Studiets oppbygning

Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Studiets oppbygning

Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling er normert til 120 studiepoeng. Studieprogrammet er lagt opp som et heltidsstudium og gjennomføres normalt i løpet av fire semestre fordelt over to år.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2023/2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG3100 Samfunnsperspektiv på innovasjon og bærekraftig utvikling 7,5
GEOG3518 Global Production Networks 7,5
Flere valg GEOG3005 Qualitative Methods eller
GEOG3006 Quantitative Methods
7,5
Flere valg Valgemne (se liste nedenfor) 7,5

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG3101 Innovation and Sustainable Regional Development 7,5
GEOG3102 Prosjekt innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling  7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5
Flere valg Valgemne (se liste nedenfor) 7,5

2. år

Tredje semester (høst) 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Flere valg

 

GEOG3021 Internship*

GEOG3950 Masteroppgave - Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling (høst og vår)

30

60

Fjerde semester (vår) 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG3951* Masteroppgave - Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling 30

* Som et alternativ til masteroppgave på 60 studiepoeng kan du søke om å få godkjent GEOG3021 Internship på 30 studiepoeng i 3. semester. Dette alternativet innebærer en masteroppgave (GEOG3951) på 30 studiepoeng i 4. semester.

Valgfrie emner
GEOG3517** Social Difference, Identity and Place 7,5 Vår Åpent
TIØ4180 Innovasjonsledelse og strategi 7,5 Høst Åpent
TIØ4345 Ledelse av bedriftsrelasjoner og -nettverk 7,5 Høst Åpent
KULT3304 STS: Teknologi, innovasjon og samfunnsendring 15 Vår Åpent
VL3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner 7,5 Vår Åpent
FI5205 Corporate Responsibility and Ethics 7,5 Høst Åpent

** Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser.

Emner med studierettskrav forutsetter opptak til programmet.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Temaet du velger for masteroppgaven er avhengig av din faglige bakgrunn, livserfaring og dine fremtidige planer. Vi vil gjerne at studentene bidrar til forskning med relevans for prosjekter ved instituttet. Dette motiverer både studenter og veiledere. Forskningen ved Institutt for geografi dekker et bredt spekter av fagområder på tvers av samfunns- og naturgeografi, med ytterligere koblinger til andre disipliner.

I det første semesteret gjennomfører instituttet et seminar hvor veiledere ved instituttet presenterer seg selv og aktuelle forskningsprosjekter. Dette seminaret og tidligere masteroppgaver er en fin inspirasjon for å bestemme seg for hva du ønsker å skrive om. I menyen til venstre finner du en oversikt over tidligere masteroppgaver skrevet ved Institutt for geografi.
Instituttet er positive til gjennomføring av masteroppgaver i samråd med praksisfeltet. Flere av våre tidligere studenter har skrevet for institusjoner som for eksempel NVE, Jernbaneverket og Sør Trøndelag Fylkeskommune for å nevne noen. NTNU Bridge er NTNU sin offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.

Studenten har hovedansvaret for framdrift og innholdet i masteroppgaven, samt for det endelige produktet som leveres. Instituttet har ansvar for å finne og oppnevne veileder. Avtalen om gjennomføring av masteroppgave ved Institutt for geografi beskriver ansvarsfordelingen mellom student og veileder, samt rammer for gjennomføringen. Instituttet har generelle prinsipper for hvordan veiledningen gjennomføres, med det som mål at kvaliteten på veiledningen skal bli best mulig, samt å sikre tilnærmet likebehandling av studentene.

Det er viktig å avklare veilederforholdet på et tidlig tidspunkt, hva som forventes av deg og hva du kan forvente av din veileder. Punktene nedenfor kan sees som en konkretisering av avtalens punkt om at det er veileders ansvar «å avklare forventninger om veiledningsforholdet og hvordan veiledningen skal foregå».

 1. Et overordnet prinsipp er at veiledning betraktes som «en metode som øker studentenes frihet til å ta begrunnede, selvstendige og reflekterte valg» (Widerberg 1994:66). Det er studentens masteroppgave, og han /hun som bestemmer hvordan den skal skrives. I dette ligger også at det forventes høy grad av selvstendighet.
 2. Et veiledningsmøte har normalt en ramme på én time. Hvis studenten og /eller veilederen mener at det er behov for lengre tid, gir man uttrykk for det og tidfester når møtet senest skal slutte, slik at begge kan gjøre andre avtaler like etterpå.  
 3. Veiledning er en profesjonell relasjon. Det er masteroppgaven som skal diskuteres.
 4. Ved innsending av en tekst bør studenten kommentere hva han/hun særlig ønsker synspunkter på for på den måten å sikre at han/hun får svar på sine spørsmål i veiledningsmøtet.
 5. Veiledning bør avsluttes med en oppsummering av hva som har blitt diskutert og hva som så skal gjøres.
 6. Like etterveiledningsmøtet skriver studenten et referat som sendes veilederen for kommentar. På den måten kan misforståelser avklares, og man sikrer at begge har samme forståelse av hva det videre arbeidet skal bestå i.
 7. Når det gjelder veiledning utenom avtalte møter, for eksempel ved at studenten kommer på veileders kontor eller ved spørsmål på e-post, bør student og veileder avklare rammene for dette på det første møtet. Generelt gjelder imidlertid at veileder har mange ulike oppgaver (forelesninger, øvinger, forskning, utvalgsarbeid etc.) som gjør det vanskelig å besvare e-post umiddelbart, i alle fall gi særlig utdypende svar. Om det ikke handler om noe som gjør at arbeidet med masteroppgaven stopper opp, er det best å samle opp spørsmål til neste veiledningstime.
 8. Normalt leser veileder et kapittel maksimalt tre ganger; et førsteutkast, en revidert versjon og så ved gjennomlesning av hele oppgaven like før innlevering.

Hva veileder forventer av deg:

 • Finne og sette deg inn i litteratur om teori og metode som er relevant for den valgte problemstillingen
 • Forberede, planlegge og gjennomføre feltarbeid. Dette omfatter å sette deg inn i utstyr som skal brukes, samt forholde deg til gjeldende HMS regler.
 • Ta initiativ til veiledning
  • Enten på faste avtalte tidspunkt eller tar kontakt når du har behov for veiledning
  • Leverer skriftlig arbeid til avtalt tid. Om så ikke skjer må det gis beskjed
 • Tar veiledning til etterretning
  • Med det menes ikke at du skal være enig i alt veileder sier, men forholder deg til det som er blitt sagt slik at ikke ting må gjentas unødig mange ganger

Hva kan du forvente av veileder:

 • Er forberedt til veiledningstimene, og har lest det skriftlige materialet som du har sendt inn
 • Er en diskusjonspartner som gir tips og råd om:
  • Problemformulering
  • Relevant litteratur
  • Stiller spørsmål og gir råd med henhold til forskningsdesign og valg av metoder
  • Planlegging og gjennomføring av feltarbeid
  • Avgrensning av oppgaven
  • Hvordan datamaterialet kan analyseres og presenteres
  • Hvordan argumentene i diskusjonen kan bygges opp
  • Hvordan strukturen i oppgaven kan bedres

Hva du ikke kan forvente av veilederen din:

 • At veileder finner frem all litteratur til deg
 • At veileder hjelper deg med rettskrivning
 • At veileder driver masterprosjektet framover

Husk! Det er din masteroppgave og det er du som er ansvarlig på mastereksamen!

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Her finner du masteravtalen og veiledning om hvordan du fyller ut og leverer den.

NB! Skal du skrive en masteroppgave som krever godkjenning av REK/NSD, må du legge inn en beskjed om dette i ett av fritekstfeltene i avtalen. 

Frist for å sende inn masteravtalen er 1. mai.

Rutiner ved instituttet

 1. Instituttet arrangerer et progresjonsmøte hvor programrådsleder i samråd med administrasjonen går gjennom avtalen og snakker om veiledningsforholdet (februar 2.semester).
 2. Veileder og student går gjennom avtalen (Februar/mars, 2.semester). Veileder kan selv avgjøre om det er behov for å lage et forventningsdokument i samråd med studenten i tillegg til avtalen. 

Det stilles høye krav til skriving av akademiske oppgaver på masternivå. Det forventes at studenten evner å formidle og framstille sitt arbeid etter akademiske prinsipper, forholder seg til normer for utforming av vitenskapelige publikasjoner, for eksempel hva gjelder referanseteknikk.

Det finnes flere nyttige hjelpemidler for å skrive akademiske oppgaver og håndtere store dokumenter. Kjennskap til og evnen til å beherske mulighetene som finnes kan være til nytte i arbeidet med masteroppgaven og i et fremtidig arbeidsliv.

Hvilken referansestil skal jeg velge?

Hvilken stil du skal bruke er avhengig av faget/fagfeltet du studerer. Dette må du avklare med din veileder. Hvis ditt fag/fagfelt ikke har en spesiell stil, må du velge en stil og bruke den konsekvent. Referansestilen varierer også fra tidsskrift til tidsskrift. Norsk Geografisk Tidsskrift har for eksempel en egen referanseteknikk og stil.

Følgende stiler blir ofte anbefalt:

Lenker til nyttige sider om skriving av oppgaver:

 • NTNU Oppgaveskriving er en læringsressurs fra NTNU Universitetsbiblioteket som kan brukes til hjelp i informasjonssøking og oppgaveskriving
 • Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne

Masterprosjektet ditt er meldepliktig til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) dersom du skal behandle personopplysninger ved hjelp av:

 • datamaskinbasert utstyr (f.eks. i form av dokumenter/lyd/bildefiler på pc, minnepenn, smarttelefon) og/eller
 • manuell systematisering av sensitive opplysninger, ordnet etter navn/fødselsnummer

For mer informasjon om innsamling og håndtering av personopplysninger se:

Innleveringsfrist er 15. mai for alle masterprogram ved institutt for geografi. Faller denne datoen på en helg, flyttes innleveringsdatoen til førstkommende arbeidsdag. I følge NTNUs studieforskrift, §5-11(12), er sensurfrist for masteroppgaver 3 måneder. 

Ved utsatt innlevering kreves dokumentasjon/legeattest. Siste dato i vårsemesteret er 31. august. Eksamener avholdt etter dette vil få høstterminen oppført på vitnemålet.

Instruksjoner for innlevering av masteroppgaven

Spesielle forhold ved Institutt for geografi

Steg 1. Bestill trykking av oppgaven og last ned en validert PDF (NTNU Grafisk senter) 

 • Valider PDF
 • Lag tittelside og omslag
 • Bestill 4 trykte eksemplarer av masteroppgaven (5 eks. hvis studenten har biveileder)
 • Last ned en endelig PDF av oppgaven med omslag og tittelside

Instituttet dekker kostnadene av trykkingen (Kostnadssted 671005 Institutt for geografi, du trenger ikke å fylle inn prosjektnummer eller analyse). Ett eksemplar beholder studenten selv. Merk at bilder og illustrasjoner må trykkes i svart/hvitt såfremt det ikke er nødvendig for forståelse av innholdet at de trykkes i farger.

Steg 2. Lever oppgaven i Inspera

Masteroppgaven, den validerte filen med tittelside, leveres i Inspera, innen fristen. 

Når du leverer i Inspera må du gjøre følgende:

 • registrer opplysninger om oppgaven (tittel, veileder, sammendrag m.m.)
 • samtykke til publisering hos Universitetsbiblioteket/NTNU Open

Både innbundet og elektronisk versjon leses av kommisjonen, og avvik i innhold eller formatering kan betraktes som fusk.

Steg 3. 
Instituttet henter oppgavene fra NTNU Grafisk senter og sender oppgavene til student og sensorer.

Det er viktig at studentene gjør seg kjent med retningslinjene for karaktersetting av masteroppgaven. Retningslinjene inneholder en redegjørelse av blant annet formelle kriterier, sensurkommisjonens rolle og sammensetning, retten til å be om begrunnelse og klage på sensur, samt sensurkommisjonens sjekkliste. I retningslinjene er det også en beskrivelse av generelle retningslinjer for hva som kjennetegner besvarelser som tildeles en bestemt karakter.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)