HIP3000 - Humanister i praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 4 uker A

Faglig innhold

Humanister i praksis fokuserer på bruk av humanistisk fagkompetanse i arbeidslivet. Emnet gir en treningsarena for å anvende humanistens kompetanse på yrkesaktuelle problemstillinger. I tillegg vektlegges utvikling av evnene til å arbeide i tverrfaglige team.

Humanister i praksis er godkjent som alternativ til Eksperter i team for masterstudenter ved Det humanistiske fakultetet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten har:
-grunnleggende kunnskaper om gruppeprosessmetodikk
-erfaring med praktisk prosjektarbeid
-har oversikt over metoder for kartlegging av egen kompetanse

FERDIGHETER
Kandidaten:
-er i stand til å planlegge og gjennomføre enkle prosjekt i grupper hos en ekstern oppdragsgiver
-har ferdigheter i å anvende sin faglige teori- og metodekompetanse på praktiske, yrkesrelevante problemstillinger
-kan anvende sine kunnskaper i rapportering og presentasjon av prosess og resultater overfor eksterne samarbeidspartnere

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
-er i stand til å bruke sine kunnskaper i tverrfaglige sammenhenger
-har grunnleggende kjennskap til arbeidslivets krav og forventninger
-kan formidle sin kompetanse på en sikker måte overfor ulike samarbeidspartnere, muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Aktiviteten i kurset er tredelt. Den første delen foregår allerede høsten forut for undervisningsstart. Studentene blir fordelt på ulike praksisplasser, og får selv ansvar for å møtes i sine grupper og organisere et møte med sin praksisgiver.

Den andre delen er en intensiv undervisning over tre hele dager i gruppebaserte prosesser med fokus på bevisstgjøring av egen kompetanse og om kreative teamprosesser.

Deretter følger den siste delen, en tre ukers praksisperiode i en bedrift, en organisasjon eller en offentlig etat i Trondheim. Det må påregnes at man må være tilstede på praksisplassen tilsvarende en normal arbeidsdag gjennom hele praksisperioden. Det arrangeres en heldagssamling for undervisning i løpet av praksisperioden.

Det skal skrives en rapport, samt at prosjektet skal presenteres muntlig i en obligatorisk heldagssamling i etterkant av praksisperioden.

Se www.ntnu.no/hip for mer informasjon

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon per gruppe
  • Minimum 80% oppmøte på undervisning
  • 3 uker praksis

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Allmenn litteraturvitenskap (MALIT)
Drama og teater (MDT)
Engelsk (MENG)
Europastudier (MEUROPA)
Film- og medievitenskap (MFMV)
Filosofi (MFI)
Fonetikk (MFON)
Fransk (MFRAN)
Historie (MHIST)
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)
Kunsthistorie (MKUH)
Likestilling og mangfold (MKKS)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (MMUST)
Nordisk språk og litteratur (MNORD)
Religionsvitenskap (MRVI)
Tysk (MTYSK)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogram ved Det humanistiske fakultet, samt eget opptak til emnet.

Kursmateriell

Blir tilgjengelig via Blackboard til kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.