course-details-portlet

ISA3501 - Velferdssosiologi og bakkebyråkrati

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Utgangspunktet for emnet er at mange studier av brukeres møter/erfaringer med velferdsstatens organisasjoner er relativt kritiske. Fokus for emnet vil være teorier og forskning som skal gjøre en i bedre stand til å forstå denne problematikken, det være seg i Nav, barnevernet eller andre deler av hjelpeapparatet. En vil blant annet ta opp spørsmål rundt det såkalte bakkebyråkratiet og ansattes tilpasning til sin arbeidssituasjon, konsekvenser av styringssystemer og det som kalles New Public Management, bruk av skjønn, utfordringer rundt samordning, det å skape helhetlige og individtilpassete brukerforløp, samt innovasjoner i velferdsstatens organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten skal:

  • ha inngående kunnskap om teorier og forskning om organisatoriske forutsetninger for det praktiske og brukerorienterte arbeidet i velferdsstatens organisasjoner
  • innsikt i ulike konsekvenser det kan ha for ansattes tilpasninger til sin hverdag
  • innsikt i mulige konsekvenser for brukeres erfaringer og individuelt tilpassete tjenester

Ferdigheter - studenten skal:

  • kunne gjenkjenne ulike teorier og posisjoner i faglige tekster og forholde seg kritisk til disse
  • kunne analysere et materiale eller hendelser på en selvstendig måte med bruk av fagområdets kunnskapstilfang

Kompetanse - studenten skal:

  • kunne anvende kunnskapene og ferdighetene på nye relaterte områder
  • kunne presentere faglige problemstillinger knyttet til velferdsstatens organisasjoner på en analytisk og reflektert måte
  • kunne arbeide med utvikling og innovasjon i slike organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og egenaktivitet.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak på masterstudium i sosialt arbeid, barnevern eller funksjonshemming og samfunn. Emnet kan også etter individuell vurdering åpnes for studenter på andre samfunnsvitenskapelige eller helsefaglige mastergradsprogram.

Kursmateriell

Pensum på ca. 750 sider. Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU