Rapport: Oppstart forprosjekt for Campussamling

Rapport: Oppstart forprosjekt for Campussamling

Statsbygg har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med NTNU og Trondheim kommune, utarbeidet en rapport for oppstart forprosjekt for NTNU Campussamling. Samlokaliseringen, som gjelder campusområdene Dragvoll, Midtbyen og Gløshaugen, skal legge til rette for økt tverrfaglighet og bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling. Rapporten ble publisert 17. desember 2018.

I rapporten utredes mulige utbyggingstomter og vurderes opp mot måloppnåelse, risiko og kostnader. Det er jobbet med volumstudier og funnet tomteklynger som er store nok til å samle hele fagmiljøer. Det er også sett nærmere på energiløsninger som solceller og sesonglager for varme.

Oppstart forprosjekt rapport - printversjon (pdf)

Oppstart forprosjekt rapport - skjermversjon (pdf)