course-details-portlet

ISA3503 - Innvandring, integrasjon, mangfold 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor innvandringsfeltet, med særlig vekt på flyktningrelaterte tema og arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Emnet vil ha et fokus på møter mellom velferdssystemet og minoritetsbefolkningen, med vektlegging av barnevern og sosiale tjenester. Sentrale tema vil være innvandrings- og integreringspolitikk, marginaliseringsprosesser, risikofaktorer og mestringsstrategier.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte: Kunnskap: • Kjennskap til ulike teorier om migrasjon, transnasjonalisme og flerkulturalitet • Inngående kunnskap om ulike forhold som påvirker marginalisering av og barn og familier med minoritetsbakgrunn, inkludert rasisme og diskriminering • Inngående kunnskap om flukt, eksil og flyktningers sosiale integrasjon • Kunnskap om flyktning- og innvandringspolitikk og det norske velferdssystemet • Kunnskap om ulike perspektiver på forholdet mellom migrasjon og faktorer som etnisitet, kjønn og klasse • Kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til arbeidsmigranters situasjon, inkludert kjennskap til sosial dumping Ferdigheter: • Evne til refleksjon og kritisk drøfting av mål og virkemidler innenfor innvandringspolitikken • Kan reflektere over teoretiske perspektiver og samfunnsdiskurser knyttet til inkludering og integrering • Kan beskrive og analysere marginaliseringsprosesser i samfunnet. • Evne til å vurdere risikofaktorer og mestringsstrategier knyttet til flykningers levekår og livssituasjon • Kan reflektere over hvordan eksempelvis etnisitet, kjønn, og klasse påvirker migrasjon, inkludering og migranters opplevelse av egen situasjon • Har evne til å anerkjenne og håndtere komplekse situasjoner i samarbeid med brukere og tjenesteytere i mangfoldige kontekster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, selvstudium.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 4 timers skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller helsefag. Studenter med annen bachelorutdanning innen pedagogikk, samfunnsvitenskapelige eller humanistiske emner må kunne dokumentere kunnskap eller erfaring fra det sosialfaglige feltet.

Kursmateriell

Obligatorisk pensum på ca 750 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMBV4007 7.5 01.09.2020
SARB3511 7.5 01.09.2020
SARB3512 7.5 01.09.2020
SARB3518 7.5 01.09.2020
SARB3519 7.5 01.09.2020
ISA3504 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU