course-details-portlet

IT2025 - Tverrfaglig profilemne: Digital innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

IT2025 er profilemnet i den tverrfaglige profilen Digital innovasjon. Tverrfaglige profiler gir studentene mulighet til å sette seg inn i faglige områder med spesifikk relevans for de store samfunnsutfordringene og for en bærekraftig samfunnsutvikling. Læringsformer og læringsaktiviteter vil gi tverrfaglig samhandlingskompetanse. Profilen består av profilemnet og tre valgemner (til sammen 30 studiepoeng).

Hovedelementet i emnet er utforskning av framvoksende digitale teknologier der studentene skal analysere hvordan slik teknologi kan bidra til innovasjon (både i eksisterende og i nye virksomheter (entreprenørskap)). Kurset gir innføring til en rekke slike teknologier inkludert AI, stordata, IoT, og XR med hovedvekt på XR (Extended Reality). Spesielt XR kan brukes til å eksemplifisere digital innovasjon på flere områder, som læring og trening, medisinsk behandling, sosialisering og kommunikasjon, Industri 4.0 og produkter og tjenester i det nye hverdagsliv.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • God kjennskap til essensielle framvoksende digitale teknologier og prinsipper
 • God kjennskap til metoder for innovasjon og entreprenørskap inkludert organisasjonslæring. Dette inkluderer kunnskap om kreative prosesser og de ulike fasene i prosjektutvikling
 • Studenten har innsikt i tverrfaglige problemstillinger og hvordan egne og andres handlingsmønstre og væremåter påvirker samarbeid.

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende sin fagkompetanse i samarbeid med personer fra andre fagområder, og i fellesskap definere problemstillinger og å finne løsninger på dem.
 • Gruppen skal kunne bruke tjenestedesign-metodikk for å utvikle enkle prototyper i egnet verktøy for å kunne illustrere de sentrale aspektene av en innovasjon.
 • Gruppen skal kunne presentere forslag til innovative digitale løsninger, og evaluere deres potensiale
 • Studenten har erfaring med å arbeide med komplekse samfunnsutfordringer
 • Studenten kan reflektere over sitt samarbeid, og analysere hvordan grupper kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige, sosiale og personlige utfordringer

Generell kompetanse

 • Studenten kan samarbeide med personer fra andre fagområder, og kan bidra til å utnytte deres felles tverrfaglige kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektbasert undervisning der studentene selv utforsker framvoksende teknologi for å vurdere innovasjonsmuligheter etter som teknologien etablerer seg gjennom bruk av tjenestedesign-metodikk og innovative pedagogiske metoder, f.eks. innovasjonscamp som pedagogisk metode.

Form på prosjekt

 • Definere problemstilling i samarbeid med interesenter/virksomheter
 • Foreslå en app/proof of concept/tidlig prototyp. Utarbeide en oppstarts-ide med utgangspunkt i appen og en forretningsplan
 • Demo av appen + ‘pitch’ rettet mot potensielle ‘investorer’ og andre interessenter som en av flere milepæler
 • Prosessrefleksjon underveis i prosjektet

Forelesninger i tett kopling til studentenes gruppearbeid

Studentene utforsker selv problemområdet, inspirert og under veiledning av vitenskapelig ansatte fra IPL og IDI. Det forventes at studentene deltar aktivt i gruppearbeidet, inkludert danne gruppe og opprette samarbeidsavtale. Det er krav om 80 % oppmøte i undervisningen

Det legges stor vekt på presentasjoner og framføring, gjerne i digitalt format som inngår i både formativ og summativ evaluering

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgaver

Mer om vurdering

Vurdering består av en gruppeoppgave (prosjektrapport)

I tillegg er det flere obligatoriske oppgaver underveis inkludert en individuell oppgave som skal presenteres i studentgruppa, enten gjennom muntlig framføring eller digitalt (nettside; film; podcast; andre medier) med en spørsmålsrunde i plenum.

Bestått/ikke bestått . Gruppeoppgave må bestås for at faget skal bestås. I tillegg må obligatoriske aktiviteter underveis være gjennomført.

Ved gjentak må hele emnet tas om igjen

Forkunnskapskrav

Emnet er adgangsbegrenset til 30 plasser og er forbeholdt studenter som har fått opptak til en tverrfaglig profil som del av sitt bachelorprogram. Plassene fordeles i utgangspunktet likt mellom studenter fra teknologi- og HUMSAM-området, men hvis det er færre enn 15 søkere i den ene gruppen, kan det gis tilbud til flere fra den andre. Studenter som er tatt opp til den tverrfaglige profilen, er garantert plass på emnet, men må undervisningsmelde seg i emnet innen 1. desember.

Avlagt eksamen i minst ett av følgende valgemner (minimum 7,5 sp) som inngår i den tverrfaglige profilen er en forutsetning for å ta emnet:

 • TTM4165 Digital økonomi
 • TDT4259 Anvendt data science
 • TPD4142 Design Thinking
 • IDG1362 Introduksjon til brukersentrert design
 • IØ2000 - Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap i praksis
 • ITO1000 - Digitalisering - Områdeemne Teknologi
 • SANT3600 Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidsliv
 • HFO1001 Digitale endringer
 • KULT2201 Digitalisering og samfunnsendringer

Det er mulig å be om å få andre emner vurdert som tilsvarende til emnene listet opp over. Ta kontakt med instituttet som har ansvaret for profilemnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Tverrfaglig informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
 • Informatikk
 • Informasjonssystemer
 • Produktdesign - menneske/maskin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU