course-details-portlet

ISA3001 - Kvalitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Emnet gir fordypning i ulike kvalitative forskningsmetoder. Det legges særlig vekt på forskningsintervjuer, observasjon og dokumentstudier. Emnet behandler ulike typer forskningsspørsmål, sammenhengen mellom problemstilling, forskningsspørsmål og forskningsdesign, kvalitetskrav til kvalitative studier og forskningsetiske retningslinjer.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

 • inngående kunnskap om kvalitativt design og hvilke typer kunnskap disse kan bidra med
 • avansert kunnskap om ulike metoder som intervju, observasjon og dokumentstudier
 • avansert kunnskap om ulike analysetradisjoner innenfor kvalitativ metode
 • inngående kunnskap om forskningsetikk og forholdet mellom teori og empiri i empiriske studier
 • kan anvende kunnskapen i forskningssammenheng

Ferdigheter - Studenten kan:

 • utvikle et kvalitativt forskningsdesign
 • analysere og kritisk vurdere metodevalg

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter som kvalitative metoder bygger på
 • kan kommunisere analysestrategier
 • kan analysere relevante etiske problemstillinger i kvalitativ forskning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og 2 obligatoriske skriftlige oppgaver. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Undervisningsspråk er norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig innlevering
 • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Studentene skal ha en hjemmeeksamen à 1 uke.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Dersom det har gått mer enn fire år fra godkjent obligatorisk aktivitet, må studenten gjennomføre obligatoriske aktiviteter på nytt for å ta eksamen.

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og du må være tatt opp til ett av instituttets masterprogram.

Kursmateriell

Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SARB3006 7.5 HØST 2020
HLS3004 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU