course-details-portlet

ISA3002 - Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori generelt, og mer avansert kunnskap i forhold til problemstillinger for anvendt sosialvitenskap. Emnets hovedformål er å bedre studentenes vitenskaps-teoretiske forståelse for eget forskningsarbeid, og gi studentene kunnskaper om vitenskapsteoretiske forutsetninger innen anvendt sosialvitenskapelig forskning. Relevante tema som emnet dekker er ulike kunnskapssyn (positivisme, hermeneutikk, sosialkonstruksjonsmie m. fl.), utvalgte kritiske ideologi- og samfunnsanalyser (bl.a. ulike menneskesyn og deres filosofiske bakgrunn) og en kritisk diskusjon av metodebruk og de ulike sosialvitenskapelige paradigmer. Emnet står i sammenheng med metodeundervisningen på master da de tema som tas opp også har betydning for design og metodebruk i forskningen.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenter som har fullført emnet:

 • har avanserte kunnskaper om sentrale tema innen vitenskapsfilosofiske og vitenskapsteoretiske emner som er relevant for sosialt arbeid
 • har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologiske og epistemologiske ståsted og valg av forskningsmetoder
 • har bred kunnskap om vitenskapsteoretiske problemstillinger med utgangspunkt i sosialvitenskaps historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • har inngående kunnskap om forskningsetiske aspekter og forskerens rolle og ansvar

Ferdigheter - Studentene:

 • kan analysere og diskutere vitenskapsteori som kan ha relevans for sosial fagene
 • kan drøfte hvordan ulike kunnskapssyn påvirker forskingsprosesser
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan vurdere egne og andres resonnementer ut fra vitenskapsteoretiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver
 • kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus

Generell kompetanse - Studentene:

 • kan anvende vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter i prosessen med å utvikle eget forskningsprosjekt
 • kan med utgangspunkt i vitenskapsteoretisk kunnskap analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan analysere sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • har god formidlingsevne skriftlig og muntlig og behersker akademisk skriving

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og seminarer.

Studentene gis anledning til å velge ut tekster (artikler/bøker o.a) som analyseres i selvetablerte grupper og en del av disse arbeidene kan legges fram i plenum en time hver blokkuke etter introduksjonsuka.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 7 dager

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og du må være tatt opp til ett av instituttets masterprogram.

Kursmateriell

Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SARB3007 7.5 HØST 2020
HLS3007 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU