt å få jobb. 100% lærerstilling er kanskje vanskelig å få her i Trondheim, det er enklere hvis man er villig til å jobbe litt utenfor byen.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Rent faglig, så bruker jeg veldig mye av det jeg har lært. Jeg er glad for at jeg har både musikkvitenskap og utøvende, for det gir meg mer bredde og tyngde i arbeidslivet.

Et kort vikariat kan føre til fast jobb!

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg har hele tiden jobbet som sangpedagog eller læringsassistent. Det har vært småjobber og vikariat, men jeg tror det teller positivt å ha noe å vise til.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Utvid jobbmarkedet ved å lete litt utenfor de største byene. Ta på deg vikariat/sommerjobb så du har litt erfaring (og referanser) når du skal søke jobb. Bruk jungeltelegrafen og ta de mulighetene du får. Ikke alle jobber legges ut på finn.no o.l. Et kort vikariat kan føre til fast jobb!

Lektor ved Eidsvoll Videregående skole

Navn: Ingrid Wahlstrøm

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor med opprykk ved Eidsvoll Videregående skole

"Har fått muligheten til å undervise i alle mine fag fra NTNU. Veldig gøy!"

Lektor ved Eidsvoll Videregående skole

Navn: Ingrid Wahlstrøm

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor med opprykk ved Eidsvoll Videregående skole

"Har fått muligheten til å undervise i alle mine fag fra NTNU. Veldig gøy!"


Hva jobber du med?

Ingri Wahlstrøm

Lektor på videregående. Underviser i år i Samfunnsfag på vg1, Engelsk på yf2, Sosiologi og Sosialantropologi 2, og Religion og Etikk på vg3. Har fått muligheten til å undervise i alle mine fag fra NTNU. Veldig gøy!

Hva er det beste ved jobben din?

Å få være sammen med elevene hver dag.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Søknader og intervju.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Utdannet lektor, jobber som lektor. Så bruker både det fagspesifikke og pedagogikken jeg hadde i lektorutdanningen.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Fikk vite at alt det "rare" på CV-en skilte seg ut. Hadde deltidsjobb i en bokhandel og var frivillig på Samfundet og UKA gjennom hele studietiden. Vil si at ledererfaringene jeg fikk på Samfundet og UKA gjorde meg bedre rusta til klasseansvaret enn noe jeg lærte på NTNU.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Gjør det du har lyst til!

Pedagogisk medarbeider i Pedagogisk Vikarsentral

Navn: Sindre Mosand

Utdanning:

Arbeidssted: Pedagogisk medarbeider i Pedagogisk Vikarsentral

"Jobben i barnehage er gøy og full av utfordringer. Det er aldri en kjedelig dag på jobb."

Pedagogisk medarbeider i Pedagogisk Vikarsentral

Navn: Sindre Mosand

Utdanning:

Arbeidssted: Pedagogisk medarbeider i Pedagogisk Vikarsentral

"Jobben i barnehage er gøy og full av utfordringer. Det er aldri en kjedelig dag på jobb."


Hva jobber du med?

Sindre Mosand

Jeg jobber i barnehage. Utenfor jobben forsøker jeg meg som billedkunstner.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste er all leking med barn. Jobben i barnehage er gøy og full av utfordringer. Det er aldri en kjedelig dag på jobb.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg opplevde det som enkelt. Jeg fikk jobb før jeg var ferdig med studiet. Som mannlig søker til barnehage så får man ofte jobb raskt. Det er et yrke som desperat trenger flere menn.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg har blant annet laget en musikkvideo for en barnehage. I den var både voksne og barn med som aktører. 

Generelt sett så hjelper det å ha en akademisk bakgrunn. Jeg ser at jeg har lett for å sette meg inn i jobben, og det er mye å lære om å jobbe med barn. Jeg bruker mye av de samme metodene som jeg lærte på universitetet for å få en større forståelse av barn.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg var kursleder for Humanistisk konfirmasjon på Hitra og Frøya kommune to ganger i løpet av studietiden. Dette bidro til at jeg fikk jobben i barnehage.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Min plan fremover er å ta PPU og bli lærer innen medier og kommunikasjon, eller kreative fag som kunst og design.

Til de som ønsker å jobbe innen film så vil jeg si at man bør ta PPU og bli lærer innen det faget man har studert. Få noen års jobberfaring og etterpå se om det finnes andre interessante jobber innen faget.

Det er ikke lett å få relevant jobb med en gang etter studiet. Jobberfaring er viktig å ha med seg. Man får også skaffet seg gode referanser under veis slik at man senere kan få "drømmejobben".