course-details-portlet

ISA3504 - Innvandring, integrasjon, mangfold 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor migrasjon- og innvandringsfeltet, med særlig vekt på flyktningerelaterte tema og arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Emnet vil ha et fokus på møter mellom velferdssystemet og minoritetsbefolkningen, inkludert nasjonale minoriteter og urfolk, med vektlegging av barnevern og sosiale tjenester. Sentrale tema vil være innvandrings- og integreringspolitikk, marginaliseringsprosesser, risikofaktorer og mestringsstrategier.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Spesialisert innsikt i ulike teorier om migrasjon, transnasjonalisme og flerkulturalitet
 • Inngående kunnskap om ulike forhold som påvirker marginalisering av og barn og familier med minoritetsbakgrunn, inkludert rasisme og diskriminering
 • Inngående kunnskap om flukt, eksil og flyktninger og arbeidsmigranters sosiale integrasjon
 • Inngående kunnskap om flyktning- og innvandringspolitikk og det norske velferdssystemet
 • Avansert kunnskap om ulike perspektiver på forholdet mellom migrasjon og faktorer som etnisitet, kjønn og klasse

Ferdigheter:

 • Evne til refleksjon og kritisk drøfting av mål og virkemidler innenfor innvandringspolitikken
 • Kan reflektere selvstendig over teoretiske perspektiver og samfunnsdiskurser knyttet til inkludering og integrering
 • Kan beskrive og analysere marginaliseringsprosesser i samfunnet.
 • Kan analysere risikofaktorer og vurdere mestringsstrategier knyttet til flykningers levekår og livssituasjon
 • Kan reflektere over hvordan eksempelvis etnisitet, kjønn, og klasse påvirker migrasjon, inkludering og migranters opplevelse av egen situasjon
 • Har evne til å anerkjenne og håndtere komplekse situasjoner i samarbeid med brukere og tjenesteytere i mangfoldige kontekster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, selvstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent øving

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave (5000-6000 ord). Krav om godkjent arbeidskrav/øvingsoppgave for å avlegge eksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Dersom det har gått mer enn fire år fra godkjent obligatorisk aktivitet, må studenten gjennomføre obligatoriske aktiviteter på nytt for å ta eksamen.

Forkunnskapskrav

Bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller helsefag. Studenter med annen bachelorutdanning innen helse-, pedagogikk, samfunnsvitenskapelige eller humanistiske emner må kunne dokumentere kunnskap eller erfaring fra det sosialfaglige feltet.

Kursmateriell

Pensum på 1300 sider (inkl. 300 sider selvvalgt pensum). Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMBV4007 15.0 HØST 2020
SARB3511 7.5 HØST 2020
SARB3512 15.0 HØST 2020
SARB3518 7.5 HØST 2020
SARB3519 7.5 HØST 2020
ISA3503 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU