Barnevern

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– Studiemiljø

Undervisning

Undervisning

Masterstudiet i barnevern skal både gi en teoretisk fordypning, bidra til økt kompetanse relatert til barnevernfeltet, samt gi mulighet for å oppøve analytisk og refleksiv kompetanse. Tilegnelse av teoretisk kunnskap vil skje både gjennom forelesninger som avvikles i løpet av samlingene, og litteraturstudier mellom samlingene. Oppøvelse av analytisk og refleksiv kompetanse vil i stor grad skje gjennom arbeid med konkrete oppgaver, gruppearbeid og diskusjoner.

Det vil bli lagt opp til varierte undervisnings- og læringsformer som forelesninger, gruppearbeid, seminarer, selvstudium, arbeidskrav og veiledning.

Studentene skal i løpet av studiet ha fremlegg, samt gi respons og kommentarer på fremlegg fra medstudenter. Studentene skal øve seg i å kommunisere om faglige problemstillinger innenfor alle emner i studiet. De skal i alle emnene arbeide med oppgaver som oppøver deres analytiske og refleksive kompetanse. 

Ressurspublisering

Opptakskrav


Opptakskrav

Master i barnevern er primært et tilbud til de som har fullført en 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning (sosionom-, barnevernspedagog- eller vernepleierutdanning)....

jobbmuligheter - barnevern


Studiet forbereder deg til å arbeide med utsatte barn, unge og deres familier både innenfor og utenfor barnevernfeltet. Du kan blant annet jobbe i den kommunale barneverntjenesten,...

Barnevern


Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– Jobbmuligheter


Skrive og levere masteroppgave
Skrive og levere masteroppgaveFylle ut masteravtale
...

Barnevern


Om studieprogrammet

Master i barnevern retter et særlig fokus mot utsatte barn og unge og barnevernet som hjelpeinstans, og tar sikte på å videreutdanne fagfolk til...

Fakta om studieprogrammet


Fakta

Gradsnavn: Master i barnevern
Studieprogramkode: HSMBV
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Søknadsfrist: 15. april

Fakultet for samfunns- og...

Barnevern


Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– StudieveiledningStudieveiledere


Velkommen til studiestart 2019
Velkommen til studiestart 2019Mandag 26. august: Introduksjonsdag for nye masterstudenter

...

Barnevern


Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– Studiets oppbygning


Studieprogrammet tilsvarer 120 studiepoeng og er normert til to år. Studiet avsluttes med en...

Studiets oppbygning


1. årFørste semester (høst)Emnekode
Emnenavn
Studiepoeng
SARB3007
Vitenskapsfilosofi, metoderefleksjon og forskningsetikk
7,5


...

Studiestart 2019


Master i Barnevern

Studiestart 2019 

Til deg som skal starte på masterstudiet i barnevern 2019

 

Velkommen som student ved NTNU og vårt studieprogram!...

Informasjonens gyldighet


Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.Undervisning


Undervisning

Masterstudiet i barnevern skal både gi en teoretisk fordypning, bidra til økt kompetanse relatert til barnevernfeltet, samt gi mulighet for å oppøve analytisk og...

Barnevern


Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– Læringsutbytte
Barnevern

Hva er barnevern? 

Barnevern retter et særlig fokus mot utsatte barn og unge og barnevernet som hjelpeinstans, og masterprogrammet i barnevern tar sikte på å videreutdanne...

Videre studier - master i barnevern


Med en master i barnevern kan du søker opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen sosialt arbeid. 


Barnevern


MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

BarnevernKrysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte

Studentene velger hvert år tre instituttillitsvalgte (ITV) som deltar i alle organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.

Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialt arbeid