Sluttbehandling av planprogram

Sluttbehandling av planprogram

25. januar sendte NTNU inn sitt planprogram for samlet campus til Trondheim kommune for politisk behandling. I slutten av april skal Bystyret avgjøre hvilke områder som kan utredes videre for nye bygg.

Planprogrammet er et beslutningsunderlag og gir en anbefaling av de byggeområdene som NTNU ønsker å prioritere videre for å samle campus i Trondheim.

Utbyggingen det nærmeste tiåret med campussamlingen, tilrettelegging for at Sit kan gi god studentvelferd, og mulighet for integrering av samarbeidspartnere og næringsliv gir følgende prioritering av tomteklynger:

  • Fengselstomta og Grensen
  • Gløshaugplatået
  • Hesthagen og deler av Vestskråningen 
  • Sørområdet mellom Realfagsbygget og Strindveien

Det er spesielt i området fra Studentersamfundet til Hovedbygningen og i området fra Handelshøyskolen til Gløshaugplatået NTNU ser mulighetene for å oppfylle felles mål med kommunen om å koble NTNU tettere med byen. Imidlertid utfordres gjeldende kommuneplaner i noen områder, blant annet med hensyn til kulturminner og grøntområder. 

Som vedlegg til planprogrammet er det utarbeidet en prinsipplan. Prinsipplanen er NTNU sitt veiledende dokument for den fysiske utviklingen av campus. Den viser overordnede grep som bør gjøres i planarbeidet dersom campus skal kunne legge til rette for at NTNU når sine mål.

Video 3D-modell

Video 3D-modell

I forbindelse med planprogrammet er laget en digital 3D - modell. Se video her!