Barnevern

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– Studiets oppbygning

Studieprogrammet tilsvarer 120 studiepoeng og er normert til to år. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng. 

Studiet er samlingsbasert med ukessamlinger med forelesninger, gruppearbeid, og seminarer. I det 4. semesteret legges det opp til at studentene skal jobbe med masteroppgaven, samt få individuell veiledning.

Mastergraden inneholder obligatoriske emner og valgbare emner.

Nytt fra studieåret 2020

Nytt fra studieåret 2020

For deg som begynner på master i barnevern fra høsten 2020, blir det noen endringer i studiets oppbygning. Noen fagspesifikke emner får nytt innhold, og det blir nye valgemner.

Masterprogrammene master i barnevern, master i sosialt arbeid og master i funksjonshemming og samfunn får fellesemner i vitenskapsteori og metode. De tre masterprogrammene får også et nytt fellesemne om politikk, velferd og ulikhet.

Fullstendig oversikt over studiets oppbygning fra høsten 2020 kommer i mai. 
 


Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3007 Vitenskapsfilosofi, metoderefleksjon og forskningsetikk 7,5
SARB3006 Kvantative metoder 7,5
HMBV4002 Perspektiver på barndom og oppvekst, marginaliseringsprosesser, risikoforhold og barnevernet som hjelpeinstans 15

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3008 Kvalitative metoder 7,5
HMBV5001 Kommunikasjon med barn, unge og foreldre i barnevernfaglig kontekst 15
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

2. år

Tredje semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbare emner (se liste nedenfor) 15
HMBV5002 Masteroppgave i barnevern  

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HMBV5002 Masteroppgave 45

Valgbare emner

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3503 Aktuelt emne - Global health and understandings of disabilities 7,5
FUH3506 Arbeidsinkludering 7,5
HMBV4008 Barnevern og skole 7,5
HMBV4009 Beslutninger i det kommunale barnevernet 7,5
HMBV4010 Miljøterapi i og utenfor institusjon knyttet til utsatte barn og unge 7,5
HMBV4011 Innovasjon i praktisk barnevernsarbeid 7,5
SARB3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis 7,5
SARB3500 Barndom - familie - barnevern 1 7,5
SARB3506 Funksjonshemming: Teorier, sosialpolitikk og hverdagsliv l 7,5
SARB3507 Funksjonshemming: Teorier, sosialpolitikk og hverdagsliv ll 15
SARB3509 Veiledet selvvalgt studium 7,5
SARB3511 Innvandring , integrasjon, mangfold - minoritetsperspektiver i sosialt arbeid og barnevern 1 7,5
SARB3512 Innvandring, integrasjon, mangfold - minoritetsperspektiver i sosialt arbeid og barnevern 2 15
SARB3513 Psykisk helsearbeid 7,5
SARB3516 Aktuelle emner 7,5
SARB3517 Sosialpolitikk, organisering av konsekvenser for sosialt arbeids praksis 15
SARB3518 Global migrasjon og etniske relasjoner 1 7,5
SARB3519 Global migrasjon og etniske relasjoner 2 15

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale. 

Frist for innlevering av masteravtalen: 15.mai og 1. oktober.

Veiledningen er obligatorisk og du er pliktig til å delta. 

 

Masteroppgaven skal være på 80-100 sider, i skrifttype Times new roman, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Frist for innlevering av masteroppgaven: 2. mai i vårsemesteret eller 1. november i høstsemesteret.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven 

Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera Assessment.

 

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre. 

Institutt for sosialt arbeid

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din i Inspera Assessment. 

Fra høsten 2019 dekker Institutt for sosialt arbeid trykkekostnader for inntil tre eksemplarer.