course-details-portlet

HIP3000 - Humanister i praksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Humanister i praksis fokuserer på bruk av humanistisk fagkompetanse i arbeidslivet. Emnet gir en treningsarena for å anvende humanistens kompetanse på yrkesaktuelle problemstillinger. I tillegg vektlegges utvikling av evnene til å arbeide i tverrfaglige team. Humanister i praksis er godkjent som alternativ til Eksperter i team for masterstudenter ved Det humanistiske fakultetet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten har:

 • grunnleggende kunnskaper om gruppeprosessmetodikk
 • erfaring med praktisk prosjektarbeid
 • oversikt over metoder for kartlegging av egen kompetanse

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • er i stand til å planlegge og gjennomføre enkle prosjekt i grupper hos en ekstern oppdragsgiver
 • har ferdigheter i å anvende sin faglige teori- og metodekompetanse på praktiske, yrkesrelevante problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper i rapportering og presentasjon av prosess og resultater overfor eksterne samarbeidspartnere

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • er i stand til å bruke sine kunnskaper i tverrfaglige sammenhenger
 • har grunnleggende kjennskap til arbeidslivets krav og forventninger
 • kan formidle sin kompetanse på en sikker måte overfor ulike samarbeidspartnere, muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Aktiviteten i kurset er tredelt. Den første delen foregår allerede høsten forut for undervisningsstart. Studentene blir fordelt på ulike praksisplasser, og får selv ansvar for å møtes i sine grupper og organisere et møte med sin praksisgiver. Den andre delen er en intensiv undervisning over tre hele dager i gruppebaserte prosesser med fokus på bevisstgjøring av egen kompetanse og om kreative teamprosesser. Deretter følger den siste delen, en tre ukers praksisperiode i en bedrift, en organisasjon eller en offentlig etat i Trondheim. Det må påregnes at man må være tilstede på praksisplassen tilsvarende en normal arbeidsdag gjennom hele praksisperioden. Det arrangeres en heldagssamling for undervisning i løpet av praksisperioden. Det skal skrives en rapport, samt at prosjektet skal presenteres muntlig i en obligatorisk heldagssamling i etterkant av praksisperioden. Emnet kan undervises på norsk og/eller engelsk, avhengig av personalsituasjon. Se www.ntnu.no/hip for mer informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Minimum 80% oppmøte på undervisning og praksis
 • 3 uker praksis
 • 1 muntlig presentasjon per gruppe

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogram ved Det humanistiske fakultet, samt eget opptak til emnet.

Kursmateriell

Blir tilgjengelig via Blackboard til kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Humanistiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU