Barnevern

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Barnevern

– Om barnevern

Barnevern

Hva er barnevern? 

Barnevern retter et særlig fokus mot utsatte barn og unge og barnevernet som hjelpeinstans, og masterprogrammet i barnevern tar sikte på å videreutdanne fagfolk til barnevernfeltet. Barnevernsarbeidere vil stå overfor temaer som omsorgssvikt, overgrep, sosiale og atferdsmessige problemer, foreldrekonflikter, alvorlig rusmisbruk, vold og psykiske helseproblemer, fattigdom og migrasjonsproblematikk. Du vil manøvrere i et komplekst, mangfoldig og motsetningsfylt felt, hvor både hjelp og kontroll er en del av arbeidsoppgavene dine.

Student på master i barnevern

Som student på master i barnevern skal du styrke din kompetanse for arbeid i barnevernsfeltet, og delta i forskning og fagutvikling. Med master i barnevern skal du nærme deg praksisfeltet på en faglig analytisk og reflektert måte og kommunisere med barn og foreldre på en respektfull måte. I tillegg skal du samarbeide med barn og foreldre om å løse vanskelige situasjoner og utføre evaluerings- og utviklingsarbeid innen barnevernsfeltet.

Gjennom valgfrie emner kan du velge å fordype deg i ulike sider ved arbeidet som foregår i den kommunale barneverntjenesten, i miljøterapeutiske settinger i og utenfor institusjon, i skjæringspunktet mellom barnevern og skole eller fordypning i utfordringer i barnevernets arbeid med etniske minoritetsfamilier.