course-details-portlet

MBV3001 - Samarbeid med barn

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet vil fokusere nyere forskning og ulike teoretiske innfallsvinkler til samarbeid med barn i barnevernet. Sentrale begreper i emnet er samarbeid, barn, barnevern, profesjonsrollen og andre aktørers innflytelse på barn, anerkjennelse, dialog og motstand.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • kandidaten har inngående kunnskap om ulike perspektiver på samarbeid med barn i barnevernet
 • kandidaten har avansert kunnskap om samarbeidets mulighet for helsefremming og barns meningsskaping
 • kandidaten har avansert kunnskap om samarbeidets mulighet for barns deltagelse og læring
 • kandidaten har avansert kunnskap om betydningen av barnets utviklingsnivå, avhengighetsforhold, kommunikasjonserfaringer, kommunikasjonsferdigheter og psykiske helsetilstand.

Ferdigheter:

 • kandidaten kan analysere og kritisk reflektere over kontekstens og relasjonens betydning for samarbeid med barn
 • kandidaten kan analysere og reflektere over utfordringer og muligheter knyttet til profesjonelles samarbeid med barn
 • kandidaten kan drøfte betydningen av kultursensitivitet, tillitsbygging og tilrettelegging for samarbeid med barn

Generell kompetanse:

 • kandidaten har inngående kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til samarbeid med barn innenfor rammen av barnevernet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, analysearbeid i grupper, diskusjoner, selvstudium og oppgaveløsninger/forarbeid. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig innlevering
 • Skriftlig innlevering
 • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Analyse av tekster/caser og skriftlige individuelle innleveringer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet i master i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 22.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU