course-details-portlet

TIØ4300 - Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 3 timer E

Faglig innhold

Økologisk bærekraft, økosystemtjenester og virkninger av menneskelige inngrep i økosystemene ved arealbruk, klimaendringer, forurensning, miljøgifter, forsuring, høsting/fangst og spredning av arter og organismer. Økosystemenes struktur og funksjon, energi- og stoffomsetning, produksjon og biogeokjemiske kretsløp. Arter, evolusjon, populasjons- og samfunnsøkologi, og biologisk mangfold. Nasjonale og globale miljøinstitusjoner, viktige konvensjoner og lover, miljøstatus, miljø- og bærekraftsrapportering (indekser) og DPSIR-systemet som oppfølging av miljøvernpolitikken basert på offentlig dokumenter, IPCC, IPBES, rødlister, naturindeks og naturtyper i Norge. FNs bærekraftsmål er sentralt i faget, med spesiell vekt på bærekraftsmål 13 (klima), 14 (livet i havet) og 15 (livet på land).

Læringsutbytte

Emnet er primært utviklet for sivilingeniørstudiene MIHMS, MHMS og skal bidra til å oppfylle læringsmål om teknologi og bærekraft knyttet til økologi, ytre miljø, miljøanalyse, grønn økonomi, miljøforvaltning og samfunnsansvar. I tillegg kan emnet inngå i bl.a. MSc Industrial Ecology (norsk), men kan også tas av studenter innenfor andre studieprogrammer.

Emnet skal formidle generell kunnskap om økologi, økologisk bærekraft og menneskets bruk av natur og naturressurser for å sikre velferd og trygghet. Generell kunnskap om miljøvernpolitikk og bærekraftig utvikling. Kunnskap om nasjonal og global miljøstatus, om naturmangfold, klima og klimarisiko, forurensning, miljøgifter, arealbruk, ressursøkonomi og spredning av arter og organismer. Kunnskap om internasjonale initiativ og konvensjoner, modeller og indikatorsystemer for integrering av økologisk kunnskap, drivkrefter, styring og grønne produksjonssystemer.

Gjennom gjennomføringen av prosjektoppgaven skal studentene lære å anvende kunnskap om økologisk bærekraft, tålegrenser for planetens biofysiske grenser, økosystemtjenester og verdier knyttet til teknologi, næringsliv, bedrifter og virksomheter i et utvalgt case. Studentene skal gruppevis gi en muntlig presentasjon av oppgaven og får trening i å identifisere, analysere, vurdere og argumentere om økologisk bærekraft knyttet til teknologi, næringsvirksomhet og/eller samfunnsutvikling. Studentene lærer å se at måloppnåelse for ulike bærekraftmål kan komme i konflikt med hverandre.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å anvende og vurdere økologisk kunnskap i forhold til teknologi- og samfunnsutvikling. Analysere og vurdere nasjonal og global miljøstatus, planetens biofysiske grenser, scenarier og utviklingstrekk i forhold til bærekraftig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige kunnskapstester, diskusjoner om spesielle tema og gruppebasert øvingsopplegg. Det gruppebaserte øvingsopplegget er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Det gruppebaserte øvingsopplegget er obligatorisk og teller 20% av sluttkarakteren. Det er obligatorisk presentasjon av oppgaven. Eksamen gjennomføres som skriftlig eksamen og teller 80% av sluttkarakteren. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved frivillig gjentak må begge deler tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Ingen, men emnet er tilpasset studenter i 3. - 5. årskurs.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1084 7.5
BI2081 4.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Industriell økologi
  • Naturressursforvaltning
  • Miljøledelse
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Naturmiljøkunnskap
  • Teknologiske fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 E 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 3
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 48
Høst ORD Gruppeoppgave 20/100

Utlevering
13.11.2023

Innlevering
20.11.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU