Blikk på Barn - en tverrfaglig tankesmie

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Blikk på Barn - en tverrfaglig tankesmie

skygge av jente og sommerfugl foto

Tankesmias mål 

 • Å drive kunnskapsutvikling om barn og unges oppvekst, liv og helse
 • Å konsolidere fagkompetansen i Midt-Norge rundt barn og unges oppvekst, liv og helse
 • Å utvikle gode opplæringstilbud og samordne disse overfor profesjoner som skal arbeide med barn og unge og deres familier innenfor helse-  og velferdssektorene   
 • Å bidra inn i det offentlige ordskifte der ansatte som er med i tenketanken utgjør en naturlig stemme på bakgrunn av sin kompetanse
 • Å utgjøre et møtepunkt i Midt-Norge for fagfolk på ulike nivå som ønsker å bidra med kunnskap og/eller erfaring
   

Hvorfor ei tankesmie om barn og unges oppvekst, liv og helse?

Det er en vel dokumentert kjensgjerning at barndommen varer livet ut. Erfaringer og opplevelser i barndommen setter bokstavelig talt spor i oss på godt og vondt. Å sørge for at flest mulig får en god oppvekst er den beste investering et land kan gjøre, både for barn og unge her og nå, men også med tanke på å få trygge og sunne voksne i framtiden.

Dessverre har historien lært oss at trass de beste ambisjoner, makter vi ikke å gi våre barn og unge en god oppvekst. Riktignok scorer Norge høyt på levekår og livskvalitet for barn og unge sett i et internasjonalt perspektiv, men andelen barn i Norge som lever i relativ fattigdom øker. Psykososiale plager tiltar, særskilt for jenter, og andelen gutter med atferdsrelaterte medisinske diagnoser øker - av disse er det få som avslutter videregående skole. I tillegg vet vi at selvmord er den hyppigste dødsårsak blant gutter mellom 19 og 23 år, uten at det snakkes nevneverdig om det i offentlige rom.

Her i Midt-Norge har vi et av landets tyngste fagmiljøer, og vi utdanner dessuten de som skal arbeide med barn og unge. Vi ønsker å gjøre en forskjell, både innen forskning og utdanning, men også i det offentlige ordskiftet.

Hvem er vi?

Blikk på Barn har medlemmer med ulike fagkompetanser; allmennmedisin, sosialpediatri, jordmor, helsesykepleie, helsevitenskap, sosialt arbeid, psykologi, sosiologi, pedagogikk og antropologi.  Tenketankens medlemmer kommer fra flere fakultet ved NTNU, Trondheim kommune, St.Olavs hospitals Barneklinikk, Sintef Helse og Dronning Mauds minnes høgskole. 

Tenketanken har sin forankring i forskningsgruppen Barn og unges helse og velferd ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), som er det instituttet på Fakultet for medisin og helse som tilbyr utdanninger som både er direkte rettet mot barn, unge og deres familier, og har barn og unge som målgruppe gjennom sine fordypninger. ISM tilbyr disse utdanningene:  

 • Helsesykepleie (mastergrad fra høst 2022)
 • Legestudiet med ansvar for fordypningen i allmennmedisin
 • Master i folkehelse, med mulig fordypning i barn og unge
 • Master in Global Health, including in depth study of maternal & children’s health
 • Videreutdanning i barnesykepleie

Mange av disse utdanningene utdanner profesjonsutøvere som alle barn, unge og deres familier i Norge møter regelmessig gjennom oppveksten. 

Sist, men ikke minst; vi har Ung-HUNT

Tankesmia i media

Tankesmia i media

Mini calevent portlet

Arrangement

Nettverkssamarbeid

 

Nettverkssamarbeid

 

Relevant lesning

Relevant lesning

 • En syk kilde - essay om belastende barndomserfaring som viktig kilde til sykdom, Anna Louise Kirkengen. Publisert 29. januar i Tidsskrift for den norske legeforening.

person-portlet

Fagfolk i tankesmia

Eksterne forskere

Marian Ådnanes, forskningsleder Sintef-helse: marian.adnanes@sintef.no

Thomas Halvorsen, forsker Sintef-helse: thomas.halvorsen@sintef.no  

Trude Midtgaard, forsker Sintef: trude.midtgard@sintef.no  

Gry Mette Dahlseng Haugen, førsteamanuensis DMMH: gmdh@dmmh.no. Se også hjemmeside.

Ingvild Åmot,  førsteamanuensis DMMH: iam@dmmh.no. Se også hjemmeside.