HMS0001 - HMS-kurs for 1. årsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler:

- Målsetninger for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS)

- Sikker opptreden på laboratoriet og i felt

- Bruk av verneutstyr

- Ressurser ved NTNU og NV-fakultetet - Hvem kan bistå?

- HMS-ansvar, -roller ved NTNU og NV-fakultetet

- Avfallshåndtering

- Beredskap: Hva skal du gjøre og hvem skal du varsle når noe skjer?

- Melding av HMS-avvik.

- Brannvern - teori og praktiske øvinger i slukkearbeid

- Evakueringsrutiner ved brann

- Førstehjelp - teori og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning og bruk av hjertestarter

 

Emnet gir generell opplæring i HMS rettet mot ulike laboratorieområder og -aktiviteter. Spesifikk opplæring på den enkelte lab skjer ved de enkelte instituttene.

Læringsutbytte

Studentene skal ha den nødvendige kunnskap om HMS for å ivareta egen og andres sikkerhet på en god måte underveis i studiet sitt. Dette omfatter kjennskap til HMS-begrepet, målsettinger for HMS-arbeidet, sikker opptreden i laboratoriet og i felt.

Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene trening i å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: HMS (2 timer), førstehjelp (2 timer), brannvern (1 time)

Demonstrasjon og praktiske øvelser: Førstehjelp (1 time), brannvern (1 time). Det skal gjennomføres en elektronisk flervalgstest etter endt kurs, som må bestås for å få adgang til å jobbe på laboratoriet. Studenten får anledning til å prøve testen på nytt fra start dersom oppnådd poengsum er lavere enn kravet til bestått.

 

De obligatoriske aktivitetene foregår i uke 34-40. Fritak for førstehjelpskurs gis kun når det kan framlegges dokumentasjon på avlagt tilsvarende kurs i løpet av inneværende eller foregående kalenderår. Kontakt Fakultet for naturvitenskap ved evt. spørsmål på epostadressen: astrid.salvesen@ntnu.no

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i sikkerhetsforelesning
  • Deltakelse i brannvernskurs – teori og praktisk øvelse
  • Deltakelse i førstehjelpskurs– teori og praktisk øvelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioingeniør (MTBIO)
Biologi (BBI)
Biologi og kjemi (ÅBIKJ)
Biomarin innovasjon (298BMI)
Bioteknologi (427BT)
Bioteknologi (MBIOT5)
Bioteknologi og kjemiingeniørfag (FTÅRKJ)
Fysikk (BFY)
Fysikk og matematikk (MTFYMA)
Geologi (BGEOL)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Kjemi (BKJ)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Materialteknologi (MTMT)
Matteknologi (MTMAT)
Medisinske og biologiske fag (184BG)
Nanoteknologi (MTNANO)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start i Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.