course-details-portlet

MBV3900 - Masteroppgave i barnevern

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Den forventes å ha et omfang på ca. 30 000 - 40 000 ord. Oppgaven kan imidlertid også leveres som en artikkelsamling (nærmere retningslinjer fås ved henvendelse instituttet). Masteroppgaven består av et obligatorisk seminar og selve masteroppgaven. Seminaret vil bli arrangert en gang pr. år, vanligvis på våren. Til seminaret skal hver enkelt student forberede og presentere en prosjektskisse med plan for gjennomføringen. Veileder oppnevnes etter søknad fra kandidaten. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data.

Læringsutbytte

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans for fagfeltet barnevern. Kunnskap om: - relevante forskningsmetoder og forskningsdesign - vitenskapelig kunnskapsproduksjon - forskningsetikk - rapportering og vitenskapelig skriving Ferdigheter: - kan lage forskningsdesign - kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode(r) og analysemetoder i forhold til den valgte problemstillingen - kan dokumentere innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innenfor det valgte temaet, og relatere det til eget prosjekt og egne funn - kan anvende relevante forskningsmetoder i forbindelse med det konkrete forskningsarbeidet - kan systematisere, analysere og drøfte innsamlede data - kan vurdere forskningsetiske problemstillinger i tilknytning til eget prosjekt - kan formidle resultatet fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav Generelle kompetanse: - kan analysere relevante fag, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen barnevernfeltet - kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og kommunisere om faglige og etiske problemstillinger innenfor fagområdet - kan forholde seg kritisk til teori og forskningsresultater - kan vise analytisk og refleksiv kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Individuell veiledning, masterseminar. Obligatorisk deltagelse på masterseminar må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ett obligatorisk masterseminar

Mer om vurdering

MBV3900 er siste eksamen til mastergraden i barnevern og studentene melder seg til eksamen på Studentweb. Masteroppgaven leveres som pdf-fil i NTNUs digitale eksamensverktøy, Inspera. Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmeldingen leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Oppgaven skal leveres innen 2. mai i vårsemesteret eller 1. november i høstsemesteret, det semesteret som er avtalt som avsluttende semester i studentens utdanningsplan. Dersom studenten leverer inn avhandlingen etter disse datoene, vil avsluttende eksamen vanligvis bli arrangert påfølgende semester. Masteroppgaver skrevet på norsk skal inneholde et kort sammendrag på engelsk, oppgaver skrevet på engelsk skal inneholde et kort sammendrag på norsk. Eksamen består av oppgaven, et foredrag på ca. 30 minutter og en muntlig prøve. Foredrag og muntlig prøve arrangeres bare dersom det skriftlige arbeidet er bestått, disse brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)
Barnevern (HSMBVD)

Forkunnskapskrav

Krever opptak på Master i barnevern på NTNU. Studenten må ha gjennomført og bestått alle obligatoriske og valgfrie emner i studiet for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Kursmateriell

Individuelt pensum

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMBV5002 45.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Innlevering 03.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU