Merknader til planprogrammets tilleggsutredninger

Merknader til planprogrammets tilleggsutredninger

Bygningsrådet i Trondheim vedtok 25. september 2018 at tilleggsutredninger til NTNUs planprogram skulle legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høring av tilleggsutredninger ble avsluttet 9. november 2018. 

De fleste av merknadene som kom inn var en påminnelse om de merknadene som ble levert i forbindelse med den første høringsrunden.

Les alle merknadene i nedtrekksmenyen under.

Merknadene vurderes i forbindelse med revidering av planprogram og alle merknader vil i sin helhet følge planprogrammet ved innsendelse til kommunen for sluttbehandling. Revidert planprogram planlegges oversendt kommunen for fastsettelse våren 2019.

Ordliste

Ordliste

Planprogram = For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Les mer: Om planprogram på regjeringen.no.

Reguleringsplan = En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges.

Les mer  Reguleringsplanlegging i Trondheim kommune.

Innspill = tilbakemelding i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. Oppstart av arbeid med planprogram ble varslet 30. juni 2017

Merknader = tilbakemelding i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planprogram og/eller reguleringsplan

Klager = tilbakemelding etter at det er fattet et formelt enkeltvedtak. Et enkeltvedtak er for eksempel en godkjenning av en reguleringsplan, men ikke fastsetting av planprogram, da det er et prosessvedtak.

Innsigelse = Offentlige myndigheter kan fremme innsigelse under bestemte forutsetninger, jf. plan- og bygningsloven § 5-4.

Les mer: Retningslinjer for innsigelse på Regjeringen.no.