course-details-portlet

ISA3003 - Kvantitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i de viktigste framgangsmåter for innsamling og analyse av kvantitative data. Det behandler spørsmål rundt etablering av utvalg, målinger, eksperiment og surveydesign, kvantitativ dataanalyse og statistisk bearbeiding. Dataverktøyet SPSS brukes til bearbeiding av data.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studentene skal:

  • ha avansert forståelse av metodiske prinsipper, kjernebegreper og analyser innen kvantitativ forskning.
  • ha inngående kunnskap om muligheter og begrensninger knyttet til slutninger basert på statistiske analyser

Ferdigheter - Studentene skal:

  • selvstendig kunne analysere, rapportere og kritisk vurdere kvantitative data, samt beherske de mest vanlige statistiske metoder
  • være i stand til å lese faglitteratur og forskningsresultater på en kritisk måte.

Generell kompetanse - Studentene skal:

  • være i stand til å bruke den statistiske programvaren SPSS
  • kunne anvende relevante teorier og begreper i diskusjoner om forskningsmetodikk.
  • kunne selvstendig planlegge et prosjekts forsknings- og analysedesign og anvende hensiktsmessige statistiske analyseteknikker.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk oppmøte på forkurs. Undervisningsform: Forelesning og øvinger. Det inngår øvinger i analyse av et kvantitativt materiale.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk forkurs

Mer om vurdering

Eksamen består av en semesteroppgave der det foretas en kvantitativ analyse av en selvvalgt problemstilling ut fra ett datasett som er stilt til disposisjon.

Obligatorisk forkurs må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. I dette emnet er godkjent obligatorisk forkurs gyldig i fire studieår. Dersom det har gått mer enn fire år fra godkjent obligatorisk forkurs, må studenten gjennomføre forkurset på nytt for å ta eksamen.

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og du må være tatt opp til ett av instituttets masterprogram.

Kursmateriell

Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3002 7.5 HØST 2020
SARB3008 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU