course-details-portlet

GEOG3951 - Masteroppgave - Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Oppgaven må være mellom 17 500 - 24 500 ord (omtrent 50-70 sider), og skal vise at kandidaten har gjennomført et individuelt forskningsprosjekt. Innholdet i oppgaven skal være på masternivå og relateres til noen av de tverrfaglige temaene som inngår i studieprogrammet. En av de vitenskapelig ansatte ved instituttet skal oppnevnes som faglig veileder. Veileder skal holdes løpende orientert om arbeidet med masteroppgaven. Tema/problemstilling for oppgaven forutsettes valgt innenfor et område der instituttets stab har forskningserfaring innenfor programmets felt. Veilederforholdet skal sørge for nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av empiri/data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Studenten skal signere en avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen regulerer blant annet veiledningsforholdet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studenten skal ha avansert kunnskap om begreper, innhold og særtrekk ved faget
- Studenten skal ha solid kunnskap om ulike metodiske og analytiske tilnærminger
Ferdigheter:
- Studenten skal kunne formulere problemstillinger som grunnlag for å gjennomføre et vitenskapelig arbeid
- Studenten skal ha gjennomført et forskningsprosjekt på selvstendig og kritisk vis ved bruk av relevante teorier og metoder, inkludert feltmetodikk
- Studenten skal beherske formidling av vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig
- Studenten skal ha gjennomført et forskningsprosjekt i tråd med etiske normer innen forskning
- Studenten skal være kvalifisert til opptak på PhD-programmet i samfunsvaitenskap, studieretning geografi
Generell kompetanse:
- Studenten skal være kvalifisert for arbeid innenfor offentlig og privat virksomhet og forskning
- Studenten skal kunne anvende faglig kunnskap i kommunikasjon med spesialister så vel som allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning.

Mer om vurdering

Masteroppgaven, samt 1 time muntlig eksamen med utgangspunkt i masteroppgaven. I begynnelsen av muntlig eksamen skal kandidaten holde en 10-15 minutters presentasjon av masteroppgaven. Det vil ikke være anledning til å benytte PowerPoint eller tilsvarende presentasjonsverktøy.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Innovasjon, entreprenørskap og samfunn (MENTRESAM)

Forkunnskapskrav

Bestått alle obligatoriske og valgfrie kurs i mastergraden, inkludert GEOG3021 Intership.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU