course-details-portlet

ISA3000 - Politikk, velferd og ulikhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet har fokus på utvikling i politikk, velferd og ulikhet som til sammen utgjør strukturelle betingelser for individer og grupper i samfunnet. Sentrale tema inkluderer politikkutvikling i nasjonal og internasjonal kontekst, ulike velferdsregimer samt tilnærminger til og perspektiver på likhet og ulikhet. Fokus vil være rettet mot hvordan politiske ideer og institusjonelle ordninger kommer til uttrykk i ulike kontekster, samt hvordan sosiopolitiske diskurser har konsekvenser for ulike grupper mennesker. Emnet diskuterer sentrale tema og konsepter som medborgerskap, inkludering og ekskludering, sosial klasse, fattigdom, mangfold, diskriminering og sosial investering.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har avansert kunnskap om:

  • Velferdsstatsutvikling nasjonalt og internasjonalt
  • Velferdsstatens utfordringer
  • Mangfold, likhet og ulikhet i forskjellige velferdskontekster

Ferdigheter - Studenten kan:

  • Redegjøre inngående for ulike politiske ideer og diskurser
  • Diskutere inngående begreper som medborgerskap, inkludering og ekskludering og ulikhet i et interseksjonelt perspektiv
  • Kritisk analysere politiske målsetninger, virkemidler og konsekvenser av disse

Generell kompetanse - Studenten kan:

  • Kritisk og avansert drøfte hvordan institusjonelle ordninger virker sammen og skaper forskjellige rammebetingelser for mennesker og grupper i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar og skriftlig oppgave. Noe av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Eksamensform: Semesteroppgave, 4000 - 5000 ord.

Forkunnskapskrav

Bachelor grad

Kursmateriell

Pensum er 600-800 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering
22.12.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU