course-details-portlet

ISA3502 - Veiledet selvvalgt studium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Dette emnet gir studenten mulighet til teoretisk å fordype seg i et selvvalgt tema og problemstilling. Emnet kan legges opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven, men dette velger studenten selv.

Pensum skal være på ca 600-700 sider og skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Ha avansert kunnskap om utvikling av problemstilling, samt gjennomføre en begrenset analyse og drøfting av denne
  • Ha inngående teoretisk kunnskap om det valgte tema

Ferdigheter

  • kan analysere sammenhengen mellom problemstilling og drøfting
  • kan på selvstendig grunnlag skrive en akademisk oppgave

Generell kompetanse

  • kan anvende faglige kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre avansert analyse og drøfting innenfor et tematisk relevant område

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Inntil to timer veiledning. Et seminar om akademisk skriving. Frist for innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 1. mars for vårsemesteret og 15. oktober for høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjenning av tema og pensumliste

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av en problemstilling innenfor emnets tematiske område, og skal ha et omfang på 4000-5000 ord (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven).

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Dersom det har gått mer enn fire år fra godkjent obligatorisk aktivitet, må studenten gjennomføre obligatoriske aktiviteter på nytt for å ta eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av masterprogrammene ved Institutt for sosialt arbeid. Studenter tatt opp på nærliggende masterprogram kan tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på ca. 600-700 sider. Pensum skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema. Det kan gis veiledning for valg av pensum. Pensum skal være godkjent før innlevering av oppgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FUH3501 7.5 HØST 2020
SARB3509 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU