Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i allmennmedisin og fastlege i 30 år, dr. med. og forsker.

Kunnskapsfelt: helsefølger av krenkelseserfaring.

Anna Luise Kirkengen er ansatt ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet.

Hun var allmennlege i Oslo fra 1975 til 2005. Denne kliniske erfaringen førte til at hun ble forsker. Hennes kunnskapsfelt handler om hvordan krenkelseserfaring i barndommen henger sammen med senere sykelighet. I 1998 forsvarte hun avhandlingen ”Helsefølger av seksuelle overgrep i barndommen” for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Hennes funn tilsa at traumatisk erfaring blir innskrevet i kroppen. I 2001 ble avhandlingen hennes utgitt under tittelen "Inscribed Bodies".

Hennes funn bekreftes nå av forskningen i et flerfaglig felt. Forskere i psykologi, nevrologi, endokrinologi og immunologi samarbeider med forskere i fagene genetikk og epigenetikk. Feltet omfatter også faget nevroradiologi. Dette samarbeid viser at våre erfaringer påvirker og former vår kropp – og derved vår helse.

Anna Luise Kirkengen har skrevet tallrike artikler og flere bøker om sammenhengene mellom krenkelser og sykdom. Hennes seneste norske bok har tittelen "Hvordan krenkede barn blir syke voksne".

Hennes seneste engelske bok har tittelen ”The lived experience of violation. How abused children become unhealthy adults”.

Hun arbeider også med vitenskapsteoretiske emner og har skrevet artikler sammen med forskere i andre fag.

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1365-2753.2012.01925.x/

http://link.springer.com/article/10.1007/s11019-012-9436-2

Hun foreleser for studenter og fagpersoner i alle helsefag og i en rekke andre fag – jurister, lærere, diakoner, politi, barnevernspersonell, spesialpedagoger, familieterapeuter, psykologer, tannleger etc. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner