Merknader til planprogram

Merknader til planprogram

Høring på planprogram for samlet campus i Trondheim ble avsluttet 4. mai. Behandling og oppsummering av merknadene er sammenfattet i en egen rapport: NTNU Campusutvikling - Oppsummering og behandling av merknader til planprogrammet, 20. august 2018.

Rapport: Oppsummering og behandling av merknader

Hovedtrekkene som er kommentert i merknadene er:

 • Prosess                               
 • Verneverdier
 • Siktlinjer
 • Grønt/park – bevar hele parken
 • Geoteknikk
 • Trafikk (sykkel/bil/buss/tog)
 • Tilrettelegging for beredskap
 • Forbindelser internt på campus
 • Universell utforming/tilgjengelighet
 • Knutepunktutvikling
 • Næringsliv og samarbeidspartneres behov
 • Varemottak/logistikk
 • Studentvelferd og -frivillighet (idrett, linjeforeninger, sosiale områder, barnehage, helse, mm.)

Alle som har sendt inn merknad til planprogrammet mottar tilbakemelding og en oppdatering på det videre arbeidet så snart merknadene er vurdert.

Mottatte merknader

Mottatte merknader

Ordliste

Ordliste

Planprogram = For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Les mer: Om planprogram på regjeringen.no.

Reguleringsplan = En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges.

Les mer  Reguleringsplanlegging i Trondheim kommune.

Innspill = tilbakemelding i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. Oppstart av arbeid med planprogram ble varslet 30. juni 2017

Merknader = tilbakemelding i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planprogram og/eller reguleringsplan

Klager = tilbakemelding etter at det er fattet et formelt enkeltvedtak. Et enkeltvedtak er for eksempel en godkjenning av en reguleringsplan, men ikke fastsetting av planprogram, da det er et prosessvedtak.

Innsigelse = Offentlige myndigheter kan fremme innsigelse under bestemte forutsetninger, jf. plan- og bygningsloven § 5-4.

Les mer: Retningslinjer for innsigelse på Regjeringen.no.