Innovasjon og endringsledelse

Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram)

Innovasjon og endringsledelse

– Spesialisering

Ønsker du å bidra i og lede endrings- og utviklingsprosjekter i kunnskapsintensive organisasjoner? I denne spesialiseringen lærer du å analysere og forstå utfordringer knyttet til omstilling, utvikling og nyskaping. Du lærer også å stimulere til innovasjon og hvordan nye medier kan brukes til organisasjonsutvikling, kommunikasjon og samarbeid.

Innovasjon og endringsledelse - over kursliste

Kurs som inngår i spesialiseringen

Innovasjon og endringsledelse - under kursliste

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges fra kursene over. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering. Kurs i spesialiseringene undervises vanligvis en gang i året.

Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i.

Endringer studieåret 2020/2021:

  • Kurset Offentlige organisasjoner, samfunnsstyring og politikk (SOS6525) er et nytt kurstilbud høsten 2020.
  • Sikkerhet og organisasjon (SOS6520) flytter neste gjennomføring til våren 2021.
  • Kurset Samhandling, sosiale nettverk og nye medier (SOS6507) er avlyst våren 2020, og vil ikke undervises studieåret 2020/2021.

 

Målgruppe

Kursene passer for ledere eller de som ønsker å kvalifisere for leder- eller rådgiveroppgaver i linje, stab eller prosjekter, særlig i kunnskapsintensive virksomheter. 


Forkunnskaper

For alle kursene er det anbefalt at du har forkunnskaper tilsvarende kurset Organisasjon og endring (SOS6502) som tilbys i basismodulen.


Om spesialiseringen

Virkeligheten som dagens organisasjoner og ledere må forholde seg til, preges av endring. Markedene og konkurransen er i endring, og nye produkter, metoder og teknologier introduseres i raskt tempo, ofte i former som det ikke er lett å forutse. Organisasjonene som lykkes under slike betingelser, håndterer kontinuerlig utvikling, forstår sikkerhetsutfordringer, tilrettelegger for nye arbeidsformer, forstår og utnytter avansert teknologi, stimulerer til nyskaping og har ledere som fungerer i forhold til dagens velutdannede arbeidstakere. Dette gjelder både innenfor privat og offentlig sektor.

Læringsutbytte for spesialiseringen Innovasjon og endringsledelse


Faglig ansvar

Faglig ansvar

Institutt for sosiologi og statsvitenskap har overordnet ansvar for spesialiseringen.

Blogg: Skrev master om endring

Blogg: Mer makt til pasientene

Kvinne i t-skjorte

Mer makt til pasientene

Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse.