course-details-portlet

GEOG3101 - Innovation and Regional Development

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet vil presentere ulike perspektiver på innovasjon og regional utvikling, og diskutere hvordan dette relaterer seg til handlinger og strategier til bedrifter, samt politikk og virkemidler, på regionalt og nasjonalt nivå. Et sentralt stikkord er omstilling, knyttet til både næringsliv og bosetting, for eksempel bærekraftig omstilling og opplevelses- og kulturbasert næringsutvikling. Emnet bygger på forholdet mellom teori og praksis, der temaene vil eksemplifiseres med relevante case.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har inngående kjennskap til forholdet mellom teorier om økonomisk utvikling, endogene- og eksogene utviklingsprosesser samt innovasjon som regionalpolitisk virkemiddel.

Ferdigheter:

  • kan kritisk kunne vurdere og anvende teorier og forskningsresultater knyttet til samfunnsmessige aspekter ved entreprenørskap og innovasjon, og de skal kunne formulere relevante problemstillinger med sikte på å gjennomføre egne prosjekt på feltet.

Generell kompetanse:

  • har tilegnet seg forståelse for de gjensidige sammenhengene mellom innovasjon, lokal- og regional utvikling, omstillingsprosesser, by- og bygdeutvikling, samt regional- og innovasjonspolitikk.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 18 timer forelesninger og 1 seminar. Seminaret og påfølgende gruppebasert presentasjon er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 seminar, gruppebasert presentasjon og obligatorisk tilstedeværelse ved oppstart.

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en 4 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Samme eksamensform gis ved gjenntak av eksamen og ved forbedring av karakter. Eksamen tilbys både vår og høst.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorutdanning i samfunnskunnskap. Andre relevante kvalifikasjoner kan bli akseptert av Institutt for geografi.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 22.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 25
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU