course-details-portlet

SARB3009 - Medborgerskap og brukermedvirkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

FNs bærekraftmål om allmenne borgerrettigheter bygger på menneskerettighetene og borgernes juridiske, politiske, sosiale og religiøse rettigheter. Emnets hovedfokus er mennesker som medborgere i ulike sårbare livssituasjoner, utfordringer knyttet til medvirkning og samfunnsdeltakelse som likeverdig part. Emnet inneholder ulike teoretiske perspektiver og former for medvirkning. Brukermedvirkning i ulike kontekster blir problematisert. Sentrale tema som tas opp vil være problemstillinger fra brukerfeltet om medvirkning, medborgerskap, likeverd og sosial integrasjon, og hvordan fremme medvirkning og medborgerskap.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten:

  • har avansert kunnskap om medborgerskap som verdi og rettighet
  • har inngående kunnskap om former for brukermedvirkning i ulike kontekster
  • har inngående kunnskap om etiske utfordringer ved brukermedvirkning
  • har avansert kunnskap om medborgerskap og brukermedvirkning relevant for forskning i sosialt arbeid og andre nærliggende forskningsfelt

Ferdigheter - Studenten:

  • kan analysere og arbeide selvstendig med eksisterende teorier og fortolkninger om brukermedvirkning og medborgerskap i ulike kontekster
  • kan forholde seg kritisk til og anvende ulike fortolkninger av brukermedvirkning og medborgerskap

Kompetanse - Studenten kan:

  • analysere relevante faglige problemstillinger knyttet til brukermedvirkning og medborgerskap og dokumentere dette skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 1 uke. Obligatorisk arbeidskrav er en muntlig presentasjon, og dette må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Vurdering A-F.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Dersom det har gått mer enn fire år fra godkjent obligatorisk aktivitet, må studenten gjennomføre obligatoriske aktiviteter på nytt for å ta eksamen.

Forkunnskapskrav

Bachelor i sosialt arbeid, barnevern, vernepleie eller tilsvarende. Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på masterprogrammet i sosialt arbeid. Emnet tilbys som valgemne i utdanningsplanen til studenter på øvrige masterprogram ved Institutt for sosialt arbeid. Studenter tatt opp på nærliggende masterprogram kan tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SARB3005 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU