course-details-portlet

ISA3501 - Å arbeide i velferdsstatens organisasjoner

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Utgangspunktet for emnet er at mange studier av brukeres møter/erfaringer med velferdsstatens organisasjoner er relativt kritiske. Fokus for emnet vil være teorier og forskning som skal gjøre en i bedre stand til å forstå denne problematikken, det være seg i Nav, barnevernet eller andre deler av hjelpeapparatet. En vil blant annet ta opp spørsmål rundt det såkalte bakkebyråkratiet og ansattes tilpasning til sin arbeidssituasjon, konsekvenser av styringssystemer og det som kalles New Public Management, bruk av skjønn, utfordringer rundt samordning, det å skape helhetlige og individtilpassete brukerforløp, samt innovasjoner i velferdsstatens organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap – studenten skal
- ha inngående kunnskap om teorier og forskning om organisatoriske forutsetninger for det praktiske og brukerorienterte arbeidet i velferdsstatens organisasjoner
- innsikt i ulike konsekvenser det kan ha for ansattes tilpasninger til sin hverdag
- innsikt i mulige konsekvenser for brukeres erfaringer og individuelt tilpassete tjenester
Ferdigheter – studenten skal
- kunne gjenkjenne ulike teorier og posisjoner i faglige tekster og forholde seg kritisk til disse
- kunne analysere et materiale eller hendelser på en selvstendig måte med bruk av fagområdets kunnskapstilfang
Kompetanse – studenten skal
- kunne anvende kunnskapene og ferdighetene på nye relaterte områder
- kunne presentere faglige problemstillinger knyttet til velferdsstatens organisasjoner på en analytisk og reflektert måte
- kunne arbeide med utvikling og innovasjon i slike organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og egenaktivitet.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)
Barnevern (HSMBVD)
Funksjonshemming og samfunn (MFUNKSAM)
Sosialt arbeid (MSARB)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i sosialt arbeid, barnevern, helsefag eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Pensum på ca 750 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 24.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 05.06.2021

Innlevering 05.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU